011. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2015.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


VEZMU V ÚVAHU JEN VAŠI LÁSKUMoje drahé děti,

čas už nadešel, už je tady. Nyní se musí každý rozhodnout, půjde-li se Mnou, nebo proti Mně. Už není možné přecházet z jedné strany na druhou, protože pokrytci nemohou zdědit Boží království. Znamená to, že do nebe mohou vstoupit jen spravedliví, kteří žijí v pravdě přikázání mého Otce, tedy žijí ve svatosti.

Moje děti! V evangeliu jsem vám řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Nebeský Otec!" V evangeliích se píše o tom, jak se z vás mohou stát svatí. Když si je přečtete a ve svých skutcích budete jednat podle mého učení, tak budete svatí a budete moci vstoupit do nebe.

Děti moje, teď na vás čeká velké nebezpečí. Snažte se obrátit, neboť najde-li vás smrt v hříchu, budete navždy ztracení. Neříkejte si – ještě je čas. Ještě máme čas se obrátit. Já vám říkám: "Už není více času. Čas odkladu končí. Všechny hrůzy, jichž se bojíte, jsou na vašem prahu. Jsou už uvnitř u vás doma. Jen si je neuvědomujete, protože se jich tolik bojíte."

Říkám vám: "Nebojte se smrti, ta přijde stejně, dříve nebo později. Bojte se hříchu, jenž vás ode Mne odloučí a uvrhne do zatracení."

Mé děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Velký chaos je v počátečním stadiu. Bude mnoho mrtvých. Obraťte se. Žijte tak, abyste byli připraveni na smrt. Budu mít hodně mučedníků.

Spravedlivý, jenž mé Slovo promění ve skutky, uvidí mou tvář a přijde ke Mně na hostinu. Lháři, podvodní pokrytci, zůstanou venku ve tmě, kde bude pláč a skřípění zubů.

Mé děti, chci vás před tím ochránit. Vezměte mé Slovo a proměňte ho ve skutek. Všechno už jsem vám dal vědět. Připravte se!

Brzy se budete muset postavit před můj soud. Říkám vám: "Ze všech svých skutků Mi budete muset vydat počet. Vezmu v úvahu jen vaši lásku. Když mezi sebou mluvíte s nenávistí, je to jako byste se navzájem zabíjeli. Pro Mne je důležitá jen láska. Když činíte nesobecké, z čisté lásky plynoucí skutky, tak budete moci vstoupit do mého království. Ale tak musíte jednat s každým, i s nepřítelem. Jste-li bez lásky k sobě navzájem, tak se z toho musíte rychle vyzpovídat, neboť láska je hlavním přikázáním, proti němuž jste se provinili."

Kdo se hněvá na svého bližního, tak ať nepřijímá mé Tělo a Krev ve svátosti oltářní, dokud mu ze srdce neodpustí! To je Písmo svaté, to je evangelium. Berte si ze Mne příklad! Na kříži jsem se modlil i za své nepřátele: "Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." I vy se za ně modlete, neboť nebojujete proti krvi a tělu, ale proti zlým duchovním mocnostem, které můžete přemoci jen modlitbou.

Žehnám vám svým posilujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšZ maďarštiny přeložil bratr Zoltán

zpět