008. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÁ CÍRKEV JE VEDENA MNOU, NEZATĚŽUJE SE LIDSKÝMI ZÁJMY.


Můj milovaný lide,

chovám vás ve své lásce jako slunce zářící v zenitu, které vás všechny udržuje ve svém světle.

Vítr vane pro všechny. Stejně tak má láska: dává se každému bez rozdílu v očekávání, že mé děti budou chtít dýchat, co jim dávám neustále bez výhrad.

V mém domě je každý očekáván s věčnou nedočkavostí, abyste sdíleli slávu, kterou dostali ti, kteří žili tak, že jednali a pracovali v mé vůli, bojujíce o správnost – kterou jsem vás učil – jako následovníci mých činů, mého díla a splňující požadavky Desatera přikázání, žijící v blaženosti a stále svědčící o tom, že JÁ ŽIJI VE VÁS V DUCHU A PRAVDĚ.

Můj milovaný lide, lidstvo bylo vedeno ve všech okamžicích běhu historie špatnými návyky a falešnými ideologiemi, které deformovaly mou vůli pro pohodlí člověka.

MÉ MYSTICKÉ TĚLO NABRALO ŠPATNÝ SMĚR, přestože jsem vás volal prostřednictvím svých dětí, mých proroků. Ignorovali jste má varování lásky a vydali jste se na hříšnou cestu, která vás obklopuje, protože jste zneužili svou svobodnou vůli a ochudili duchovní vztah s mým Domem tím, že jste sami sebe omezili.

Zlo existuje, ale nepronikne člověka, je-li posílen vírou, nadějí a pravou láskou.

Má láska je ochranou pro každé z mých dětí, je magnetem, jenž vás stále ke Mně přitahuje, hledáte-li Mne a vzdáváte-li se mé vůli, abych jednal a pracoval na vás.

Děti, musíte pochopit, že ne vše, co vnímáte, je intuice; je to můj Duch Svatý ve vás, kdy vaše odevzdání vás vede ke spojení a vnoření do mé lásky, kterou dávám každému z vás.

Milovaní, tento okamžik je pro člověka komplikovaný, není-li ke Mně správně veden, protože okamžik vás přivádí k tomu, že vnímáte potřebu 'něčeho' a vy se zasvětíte nesmyslnému hledání. Setkáte se s tím, co je znetvořeno a vy to v pokleslém duchu přijmete, bez toho, že byste byli schopni počkat, až to budete moci rozpoznat, a místo toho jednáte pod vlivem náhlého dojmu a děláte chyby, když nerozlišujete.

Člověk ví, že mu byla dána duše a duch; jen ale neví, co je jeho vlastní duše a nezabývá se hlouběji tím, co je jeho duch. Z toho důvodu je v tomto okamžiku tak mnoho špatných cest k hledání Mne a mé děti věří, že jsou dobré, ani ne tak kvůli nevědomosti, ale proto, že vše ostatní se jim zdá bezvýznamné.

Mé děti, trpíte psychicky a emocionálně, když žijete v neustálém boji proti svému svědomí, které vás volá, abyste se vrátily ke Mně a řádně jednaly a pracovaly. Necítíte napjatý vztah mezi svědomím a deformovanými skutky vaší svobodné vůle.

Každému z mých dětí přeji pokoj a dobro. Mé milosrdenství je tak nekonečné, že jste nebyli schopni se z něj živit, abyste se vyvarovali zla, které lidé přitahují a jemuž čelíte, aniž byste měli odpovědi, nebo kroky k zastavení nepředvídatelných náporů Stvoření.

Činnost člověka je odrazem jeho duchovní neschopnosti, jíž trpí z nedostatku náležitého vedení a učení těmi, kdo zaujímají místo v hierarchii mé církve. Můj lid by neměl ignorovat následky, přinášené jeho neposlušností pro jeho ducha a budoucnost jeho bratrů.

V tomto okamžiku lidé prožívají řetězovou reakci, která je následkem zlých činů a prací, jež probudily Stvoření, které jedná. Stvoření nereaguje, naopak, ono jedná proti těm, kteří ho nemilosrdně ničí a proti těm, kteří vyhlazují sami sebe: proti lidem.

Je nezbytné, abych vás v tomto okamžiku volal tímto způsobem a ne jiným...

JE NUTNÉ, ABYCH VÁM DAL VĚDĚNÍ, ABYSTE MOHLI UVAŽOVAT, A KAŽDÝ SE MOHL ROZHODNOUT ZACHRÁNIT SEBE A SPOLUPRACOVAT NA PLÁNU SPÁSY PRO LIDSTVO. (*)

Děti, boje o moc nejsou jen o ekonomii, i když ekonomie je faktorem, který nesmíte přestat sledovat. Boje, o nichž nevíte, jdou za hranice toho, co je přirozené. Velké mocnosti světa porušují lidskou vůli stejným způsobem, jakým proti mé vůli škodí přírodě; a Já to dovolím, dokud člověk nebude naříkat nad tím, jak daleko ho přivedla věda, když byla použita ke zlu.

Když se ode Mne vzdalujete, nepoznáte to, a reagujete tak, že neuvádíte v činnost dobrou vůli a dobré cítění, které vlastníte. To je důvod, že v tom okamžiku vidíte lidi jako protivníky. Jste diváky krveprolití, před nímž vás varovala má Matka, jíž jste opovrhli.

To je okamžik člověka, který poznává zlo, jehož se dopustil...

To je okamžik člověka, který napravuje své činy a své dílo...

To je okamžik člověka, který prosí o odpuštění...

To je okamžik člověka, který slyší mé Slovo...

Já jsem ignorován, protože jste nebyli vedeni k tomu, abyste Mě poznali do hloubky, a necítíte Mě blízko, ale daleko...

Oni pokřivili obraz mého milosrdenství, ignorují Mě a popírají mou spravedlnost – která je činem nekonečné lásky k mým tvorům – berou ji jako trest a nepřijímají ji jako následek lidské neposlušnosti.

Můj milovaný lide, duševní neklid člověka ochromuje jeho cítění a zatvrzuje srdce, připravuje ho, aby jednal poníženě vůči zlu, které vyzývá ke spěchu, aby ďábel vzal veškerou svou zkaženost a rozptýlil ji po celé zemi na ty, kteří se staví na odpor mé milosrdné lásce.

Terorismus jedná bez slitování, aby vás udržel ve strachu. Je to zbraň antikrista: vyděsit můj lid, kterému chybí víra.

Mé děti, modlete se, terorismus se sám představí rozrušením a útlakem lidí, kteří neznají tuto zbraň zla.

Mé děti, modlete se, Země jde dál po své dráze a odpuzuje ty, kteří jí škodí zamořením nukleární energií. Modlete se za Turecko, Sýrii a Rusko.

Mé děti, modlete se za Spojené státy; urychlují tragédii pro své obyvatele.

Modlete se; Zem se třese a vody nepřistoupí na příměří.

Modlete se, mé děti, za Rusko, bude trpět rukou přírody.

Modlete se, mé děti, probuzení vulkánů bude pro vás ohromující.

Evropa je napadena. Stejně jako mořská voda podemílá písek, aniž by si toho písek všiml, Evropa byla napadena; útočník zůstává uvnitř.

Vy, můj lide, neodvracejte se od mého Zákona; milujte mou Matku způsobem, jakým den uctívá slunce a noc uctívá měsíc. Vlk v rouchu beránčím zanechává stopy svých činů. Buďte předvídaví a pozorní k obrácení před tím, než budete souzeni (**).

JÁ MILUJI VŠECHNY SVÉ DĚTI. NE VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ ČLOVĚK UVEDL DO PRAXE, JSOU MI VĚRNÁ, NE VŠECHNA SE ŘÍDÍ PŘIKÁZÁNÍMI, KTERÁ JSOU ZJEVENÍM PRAVDY O MILOSRDENSTVÍ MÉHO OTCE KE SVÝM DĚTEM.

Má církev je ta, která jedná a pracuje v Boží vůli. Pro tu, která poslouchá všechna ustanovení bez výmluv, sporů, nebo kompromisů, má Pravda je má Pravda, jako má Láska je má Láska: jedinečná, nevyzpytatelná, neproniknutelná, nekonečná, stejná včera, dnes a navěky.

Má církev nazývá zlo zlem a zneužití zneužitím.

Má církev je vedena Mnou, nezatěžuje se lidskými zájmy.

Modlete se, děti, za Střední Ameriku.

Můj milovaný lide, jsem ve vás; přestaňte pochybovat. "Já jsem, který jsem". [Exodus 3:14]

Jste moje děti, nejste svým vlastním bohem. Já jsem váš Bůh, ať chcete, nebo ne!

Nebojte se, nikdy vás neopustím. Tváří v tvář nespravedlnosti pošlu své anděly, aby vám pomohli stejným způsobem, jakým pomohli a pomáhají mým věrným.

Má láska přesahuje vše, od slabosti až po nevědomost, rozhodnete-li se Mi odevzdat.

Žehnám vám.

Váš Ježíš


(*) Poznámka překladatele:

Náš Pán zde zdůrazňuje jedinečnost svých sdělení této vizionářce, která se obrací především k latinskoamerickým národům. Vědění, o němž náš Pán hovoří, nám již bylo v úplnosti předáno sedmým prorokem konce času, Marií Božího milosrdenství.

(**) Narážka na Varování.


zpět