018. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).TEĎ OČISTÍM SVĚT A V NĚM MOU CÍRKEV

Mé drahé děti,

přijdou k vám velmi smutné události. Nedělejte si žádné plány!

Žel, co přijde, se musí stát, už se to nedá více oddalovat: Teď očistím svět a v něm mou církev.

Mé děti, žádám od vás pouze jeden životní program – neustálou připravenost. Žijte připraveni na smrt, pokud by vás vzala v kterémkoli okamžiku vašeho života, abyste dovedli obstát před mou soudnou stolicí a abych vás mohl vzít do svého věčného příbytku.

Mé děti, čiňte dobro, především svým spolubratrům ve víře, aby kvůli vám velebili mé jméno, pokud k tomu dostanete čas. Nebuďte smutní a nevzpírejte se těmto vážným a tragickým událostem, které už stojí na prahu, aby se uskutečnily. Dovolím to všechno, neboť jen ve zkouškách se projeví, kdo je věrný a kdo ne.

Mé děti, během pronásledování se zhroutí a rozvrátí stávající pořádek. Zůstane jen jeden řád – posvěcující milost Ducha Svatého, který zapíše do srdcí a duší mé zákony a každý, kdo se jich bude držet, bude spasen. Žijte připraveni na smrt, neboť dodržením mých zákonů a svaté čistoty vás dokážu zachránit. I když jsem všemohoucí, mám v úctě vaši svobodnou vůli. Když budete tak žít, naplníte můj věčný svatý plán pro vás, a ani jedna milost ve vás se nestane marnou, což o sobě je již svatost života.

Mé děti, připravujte se, neboť všechna tato proroctví se brzy vyplní. Přijde tisíciletá vláda pokoje a lásky. Tehdy se naplní slova Písma svatého a nebude již třeba se učit znalosti o Bohu, protože sám Duch Svatý je vryje do vašeho srdce a mysli. Já vám budu Bohem a vy zase mými dětmi. Tak se lidé seznámí s nekonečnou, starostlivou láskou Boha, když se jim dovolí, aby si odpočali, zůstal jim čas k modlitbám a k prokazování lásky.

Moje děti, bude to úplně nový svět, který zná jen velmi málo lidí, jen malá skupina, jež se shromažďuje kolem Mne. Skupina, která přijímá a obrací v činy má poselství a evangelium, Mnou vám ohlašované, již 2000 let.

Ti, kdo budou žít v tomto novém světě, nebudou trpět pokušením, neboť velkého pokušitele, mého protivníka, svážu do řetězů v pekle na 1000 let. Tehdy se každý naplní Duchem Svatým a v duši budete mít neustálou radost, pokoj a lásku. V srdci lidí, i mezi nimi, zavládne pokoj.

To už samo bude předsíní nebe. Odtud je do nebe už jen krok, a přejdete tam všichni.

Mé děti, modlete se, aby se to všechno stalo brzy skutečností, která se naplní, protože je v Písmu. Nyní, pokud ještě stojí tento svět a spolu s ním i pokušení, proste o záchranu hříšníků, proste o zastavení hříchu, aby se pokud je to možné, nikdo neztratil, a před tím, než by hříšníci zemřeli, aby se obrátili a byli spaseni.

Moji drazí, k tomu přijměte mé posilňující požehnání, které s mým srdcem překypujícím láskou vám dávám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

K posilnění z Písma svatého: Ef 5, 16-17: Dobře využijte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět