2382. 11. března 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. října 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


EKONOMIKA AMERIKY


Chystám se zasáhnout ekonomiku Ameriky takovým způsobem, abych zbavil nadbytku velmi bohaté lidi, kteří Mě odmítají uznat, nebo konat mou vůli. Spoléhají se na své vlastní zajištění, nikoli na mé, a tak cítí, že Mě nepotřebují. Ukážu jim, že jejich cesty jsou zlé.

Až ovlivním americkou ekonomiku, mnozí budou bědovat a plakat, protože mamon byl jejich bůh a Já učiním jejich bohy peněz neschopnými, aby jim pomohli. Potom uvidí, že jejich falešní bohové jsou jim k ničemu. Dostanu je na kolena. Někteří z nich Mě pak poznají, ale většina ne.

Buďte připravené, mé děti, protože až tuto ekonomiku zasáhnu, postihne to také vás. Bude mnoho nezaměstnaných a naříkajících, až ti, kdo závisejí na svých bozích peněz, budou kvílet a oplakávat své ztráty. A udělám to takovým způsobem, že poznáte, že to byla má ruka – budou znamení, aby všichni viděli, že jsem to byl Já, kdo zasáhl.

Až uvidíte, jak se vaše ekonomika hroutí, hledejte Mě ve znameních a poznáte, že jsem to byl Já, kdo to lidem způsobil.

Ježíš


Zj 6, 5-6 5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.

6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.

Mt 6, 20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají a nekradou.

Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát.

25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?

26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?zpět