2383. 12. března 2023. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 20. května 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE VÍRA V EKONOMIKU


Mnoho z mých dětí vložilo svou důvěru v jejich ekonomiku, ne do Mne. Nyní, když vidíte, že vaše ekonomika se potýká s obtížemi, máte obavy. Já jsem stejný včera, dnes a navždy – vložte svou důvěru ve Mne a Já vás provedu vším, co přichází.

Já jsem skutečně schopen se o vás postarat – nepostaral jsem se o můj lid Izraele, když procházel pustinou, kde žádné zaopatření nebylo? Nedal jsem vám mnoho příběhů o mém zajištění v mém svatém Slovu?

Proč tedy máte strach?

Bůh Otec


Mt 9, 26-30
26: Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.

27: Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"

28: A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane."

29: Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."

30: A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne aby se to někdo dověděl!"

Ex 41, 35: Izraelci jedli manu po čtyřicet let, dokud nepřišli do země, v níž se měli usadit; jedli manu, dokud nepřišli na pokraj kenaanské země.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ž 34, 5: Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.zpět