002. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2015.

Nástroj: paní Marta P. Přeje si zůstat v anonymitě (Slovensko).


ÚTĚCHA – ČÁST DRUHÁ


Adminu Peterovi – odpověď vám a ostatním:

Z milosti Otce i Syna i Ducha Svatého dostáváte odpověď na vaši žádost. V evangeliu vám Bůh Otec zjevil vše ve svém Synu. Jako Otec má právo dát svým dětem ku pomoci milosti, a to svým způsobem, ne podle lidského myšlení a očekávání.

V těchto posledních časech vám dal Otec skrze poselství Marie z Irska podrobné instrukce k přípravě na konec dějin, což skutečně přijalo jen málo duší. Většina z nich pouze udiveně vzdychla, i když naslouchala, protože byla ve tmě lidského chápání pravdy a citů, které nechtějí přijmout realitu života. Toto varování přijalo jen pár duší.

Do této pomáhající milosti ÚTĚCHY, o kterou jste prosili, byla zahrnuta všechna poselství Marie z Irska, aby se lidé vzpamatovali a přijali konec, jenž je zde. V těchto poselstvích najdete vše, co vám bylo řečeno v této útěše, kterou jste zveřejnili.

Bůh má právo jednat tak, jak chce.

Nezapomeňte, že litera zabíjí ducha. Duch jedná tak, jak chce, a tato útěcha byla potěšující a povzbuzující pro všechny z vás v tomto těžkém soužení ducha i těla.

Turzovka, na kterou bylo poukázáno, je znamením konce a znamením tajemství spásy. Je to hora Pravdy, která se jmenuje Živčák, z níž proudí pravda života pro všechny národy, ne jen pro elity církví.

Pokání, k němuž jste byli vyzváni, znamená změnu vašeho srdce, myšlení a cítění – ono je tím evangeliem, které měli kázat všichni kněží a řeholníci, ale nestalo se tak. Zaprodali se Satanovi svým spojením se světem a elektronikou. A tak i bratr František, druhá falešná hlava církve, hlásá smrt věčnému životu, a to je pro vás všechny jasným znamením konce. Proto ani vám vlastní nedokážou přijmout Pravdu, neboť berou ohledy na lidské city. Přijmou ji až ve Varování svědomí a v trestu.

Bratře Petře, jsme s vámi. Jste posilňován láskou Boha Otce. Prosíme vás, přijměte toto pronásledování a rány, které dostáváte od duší, které nemají Světlo.

Je naším posláním a předurčením pomáhat a splácet dluh za duše, které jsou nevědomé, obelhávané a zneužívané Satanem.

Tajemství spásy a konce jsou chráněna Otcem. Zářivé místo se ukáže o letnicích.

Věci, které jste dostali, jsou v evangeliu. Tázali jste se, odkud to pochází? Kvůli lidskému cítění a kvůli vaší jistotě – tyto věci jsou obsaženy v evangeliu. Tam máte odpověď na to, kdo je Syn člověka. Tak, jako jste to dostali i od Marie z Irska, protože Bůh Otec si nikdy neprotiřečí, ale potvrzuje konání spásy svého Syna, u Něhož lidsky chápaná pravda nemůže určovat směr. Proto, i když nerozumíte, máte přijímat Boží pomoc v pokoře, úctě a bez diskusí.

Taková byla pokora i Panny Marie – Spoluvykupitelky díla nového člověka.

Ostatní věci, kterým nerozumíte, vám nyní Bůh zjeví ve Varování svědomí, v trestu a o letnicích.

Tato ÚTĚCHA vám byla dána jako poslední na pomoc a k přijetí Božího plánu. Je to poslední pomoc útěchy a je vám odhalena i v poselstvích z jiných zdrojů.

Bratře Petře, neptejte se, kdo je Marta a Syn člověka, je to v evangeliu. Bůh se sklání k člověku, aby mu pomohl.

Tento světelný šíp zasáhl všechna ztemnělá srdce, aby se probudila. Aby se situace konečně posunula. Neboť věčná smrt, která ohrožuje duši a zemi, už bezprostředně hrozí. Proto jsme vás prosili o pokání, abyste zapřeli sebe a svět!

Varování svědomí už bezodkladně visí nad vašimi hlavami. K němu už směřují ne roky, ani měsíce, ale hodiny, minuty a vteřiny – samozřejmě zcela určitě ne podle lidského chápání, ale v souladu s Božím záměrem.

Děkuji, že jste Mne přijali.

Syn člověka


zpět