026. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT


Můj milovaný lide,

svolávám vás, abyste se spojili v modlitbě. Je to nutné kvůli tomuto hříšnému lidstvu.

Již jsem vám odhalil okamžik, ve kterém žijete... Jdete dál, aniž byste dbali na mé volání, aniž byste pohlédli na realitu, a jelikož Mnou pohrdáte, je pro vás těžší Mě poznat.

Byl jsem nekonečně milosrdný, jsem nekonečně milosrdný a budu věčně milosrdný...

Člověk zneužívá mou lásku a odmítá se vrátit do mého lůna, když falešné a chybné myšlenky o tom, co je mé odpuštění, bloudí jeho myslí... Byl bych nespravedlivý soudce, kdybych nesoudil hříšníka, jenž se nekaje, byl bych nedokonalý Bůh. Je to nevědomost ze strany člověka, tvrdí-li, že nesoudím hřích.

Modernismus věří, že pozměnil vše, co jsem odkázal člověku ujišťováním, že se vrátím a odpustím mu. Ano, vrátím se, ale abych oddělil dobré od zlého a vlažného. Oddělím toho, kdo se obrátil a projevil lítost od toho, jenž o odpuštění neprosil.

Lidské odmítání zvyšuje moc zla nad člověkem. Vůle bojovat s hříchem není stejná u toho, kdo zápasí a usiluje nebýt ztracen, a u mého dítěte, které zlu neklade odpor. Je-li zlem svedeno, dobrovolně propadá hříchům a chybné víře v neexistenci místa trestu pro ty, kteří se ve zlu zatvrdili.

Člověk má pět smyslů a s nimi i dar vnímat vnější svět. Současně má člověk vnitřní duchovní smysly, které mu pomáhají chápat Pravdu toho, co jeho rozum schvaluje, stejně jako hloupost a lež, které jeho mysl odmítá.

Nejste sami, lidstvo má něco společného tím, ŽE JSTE MÉ DĚTI... Proto vás rozum volá, dělá vás neklidnými, odmítáte-li říct ano k pochopení něčeho, co je Pravda a vzpíráte se, abyste mohli zůstat v bláznovství světa.

Děti, můj lide, Zlý není větší, ani nemá více moci, ani síly, než Já. Vy máte svobodnou vůli, a tak bez uvažování a znalosti se vrháte po hlavě do prázdnoty a v těchto okamžicích, tak důležitými pro lidstvo, se vydáváte ďáblu.

Kdybyste zůstali nečinní a odmítli růst hlubším pochopením mého Slova, pak dovolíte to, co je úchylné a proti mé vůli a schválíte, co vaši bratři pomocí smlouvy se Zlým, vám budou předkládat, abyste uspíšili příchod panství antikrista.

Můj lide, není to proto, že nevidíte zlo. Jako lidé cítíte, kde je zlo. Protože však zlo je dovoleno někým, kdo Mne reprezentuje, vytěsníte tento pocit a divoce se oddáváte smyslnosti, nepoctivosti, nemorálnosti a všem jiných hříchům, jimiž vás ďábel pokouší. Nevyhýbáte se ničemu a padnete přijímáním všeho, co se vám na vaší cestě předkládá.

Prosím vás, abyste pochopili, že se musíte zabývat věděním. Je to povinnost všech, kdo jsou moji, abyste prostřednictvím vědění kladli odpor tomu, co je nevhodné a mimo hranice Božího Zákona.

Milovaní, má Pravda je nezměnitelná a ten, kdo se jí řídí a uvádí v čin, najde Světlo Pravdy, které je univerzální, protože naše Trojice je podstatou, v níž spočívají všechny pravdy.

Děti, tolikrát jsme vás volali, abyste se zabývali hlouběji naší Trojicí, naší Pravdou, vysvětlením našeho Slova, abyste přijali Slovo mé Matky, jíž bylo v tomto čase dáno speciální místo na straně každého z vás, aby vás provázela.

Tolikrát jsme vás volali! A stejně jste nás odmítli v přijetí spásy, kterou jsem vám, jako druhá osoba Trojice, nabídl.

Jdete dál a hledáte zlo, jemuž se lehkovážně odevzdáváte, zatímco se odvažuje vás svádět a brát vám rozum.

Technologie, která byla použita, aby udržela člověka dobrovolně ve vězení, vám ukradla moc rozhodování, a vy, mé děti, nemyslíte, neuvažujete, a tudíž nerozeznáváte mezi dobrem a zlem, neboť rozum byl vyhnán z vašich myšlenek.

Takové je lidstvo, které nejedná rozumně, a Já přicházím, abych rozbil tuto strukturu a odstranil ji a volal vás skrze mé apoštoly konce časů, abyste šli znovu Boží cestou pokání a touhy po spáse duší.

Vy víte, že Země změní své uspořádání a svou geografii – a jaká je odpověď člověka? Vy víte skrze volání, v nichž vysvětlujeme mimořádnou tvrdost, s jakou se k vám bude chovat počasí, a co je vaší odpovědí?

Věčná letargie, prožívání okamžiku bez myšlenky na budoucnost, ignorování duše a trápení a smutku, jemuž bude duše vystavena pro svou neposlušnost.

Milovaný lide, země bude zachvácena křečí a člověk bude tak silně otřesen, že někteří zmizí uvnitř země.

Toto vám dávám na vědomí, ale v některých případech vědění není osvíceno mým Duchem Svatým, protože si člověk myslí, že má-li lidské poznání, má pak vládu nade vším. Myslí si, že skrze rozum dosáhl vědění, přesto je to velký omyl. Poznání musí být osvíceno mým Duchem, aby bylo správné – a i pak nebude vždy absolutní pravdou, protože během let člověk formuloval své vlastní koncepce – ale ten, kdo vložil všechnu svou práci a činnost do mého Ducha Svatého, bude Pravdě blíž.

Milované děti, Země podléhá nadměrnému ohřívání klimatu, vycházejícímu ze Slunce, které vede k vzestupu vnitřní teploty Země. A protože stvoření vás nepoznává, vulkány, které v minulosti způsobily velkou destrukci, vybuchují.

Vulkány, které spaly, se probouzejí. Horké vody se rychle vypařují a velmi rychle padají na zemský povrch a způsobují nenapravitelné škody napříč Zemí.

Člověk se nalézá před Velkou očistou, největší očistou lidstva. Ale to u vás nevyvolává strach a vy se nebouříte proti tomu, co vás k této očistě přivádí... Bouříte se proti vysvětlení mého milujícího Slova, které vás upozorňuje a varuje...

Odmítáte myslet na zásadní změny, kterými lidstvo projde v důsledku třetí světové války...

Popíráte mé Slovo a vítáte myšlenky modernismu, které jdou proti Desateru přikázání, svátostem, dílům milosrdenství a dalšímu...

Urážíte Mě až k zhnusení a zapíráte Mne, protože vás volám, abyste se napravili...

Jste sami vůči sobě pokrytci, když bez lítosti, svědomí, bez toho, že byste jednali podle mých Přikázání, zabíjíte bratra, urážíte ho nelítostně, soudíte ho s velkou lehkovážností, a pak přistupujete, abyste Mne přijali v eucharistii... Běda těm, kteří si ukovají své vlastní odsouzení!

Moji posvěcení služebníci se musejí věnovat spáse duší ještě dřív, než hlasy těch, kteří Mi slouží, budou zcela umlčeny pronásledováním lidmi, kteří Mnou pohrdají, a na příkaz antikrista.

Modlete se, mé děti, modlete se, nová epidemie spěchá otřást lidstvem a člověk bude umírat během několika okamžiků.

Modlete se, mé děti, modlete se, Jižní Amerika se zachvěje.

Chile bude zasaženo mořem kvůli otřesům země a Peru, Bolívie a Argentina budou sdílet zemětřesení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, terorismus je překvapí.

Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus ukáže svou pravou tvář.

Modlete se, mé děti, modlete se, terorismus související s falešným náboženstvím proniká do Francie a obnoví a zvýší bolest lidí.

DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT.

Moji lidé,
služte Mi mou Pravdou...
Buďte jedno...
Připravte se čelit tvrdosti očisty, která se přibližuje s velkou silou...
Připravte se tím, že budete v souladu s naší Boží vůlí...
Dodržujte, modlete se a praktikujete to, o co se modlíte, buďte neustálým cvičením Desatera přikázání...
Zbožňujte Mě, navštěvujte Mě, buďte dobročinnou láskou a nadějí pro své bratry...
Nebuďte obílené hroby, nebuďte farizeové nebo dravci...

Milovaní, hřích je nejen činem, je to také zvyk a negativní energie, která vás přiměje milovat zlo, a tato energie naplňuje ty, kteří jsou slabí ve víře.

Věřte tomu, co vám oznamuji. Musíte se obrátit.

Pošlu vám Varování, abych probudil vaše svědomí a moji lidé se mohli sjednotit a pomáhat jeden druhému.

Jsem ve vás, nehledejte Mě venku, venku je zmatek. Stojím nad smysly, vzpomínkami, nad tím, co je konečné, nad lidmi...

Jsem, který jsem [Exodus 3,14]. Sešlu svému lidu mého anděla, který osvítí cestu v nejobtížnějších okamžicích. Můj anděl vás obejme a temnota vás nebude mučit. Již se na vás s láskou dívá.

Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží zůstat na mé cestě, s těmi, kteří se kají a s těmi, kteří Mě hledají.

"Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6].

Váš Ježíš

Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com
zpět