007. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ODEVZDEJTE SE BOHU A PŘEDEJTE MU SVŮJ ŽIVOT A TRÁPENÍ


Mé drahé děti! Čas je krátký. Připravte se. Brzy vás odvlečou a zabijí. To vše s vámi udělají, protože si myslí, že tím slouží Bohu.

Děti moje! Nebojte se! Vyznejte Mě před touto vražednou generací. Kdo vytrvá do konce, bude spasen.

Děti moje, každý bude postaven před mou soudnou stolici a musí vydat zúčtování za své činy. A Já potom každému zaplatím podle toho, zda činil dobro, nebo zlo. I tehdy, když tomu nechce věřit. Je to v Písmu svatém.

Moji maličcí! Uvažujte nad mým utrpením. Jakou cenu jsem zaplatil za spásu vaší duše. Jaké odčinění jsem dal za vaše hříchy. Očistěte se v mé Krvi prolité za vás. Vyzpovídejte se a litujte svých hříchů. Nehřešte, neboť každý hřích vyvolá trest. Jen svatí mohou vstoupit do nebe. Víte, co je to svatost života? Dodržování Božích zákonů. Jinými slovy – dodržování hlavního přikázání, a tím je láska. Milovat znamená radovat se z toho, že byl stvořen jiný člověk, žijící podle přikázání Pána a přinášet za to nesobecké oběti. Dnes to ale většina lidí nedělá. Žijí v hříchu a diví se, že jsou nešťastní.

Děti moje, Já jsem štěstí. Tady na zemi i v nebi. Víte, co je štěstí? Že máte starostlivého Nebeského Otce, který vás miluje a v nebi pro vás připravil věčný příbytek. Vyjadřují to tyto radosti:

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni "Boží děti".
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli Mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna.
(*)

Moji maličcí, nemějte důvěru v majetek, neboť je to modla! Důvěřujte jedině Bohu. Čím víc Mu budete důvěřovat, tím víc milostí dostanete. Pro to nemusíte pracovat, protože to nic nestojí. Je třeba se jen Bohu odevzdat a předat Mu svůj život a trápení. Není nic jednoduššího, než v Boha vložená víra a naděje. Učte se od malých dětí. Když nebudete jako děti, nemůžete vstoupit do nebe. Můj Otec tak připravil svůj příbytek pro ty, kteří Ho milují. A to je v souladu s jeho zákony.

Děti moje, nechejte ze sebe vytvořit svaté. Nevíte, jak se stát svatými? Jedině Bůh vás může takovými učinit. Skloňte se pod jeho tvůrčí rukou, jako hlína v rukou hrnčíře. To znamená, že se nebudete vzpírat, ale přijmete vše, co dostanete. Stejně tak vzdávejte dík za dobro i za zlo. Věřte s pevnou vírou, že Bůh přináší dobré ze všeho zla, protože je všemohoucí. On jen čeká na vaši odpověď, neboť chová v úctě vaši svobodnou vůli. Budete-li spolupracovat s jeho milostmi, stanete se svatými a budete spaseni. Ale budete-li chodit po jiných cestách, snadno se můžete ztratit.

Mé děti, hodina je zde. Hodina rozhodování. Musíte se rozhodnout, chcete-li konat dobro, nebo zlo. Konáním zla sloužíte Satanovi. Činíte-li dobro svému bližnímu, sloužíte Bohu. Ten vás za to odmění věčným štěstím.

Moji maličcí, modlete se. Proste Ducha Svatého za sebe a za jiné, aby zářil ve vašem životě. Aby vás vedl a v Božím Světle vám ukázal správný směr, který vede k věčnému životu. K tomu vám žehnám posilňujícím požehnáním překypující láskou z mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Modlitba skrze Ducha Svatého za milost odpuštění.

"Ježíši, Ty visíš na kříži. Odtamtud voláš – "Žízním". Po mé ubohé, hříšné duši jsi žíznil a po všech, které budou žít do konce světa. Prosím za všechny lidi, kteří Tě ještě neznají a štěstí hledají v rozkoši a žijí v závislostech, v nichž si libují. Setrvávají v pasti Satana a nedokážou najít východisko.

Můj Ježíši, řekl jsi: "Žeň je bohatá, ale dělníků je málo". Pošli dělníky pro úrodu. Teď se modlím za ty, kteří nechodí do kostela. Prosím Tě, pošli k nim kazatele, kteří jim dají duchovní potravu, kteří jim zažehnou světlo ve tmě a povedou k Tobě, Světlu světa. Ó, můj Ježíši, dej jim víru, naději a lásku! Tři božské ctnosti, skrze něž se nemohou ztratit.

Můj Ježíši, Ty jsi Světlo světa. Ty jsi nám přinesl Slovo věčného života. Ty jsi nás na kříži spasil. Prosíme Tě, dej nám milost, aby Tě poznala každá duše, aby Tě milovala a byla poslušná tvých zákonů. Amen".


(*) Matouš 5, 3-12 (Křesťanská akademie, Řím 1976).
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět