023. Poselství Ježíše ze dne 8. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEMŮŽE SE VYHNOUT UTRPENÍ

Moje drahé děti,

žijte v neustálé připravenosti. Pronásledování je již na prahu. Žijte ve vzájemné lásce a snášejte navzájem slabosti a chyby druhého. Čas uplyne, váš život je krátký, doba získávání zásluh rychle skončí. Všichni budete stát před mou soudnou stolicí.

Žehnám vám svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.


Následuje soukromé poselství nastávajícímu knězi.

Mé drahé dítě,

žiji v tvém srdci jako v nádherném, úžasném, zářivém paláci, ve kterém se cítím velmi dobře. Miluji tvou čistotu, tvou skromnost, pokoru, ale nejvíce tvou horoucí lásku ke Mně. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem pro tebe od věčnosti připravil a nyní je mé srdce velmi šťastné a velice se raduje, neboť se chystá naplnit vše, co jsem pro tebe zamýšlel.

Dítě moje, čas je krátký, využij každou minutu, zachraňuj duše modlitbou, láskou, dobrým příkladem a hlásáním evangelia. Mluv o Mně, o svém vykupitelském Bohu, tak často jak jen budeš mít příležitost a přitahuj ke Mně duše svou nezištnou, čistou láskou k bližnímu, neboť v tom spočívá má veliká radost.

Mé drahé dítě, zůstaň vždy čistý jako batole. Odevzdej se Mi úplně ve všem. Důvěřuj Mi, neboť v míře své důvěry dostaneš mé milosti. Zanedlouho dosvědčíš mou přítomnost a ztotožněný se Mnou budeš opakovat moje slova: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má krev, která se vylévá za mnohé."

Tato slova pro tebe znamenají, že i ty se musíš se Mnou ztotožnit, musíš přijmout účast na mém utrpení a musíš se stát obětí pro Mne a pro záchranu duší. Kdo Mě následuje, nemůže se utrpení vyhnout. Zřeknout se sebe znamená každý den nést svůj kříž. Jen ti, kteří Mě následují, mohou v nebi získat největší radost a mohou se podílet na mé slávě v tom stupni, v jakém si vybrali svůj díl v mém obětování a utrpení.

Duševní mučednictví je mnohonásobně větším utrpením než tělesné. Vyžaduje vytrvalost a věrnost až do konce, který přinese milost dobré smrti. Už teď se modli za tyto dary pro sebe samého. Musíš Mě vyznat až k smrti přede všemi, kteří se Mi posmívají, pochybují, a kteří padli do zoufalství. Svou skálopevnou vírou přitáhneš ke Mně nejvíce duší.

Dítě moje, charakter kněze určuje jeho osobnost. Když stojí na skálopevné víře, nekolísá a nechce vyhovět lidem, ale pouze Bohu, potom je svatým už zde na zemi. Ale běda těm, kteří kolísají na obě strany. Nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť buď jednoho uctíváte, dodržujete jeho zákony a druhým opovrhujete.

Dítě moje, hned po vysvěcení knězem mluv o zúčtování, o soudu, zatracení a především o konání pokání a hlásej, že Bůh odpouští jen hříchy, jichž litujete. Neboť kdo svých hříchů nelituje, ten je zatvrzelý, takže v hříchu zůstane. Takovému Bůh nedokáže odpustit, neboť musí držet v úctě svobodnou vůli člověka. Bůh si nenechá ze sebe tropit posměch, Bůh je skutečně milosrdný a člověku dá čas i příležitost, aby vstoupil do sebe a vyzpovídal se. Když se ale člověk nechopí těchto milostí, tak na něho čeká ještě větší soud.

Mé dítě, povolal jsem tě k velkému úkolu. Tvá zodpovědnost je obrovská. Co teď říkám, nedělám proto, abych tě vyděsil, ale proto, že vždy říkám pravdu. Před mou soudnou stolicí čeká nejpřísnější soud na moje kněze a řeholníky, protože jste dostali nejvíc. I v evangeliu jsem učil, že každý vydá zúčtování o talentech, které dostal.

Kněz má především sloužit Bohu. Zamysli se nad tím, koho jsem vyvolil za své apoštoly. Negramotné, manuálně pracující dělníky, prosté lidi. Kdo byl mým pěstounem na této zemi? Jednoduchý, ale moudrý, rukama pracující dělník. A co říká Písmo svaté a jaká je skutečnost? Bůh povolává ty, kteří se zdají být ničím, aby si milost, kterou dostanou, nepřipisovali sobě. I ty, mé drahé dítě, a ostatní, všichni lidé přede Mnou, jste nic, jen popel a prach, neboť vše je mou milostí.

Vy sami jste nic, ale spolu se Mnou budete moci vše. Já jsem s vámi každý den, až do konce světa. Beze Mne nedokážete učinit nic. Tyto dva poslední výroky si dobře zapamatuj a na celý život vryj do svého srdce. Volej Mě, a Já budu vždy vedle tebe. Pros Mě, abych pracoval a konal skrze tebe. Potom každá tvá věc bude mít úspěch. Zformuji tě mým svatým knězem a budeš zachraňovat zástupy duší pro věčný život.

Můj malý synáčku, i tebe posílám jako mé apoštoly: Žatvy je mnoho, ale dělníků je málo. Posílám tě jako ovci mezi vlky, neboť vpravdě se během své cesty životem setkáš s mnoha vlky. Ale nikdy se neboj, Já jsem s tebou. Ochráním tě a spolu se Mnou budeš plnit můj věčný, pro tebe určený, svatý plán. K tomu ti žehnám, mé drahé dítě, svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

JežíšK posilnění z Písma svatého: Ef 5,

16: Dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, jaká je vůle Páně.Z maďarštiny přeložil bratr Zoltán
zpět