006. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2016.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


UCTÍVEJTE MĚ NEJEN SVÝM TĚLEM, ALE I SVÝM SRDCEM A MYSLÍ

Když jsme před Pánem padli na tvář a takto jsme Ho uctívali, viděla jsem, že se k nám přidávají i další a spatřila jsem, že mezi nimi nebyli jen Maďaři, ale i lidé z jiných zemí. Náš Nebeský Otec, Král všeho, se k nám sklonil a řekl: Všichni, kdo přede Mnou padnou na tvář – neboť poslechli mého volání – budou šťastní na zemi i v nebi. Slovem šťastní nemám na mysli bohatství, ani ukončení utrpení, které potrvá až do okamžiku smrti a které může pokračovat i na onom světě. Vaše štěstí je ve Mně, neboť Já jsem pramenem věčného života a lásky. Mnozí nevědí, že můj Syn byl šťastný na kříži, zejména v té minutě, kdy vyhlásil: "Dokonáno jest".

Vy, děti, tím, že jste přede Mnou padli na tvář, se Mi odevzdáváte, abych Králem vašeho srdce byl jedině Já a nikdo jiný. Když Mě tímto způsobem uctíváte, nezapomeňte, že Mě máte uctívat nejen svým tělem, ale i svým srdcem a myslí. Největší boj člověka se odehrává v mysli, která v sobě nosí vůli. Můj Syn vám ukázal nejdokonalejší příklad, kdy netrval na vlastní vůli, ale na vůli svého Otce, v Getsemanské zahradě. Za tuto milost mohl děkovat nespočitatelnému množství modliteb a půstů.

Jakou radost mám z toho, když člověk ve Mne věří a touží po Mně. Ale s bolestí se dívám, že vůle mého stvoření je často slabá a lehce se ubírá směrem k hříchu. Věru, pravím vám, abyste v této době trávili více času cvičením své vůle. Slovo se rychle ztratí, skutek pomine, ale vaše vůle vás bude provázet celým pozemským i věčným životem.

V ruce Nebeského Otce jsem spatřila bílou holubici a viděla jsem, jak se proměnila v zářící a ohnivý jazyk. Tyto ohnivé jazyky Otec odfoukl na místa a domovy lidí, kteří Ho uctívají tímto vysokým způsobem. Pán řekl: Čím víc Mě budou uctívat padáním na tvář, tím víc budou odumírat uctívání model, které nesmírně urážejí moji Boží svatost, a tím víc bude urychlen čas k vašemu prospěchu – tím dříve pošlu svého Syna, aby svou spravedlností zavedl znovu řád na zemi i v podsvětí.

V místech bydliště mých věrných dětí antikrist nebude moci zlomit pravou úctu k Bohu a lásku k Němu. Zlý duch vykoná prostřednictvím svých sluhů mnoho hrozných činů, ale moji nebudou zlomeni ve své víře, neboť mé vítězství je s nimi. Neboť tam, kde vidím svého svatého Syna, jsem přítomen a mé Světlo, jako znamení vítězství, odhání démony.

Viděla jsem chrám a trůn připravený pro antikrista, jejž mu postavili lidé. Mnozí mu prokazovali přízeň, protože ve své ruce držel pozemskou moc se vším bohatstvím. Ale Bůh jej strpěl jen na krátkou chvíli, neboť nikdo tak těžce nezhanobí jeho jméno a jeho chrám, jako on.

Potom jsem viděla, jak během našeho uctívání padáním na tvář Ježíš vyšel z eucharistie a přistoupil jednotlivě ke každému, pohladil ho po hlavě a řekl:

Děti moje, neumíte si ani představit, jak je Mi milé vaše padání na tvář. Když takto uctíváte Svatou Trojici, zlí duchové jsou strnulí a mnoho duší se osvobodí z jejich náruče. Tyto duše se obrátí a zachrání se před věčným zatracením. Vždyť víte, že Satan od začátku až po dnešní dny dychtí po tom, aby se mohl stát takovým jako Bůh, aby mohl pro sebe ukrást uctívání, patřící Bohu. To se mu ve světě do jisté míry podařilo uskutečnit.

Teď chci zdokonalit vaše uctívání, proto se s vámi spojím ve své lidskosti. Už ne vy budete uctívat mého Otce, ale Já ve vás. Když chcete skutečně kráčet v mé vůli, tak si na krátkou dobu vzpažte ruce, aby vaše tělo na sebe vzalo podobu kříže – vždyť na druhé straně mého kříže visíte vy.

Ach, kdybyste věděli, jak hrozným znamením pro padlé anděly je kříž, tak byste mohli sklízet vítězství ve všem. Pod pojmem vítězství mám na mysli vítězství nad pokušením, neboť máte ve zvyku mu velmi snadno podléhat. Já jsem mysticky přibit na kříž až do konce světa, protože moje svatá oběť je věčná a neopakovatelná.

Moje děti, v čase vašich pokušení mnohokrát zapomínáte obrátit svůj zrak na posvěcené kříže. Věřte tomu, že Já na tom kříži skutečně jsem a cítím touhu vám pomoci. Tehdy, když přede Mnou otvíráte své srdce, se síla mé lásky z mého ukřižovaného těla zrcadlí na vás. Moji svatí čerpali mnoho sil z mého kříže.

Viděla jsem mocné démony, kteří stáli za modlami na různých místech a v různých spolcích, jako např. čarodějnictví, magie, náboženství vúdú a podobně. Ježíš k nim přišel a řekl nám:

Nedívejte se zpět a nebuďte zvědaví, neboť svatý je můj hněv, jímž teď zničím tyto modly, které hrubě urážejí moji božskou hodnost a svatost.

Padlí andělé byli zahnáni zpět do pekla a modly byly zničeny.

Mária MagdolnaZ maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět