010. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2016.

Nástroj: Vassula Ryden (Řecko).


TAKTO BYSTE SE MĚLI MODLIT KAŽDÝ DENDávám ti svůj pokoj. Zapíšeš má slova?

Ano, Pane…

Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož život se nyní řítí do zkázy. Až budou plameny šlehat do výše a ohnivými jazyky olizovat váš lid, zeptám se této generace: Kde nalezneš pomoc? A u koho? U Satana? Ve svém egu, v sobě?

Přišel čas, aby byla vykonána má Spravedlnost, neboť trest této nevěrné generace je u vašich dveří. Své výnosy naplním do písmene. Když budete slyšet hřmění, bude slyšen můj Hlas, hřmějící ve vašich uších, znějící do všech končin země. Potom vězte, že svět a všichni, kdo v něm žijí, uslyší Hlas Spravedlnosti: Zlo přinese smrt mnoha národům… Zkáza se vplíží do každého města.

Slyšeli jste, že "Anděl Jahveho obklíčí města a národy", aby každého volal k pokání? Toto jsou věci, které se uskuteční v nadcházejících dnech.

Proto vy, kteří jste vstoupili do mých Nádvoří a uvěřili mým výrokům, modlete se a nebojte se, ale vám, kteří jste se po dlouhá léta vysmívali mým výrokům, ubíjeli svým jazykem mé proroky, běda, neboť jste používali lží, abyste ospravedlnili své lži, skutečně jste má Slova pohřbili ve svém vlastním hrobě. Ano, skutečně jste má Slova překrucovali. Ale vaše hříchy vytvořily propast mezi vámi a Mnou. A nyní Spravedlnost nebude zadržována. Pravím vám, budou pro vás hořké nadcházející dny, až se setkáme tváří v tvář… Modlete se a nedovolte, aby vám klesla víčka a usnuli jste!


Takto byste se měli modlit:


"Jahve, můj Bože, kéž Tě dosáhne má modlitba.

Slyš naše volání o smilování a pomoc.

Odpusť těm, kdo nemají žádnou víru v Tebe, můj Bože,

a ani žádnou důvěru ve Tvou moc zachránit nás.

Nezhášej světlo našich dní,

čímž by byl zničen v mžiku svět,

ale ve svém Otcovském Slitování

se nad námi smiluj a odpusť nám.

Nedovol zlému, aby proléval naši krev jako vodu,

odpusť naše viny, utiš svůj hněv,

Vzpomeň na naši slabost.

Zadrž své anděly zhouby

a dej nám ještě šanci dokázat, že jsme hodni (zasloužíme si) tvé dobroty.

Svou důvěru vkládám v Tebe. Amen."


S jakým potěšením pak přijmu tuto modlitbu. Modlitbu, která Mi dá spočinout! Dcero, požehnám všem těm, kdo se budou upřímně modlit tuto modlitbu. Ať zazní toto proroctví: "Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu," to řekneš těm, kdo se tě budou ptát na čas a hodinu mé Spravedlnosti! Láska tě miluje.převzato: www.tlig.org

zpět