van neer

POSELSTVÍ   ZBYTKU – OBSAH

www.poselstvi-zbytku.org
366. Moje sláva.

365. Můj Syn žije a čeká na vás.

364. Nebeská potrava.

363. Údolí stínu smrti.

362. Skryté domy.

361. Žehnám mé děti, které šíří moji Lásku k lidstvu.

360. Svět se změní.

359. Nyní nastal čas ke sklízení úrody.

358. Pevně se držte důvěry ve Mne.

357. Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra.

356. Rozdělení.

355. Strategií démona je živit lhostejnost a pýchu.

354. Obroda srdcí.

353. Nesmíte se připoutat k falešným ideologiím.

352. Válka ras.

351. Každý dává, co nese v sobě – někteří lásku, jiní hněv…

350. Modlete se!

349. Čas velkého smutku.

348. Se smutkem se dívám, jak člověk znehodnotil své lidství.

347. Rok silných událostí.

346. Cena války.

345. Čas modliteb.

344. Nepřítelův plán.

343. Vítr změny.

342. Volám vás k důvěrnému vztahu.

341. Rozhodněte se Mne poznat!

340. Cena vaší víry.

339. Podmíněná víra.

338. Kdy, Bože, kdy?

337. Modlete se a stanovte si priority.

336. Na čí straně jste?

335. Dokončete svou práci teď.

334. Přichází bouře.

333. Velká zrada.

332. Musíte se připravit nyní.

331. Učiňte mé jméno známým!

330. O velkém tajemství narození našeho Pána.

329. Spoušť.

328. Největší chybou je nedostatek lásky k Bohu.

327. Velká cena.

326. Netečnost přivádí člověka na okraj duchovní propasti.

325. Čas konce.

324. Hledáte mimo sebe to, co můžete najít jen ve vás.

323. Vratký svět.

322. Modlete se v rodině, abyste rozptýlili temnoty zla.

321. Velké pečetě.

320. Natáhněte k nim ruku.

319. Upřímnost.

318. Jdete jako ovce do propasti.

317. Jak trávíte své dny.

316. Často se říká, že nebe je pro všechny.

315. Pochody vašeho nitra.

314. Vlny útrap.

313. Musíte si udržet svou víru živou.

312. Soutěžení.

311. Udělejte to pro Mne.

310. Pátrejte ve svém srdci.

309. Chcete-li změnit běh svého života, musíte se rozhodnout teď.

308. Pohleďte hluboko dovnitř.

307. Co děláte, abyste podpořili nárůst nebeského pokladu?

306. Buďte rychlí v kajícnosti.

305. Dejte ji Mně.

304. Budete souzeni podle míry lásky, jakou milujete svého bratra.

303. Budete Mi věrní?

302. Mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší…

301. Buďte stále připraveni.

300. Zlo spěchá, nečeká, zmocňuje se těch, kteří se mu přiblíží.

299. Jeho cíl.

298. Zapomněli jste, že vše ve Stvoření vytváří jednotu.

297. Čas Satanova hněvu.

296. Je pro vás peklo alternativou?

295. Osvoboďte se od toho!

294. Přijďte ke Mně, neodvracejte se, přijďte ke Mně!

293. Neobracejte se k světu.

292. Mé děti zůstávají konformisty, žijí podle zákona nejmenšího úsilí.

291. Kráčejte v moudrosti.

290. Není pozdě pro nikoho, kdo chce zachránit svou duši.

289. Využijte čas, který vám zbývá.

288. Nechci fanatiky, chci děti naplněné láskou k bližnímu.

287. Můj dokonalý plán.

286. Lidé se zabyvají jen sami sebou a Mě dávají na poslední místo.

285. Jediná věc.

284. Nepochopili jste, že s každým hříchem zlo vzrůstá.

283. Kde je Bůh?

282. Tato generace je urážena symboly, které reprezentují božství.

281. Hnutí proměnlivosti.

280. Zapomněli jste, že jste chrámy Ducha Svatého.

279. Připravím svou nevěstu.

278. Lidstvo vytvořilo generaci bez Boha.

277. Co budete dělat?

276. Buďte nositeli mé Pravdy, nikoli pravdy lidí.

275. Tělesné rozkoše.

274. Kdo nastaví druhou tvář?.

273. Není kam se ukrýt.

272. Cesta duchovní bytosti musí být zrozena z lásky k mému Synu.

271. Přijďte blíž.

270. Nerozvíjíte ducha, žijete tím, že krmíte své ego.

269. Konečně.

268. Nikdo z mých dětí nesmí soudit svého bratra.

267. Čas soudu.

266. Miluji své děti, ale každý obdrží plody svého díla a činů.

265. Soud národů.

264. Ten, kdo se nepřipravil v této chvíli, nebude mít jinou, aby to učinil.

263. Mnoho změn.

262. Můj lid je lidem víry a je si vědom, že jej nikdy neopustím.

261. Nejsou ode Mne.

260. Je to věčný život, jejž odmítáte.

259. Brzy bude noc.

258. Neberte má Slova lehkovážně.

257. Jiné světy.

256. Odložte ten starý oděv, ve kterém chodíte!

255. Můj lid projde zkázou.

254. Boží moudrost.

253. Vychloubáte se duchovním ignorantstvím, v němž žijete.

252. Jak odpovíte?

251. Nebuďte otroky technologie, která vás ovládá.

250. Prostřený stůl v Boží přítomnosti.

249. Prolévám krvavé slzy...

248. Svatý oheň.

247. Pokora, ticho, pokoj a jednota jsou v rozporu s povahou démona.

246. Nejistota.

245. Nadešel čas, kdy mě musíte vyznat před lidmi.

244. Příprava nástupců.

243. Toužím po činech a jednání zrozených z pravdy a lásky.

242. Připravení na válku.

241. Nevidíte nevědomost, kterou člověk sám vytvořil během minulých staletí?

240. Cizinci ve světě.

239. Jakmile budou idoly rozbity, můj Duch vyjde ještě jednou z beztvaré prázdnoty a obnoví tvář Země...

238. Čas velké změny.

237. Lidé, musíte se změnit dřív, než si vás vezme Zlý jako své vlastnictví.

236. Poslechněte bez otálení.

235. Volám vás, abyste duchovně rostli, překonali slabost a nebyli snadnou kořistí démona.

234. Čerpejte z mé síly.

233. Buďte moudří, neplýtvejte časem na všední věci.

232. Já jsem vaše útočíště.

231. Nepohrdejte Slovem, které k vám přichází z nebes.

230. Otevřete své srdce, abyste spatřili mou cestu.

229. Modlete se za ty, kteří nevěří a nemilují Mě.

228. Je vaše srdce skutečně připraveno?

227. Buďte láska, pokoj a jednota.

226. Nic normálního.

225. Nečekejte na Boží spravedlnost!

224. Využijte čas, který vám zbývá.

223. Volám vás, abyste dosáhli plnosti života v jednotě se Mnou.

222. Hledání mé vůle.

221. Soudíte a zapomínáte, že budete souzeni.

220. Čistota.

219. Budete oklamáni, očekáváte Spasitele a místo Něj přijmete antikrista.

218. O kozlech a ovcích.

217. Nezapomeňte, že toto je čas na přípravu!

215. Vzpomínka na zjevení Naší Paní ve Fatimě.

214. Dal jsem všechno.

213. Falešná jednota se chystá nahradit můj Zákon.

212. Živte svou víru.

211. Je naléhavé si uvědomit, že máte duši.

210. Opírejte se o Mne.

209. Mé Slovo je pro tento čas.

208. Útěcha v temnotě.

207. Nemůžete být nikdy vlažní, v tomto okamžiku méně než kdy jindy.

206. Pohodlí.

205. Má láska je pro každého z vás.

204. Volám můj lid, aby se přimlouval.

203. Buďte těmi, kdo hledají mou Lásku.

202. Budete se modlit?

201. Ten, kdo se obrací ke Mně a hledá mé světlo, najde je.

200. Moje děti, dobře si rozmyslete, koho budete následovat.

199. Život mých dětí je chůze ve stopách pravé Lásky.

198. Jen bohabojnost vás zachrání před zatracením.

197. Všichni moji lidé budou souzeni na vahách mé spravedlnosti.

196. Jen vy sami rozhodnete o svém věčném osudu.

195. Základ náboženství je láska a úcta k životu.

194. Smrt je jen okamžik, přechod do věčného života.

193. Každé z mých dětí by mělo být nositelem pokoje.

192. Nebesa budou otřesena.

191. Člověk bude udiven pohledem na nebe, kdy uvidí oheň blížící se k zemi.

190. Zůstaňte Mi věrni za každých okolností.

189. Každé slovo vydechnuté Bohem je věčné.

188. Přišel čas.

187. Volal jsem vás, abyste ve svých rukou drželi zbraň svatého růžence.

186. Nepřítel se bojí vašich modliteb.

185. Nyní mou církev a i celý svět pokryje temnota noci.

184. Mám tak málo služebníků, ze kterých se mohu radovat!

183. Modlete se!

182. Strašná válka.

181. Zůstanete-li na cestě omylu, navždy se zatratíte.

180. Všechno se mění.

179. Myslete na to, že pozemský život spolu se vším utrpením rychle uplyne.

178. Odměním i vaši nejmenší snahu a úmysl.

177. Pronásledování lidu mého Syna bude pozvolna narůstat.

176. Zbožňujte a milujte Mě a věčné štěstí bude vaše.

175. Zpohanštělé lidstvo brzy povstane proti všemu, co mu připomíná Boha.

174. Zatím je čas, abyste Mi dali své srdce.

173. Nebezpečí.

172. Teď vám budu vzat a moji věřící se rozptýlí.

171. Jste pevně připoutáni k světu, k pomíjivosti, neuznáváte hodnotu mé oběti.

170. Přichází pohroma.

169. Tato generace, více než každá jiná, potřebuje vnitřní změnu.

168. Vždy myslete na to, jak velkou cenu jsem zaplatil.

167. Držte se daleko od násilí, které neúměrně narůstá.

166. Načasování.

165. Mé Tělo a má Krev jsou pramenem věčného života.

164. Neposlouchejte ty, kdo říkají, že Boží spravedlnost neexistuje.

163. Mnozí se nechají oklamat a budou ztraceni.

162. Já nejsem vzdálený Bůh, stojím blíž, než věříte.

161. Každý tep vašeho srdce nechť je jediné Te Deum.

160. Boží důvěrnosti našeho Pána Ježíše Krista své milované dceři Luz de Maria.

159. Nade všechno.

158. V tomto čase zlo již rozvinulo svou sílu proti každému z vás.

157. Já jsem pravý poklad, pramen věčného štěstí, věčný život.

156. Dříve, než jste milovali mě, milovala jsem já vás u paty kříže.

155. Můj zbytek.

154. Komunismus rozdrtí národy tam, kde se zmocnil vlády.

153. Temná srdce.

152. Vyzývám vás k přemýšlení o způsobu, jakým pracujete a jednáte.

151. Kdo Mi důvěřuje, ten nebude zahanben.

150. Zkoumejte sebe, děti, neboť musíte projít totální změnou.

149. Jsem zraňován těmi, kdo z kazatelen popírají má poselství.

148. Vás, kteří jsou sjednoceni se Mnou, je velmi málo.

147. Nechtějte nic jiného, než přijmout moji vůli a vykonat ji.

146. Mé děti nežijí zevnějškem, ale tím, co nesou v srdci.

145. Člověk nežije jen poznáním, ale také láskou.

144. Běda těm, kteří jsou hluší a slepí k mému volání.

143. Mé děti, o všem se rozhodne ve vašem srdci.

142. Uvnitř sebe člověk vždy touží po tom, co nemá – a Zlý to ví!

141. Moudrost.

140. Každý člověk musí převzít zodpovědnost za svůj duchovní růst.

139. Jak se máte chovat během pronásledování křesťanů.

138. Dialog mezi naším Pánem a jeho milovanou dcerou Luz de Maria.

137. Čas jako žádný jiný.

136. Nepřijímejte to, co vás můj Syn neučil.

135. Mnozí z vás budou za Mne prolévat svou krev.

134. Desatero není lidský vynález, je to Boží vůle.

133. Nový lid.

132. Neslyšíte hlas Boha, protože žijete ve spěchu.

131. Mé děti, nemohu požehnat to, co nepochází ode Mne.

130. Nehledejte Mě daleko od sebe, přebývám uvnitř každého.

129. Proč se spokojujete s málem?

128. Lidé zapomněli na účel, pro který byli stvořeni.

127. Zlo, které přichází.

126. Musíte přemýšlet, abyste rozlišili správné od falešného.

125. Radujte se z každého dne!

124. Celé lidstvo stojí před mimořádně těžkými okamžiky.

123. Jsem milosrdný ke každému obrácenému hříšníku.

122. Člověk musí dojít k poznání, že není jen tělo.

121. Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu.

120. Ti, kdo neznají tato proroctví, budou hanebně oklamáni.

119. Dnes vaše úloha směřuje v prvé řadě k záchraně duší.

118. Varování se blíží, udržujte svou lampu rozsvícenou...

117. Zanedlouho vám budu vzat. Svátost oltářní už nebude.

116. Některé z mých dětí nevidí temnotu, protože v ní žijí.

115. Moje děti, je to tak jednoduché, o co vás prosím.

114. Změna začíná ve vás s poznáním vašich osobních činů a jednání.

113. Odpustím vám každý hřích, kterého litujete.

112. Víra lidí vyhasíná jako plamen svíce zhášený větrem.

111. Berte jako velké vyznamenání, že svůj život můžete dát za Mne.

110. Slepí vedou slepé a odmítají, že je nebe varuje, aby nebyli zaskočeni.

109. V tomto okamžiku vám nabízím archu spásy – svou Matku.

108. Když dáte svůj život za Mne, vstoupíte přímo do nebe.

108. Když dáte svůj život za Mne, vstoupíte přímo do nebe.

107. Hříšníci nemohou zdědit Boží království.

106. Budete pronásledováni, ale neoloupí vás o věčnou spásu.

105. Čas nadešel a má spravedlnost očistí zemi.

104. Tento čas je rozhodující pro každého z mých vlastních.

103. Vyzývám každého z vás, abyste byli poslové Slova a Boží lásky.

102. Každý, kdo na Mně, na skále, postavil svůj dům, zůstane pevně stát.

101. Musíte nazývat zlo zlem a dobro dobrem.

100. Věřte, že potřebujete utrpení, kříž, aby Bůh vyzkoušel vaši věrnost.

99. Vyznejte Mě před tímto hříšným pokolením.

98. Nemůžete žít v duchovní vlažnosti, protože vlažní budou vyvrženi.

97. Moji lidé už dlouho těžce pracovali – vaše dny dřiny a zápasů se brzy, velmi brzy, skončí.

96. Ach, generace, změněná k nepoznání, jaké utrpení působíte mému Synu!

95. Neodkládejte obrácení na pozdější dobu.

94. Dokud ještě máte příležitost přistupovat k svátostem, vyzpovídejte se a přijímejte.

93. Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi své životy.

92. Teď je připravím o jejich modly a ukážu jim svou spravedlnost.

91. Lidé žijí ve vzpouře proti všemu, co představuje řád.

90. Zanedlouho zavřou mé kostely, budou hlásat falešná a cizí učení.

89. Neznáte opravdovou lásku, neboť ta je v každém okamžiku překonána zájmem prospěchu.

88. Když mě před lidmi vyznáte, tak i Já vás vyznám před mým Otcem.

87. Děti, nejste ze světa, nedovolte, aby vás svět polapil.

86. Já zaplatím každému podle jeho skutků.

85. Nadejte čas spravedlnosti.

84. Neměli byste hledat ve světě, co žije uvnitř každého člověka.

83. Brzy se bude vaše krev prolévat za Mne.

82. Je naléhavé vzdorovat zlu.

81. Kde je řád, který jsem dal mé církvi, aby zachraňovala duše?

80. Jsem stejný dnes, jako před 2000 roky.

79. Nečekejte na další znamení času, mé děti.

78. Nechť je proklet, kdo ohlašuje něco jiného, než jste dostali.

77. Soukromé poselství našeho Pána pro nastávajícího kněze.

76. Vaše nedůvěra Mě bolí víc než všechny hříchy světa.

75. Lidstvo je jen okamžik od Velkého Varování.

74. Blesk upozornil můj lid na to, co má přijít.

73. Čeká vás krásný a úžasný svět.

72. Přejte si, abych se stal vaší největší potřebou.

71. Tento krásný svět zkazila vaše nenasytnost, chamtivost a touha po moci.

70. Nehledejte moc, hledejte jednotu a bratrství.

69. Den vaší smrti bude dnem vašich nebeských narozenin.

68. Co vidím z nebe?

67. Má církev se podobá lodi na rozbouřeném moři.

66. Rodiny bez lásky jsou rodiny v agónii, vystavené útokům zla.

65. Rozhodnutí je ve vašich rukou.

64. Moji maličcí, radujte se, že patříte ke Mně!

63. Nemyslete si, že Varování nepřijde.

62. Odvážně Mě vyznejte před tímto hříšným pokolením.

61. Můj lid se musí duchovně připravit.

60. Jen v utrpení se ukáže, kdo vedle Mne vytrvá.

59. Pochopte, že cílem každého z vás je žít věčný život.

58. Berte jako velkou milost, že vás učím, že k vám mluvím.

57. Věrnost se neprojevuje jen slovy, ale také činem.

56. Dívejte se teď.

55. Nedokážete pochopit, jakou obrovskou milostí je svaté přijímání.

54. Vše, na co jste už tak dlouho čekali, přijde brzy.

53. Obrat.

52. Cesta k mému Synu je cestou zkoušek.

51. Mé děti, volám vás na křížovou cestu.

50. Buďte ostražití.

49. Člověk Mě odstranil ze svého života.

48. Rozhovor.

47. Má církev jde teď na Golgotu.

46. Zlo přichází v rouchu beránka.

45. Brzy vás vezmu do království mého Otce.

44. Hodnota mše svaté.

43. Toužíte ke Mně přijít?

42. Odpustím vám, bez ohledu na to, co jste učinili.

41. Odložte břemeno svých hříchů.

40. Nejste si vědomi dosahu zlého činu.

39. Moji maličcí, nosím vás ve svém srdci, u Mě jste v bezpečí.

38. Můj lid se naučil milovat pohodlnou nevědomost.

37. Zavřel jsem dveře. Teď už není cesta zpět.

36. Už toho bylo dost! Teď se zastavte! Nechci, abyste byli ztraceni...

35. Cena za vaše vykoupení byla velká.

34. V tomto čase musíte mít odvahu, vůli a rozhodnost.

33. Modlete se za mé svaté kněze.

32. Nikdo nedosáhne spásy beze Mne...

31. Člověk není sám schopen pochopit naléhavost Božího volání.

30. Čisté srdce je neochvějným majákem, kam se Nejsvětější Trojice touží stále vracet a nacházet pokoj.

29. Na zemi žijte jen jako poutníci, neboť zde nemáte trvalý domov.

28. Tak unavení...

27. Pokračujte!

26. Dívejte se nahoru, znamení shůry nenechají na sebe dlouhp čekat.

25. Mé děti, obraťte se, dokud ještě žijete tady, na tomto světě.

24. Světská zábava oslabila lásku, víru a horlivost dokonce i u mých věrných následovníků.

23. Kdo Mě následuje, nemůže se vyhnout utrpení.

22. Kamkoli se podíváte, vidíte znamení mého příchodu. Už jste se připravili??

21. Dny spokojenosti se změní na dny pláče, krve a smrti.

20. Nečekejte a hledejte Mě; rychle ke Mně přijďte!

19. Já dokážu odpustit jen hříchy, jichž litujete.

18. Teď očistím svět a v něm mou církev.

17. Já, váš Bůh, vám nabízím své milosrdenství.

16. Můj Syn chce, abyste si byli vědomi jednoty, v níž musíte zůstat: tři osoby v jediném Bohu – Otec, Syn a Duch Svatý.

15. Ty, kteří jdou velmi blízko Mne, mohu ochránit.

14. Až přijdou těžké časy.

13. Půst křižuje pozemské vášně a modlitba vám dá milost, kterou potřebujete, abyste byli schopni se postit.

12. Věru, blízko už je doba, kdy budete muset svědčit o Spasiteli, Ježíši Kristu.

11. Vezmu v úvahu jen vaši lásku.

10. Takto byste se měli modlit každý den.

09. Víra musí vzrůstat, jinak vás nepřítel duše zmate a oddělí ode Mne.

08. Má církev je vedena Mnou, nezatěžuje se lidskými zájmy.

07. Odevzdejte se Bohu, a předejte Mu svůj život a trápení.

06. Uctívejte Mě nejen svým tělem, ale i svým srdcem a myslí.

05. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo.

04. Zraňujete mé svaté srdce.

03. Děti Boží, svou svobodnou vůli nikomu nedávejte.

02. Consolation - part 2, anglicky.

02. Útěcha - část druhá.

01. Consolation - part 1, anglicky.

01. Útěcha - část první.zpět