029. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NA ZEMI ŽIJTE JEN JAKO POUTNÍCI, NEBOŤ ZDE NEMÁTE TRVALÝ DOMOV

Mé drahé děti, maličcí, milí mému srdci,

vyvolil jsem si vás ještě před tím, než jste byli počati, abyste patřili ke svaté univerzální katolické církvi, která byla založena mým prostřednictvím. Já jsem vás k sobě přitahoval, abyste jedli mé Tělo a pili mou Krev, aby ve vás byl život. Všechno je má milost, ale tady na zemi je jen začátek. V nebi pak okusíte moji svatou vůli, proč jsem vás stvořil a k čemu jsem vás povolal.

Tady na zemi žijte jen jako poutníci, neboť zde nemáte trvalý domov, všechno je třeba tady zanechat, ale důvěřujte Mi, Já se o vás postarám. V nebi je váš domov, jejž můj Otec stvořil na věky věků pro ty, kdo Ho milují. To je podmínkou, abyste vešli do nebe. Milovat Boha znamená, že budete jednat podle jeho zákonů. Oko nevidělo, ucho neslyšelo a lidské srdce není schopné pochopit lásku, štěstí, pokoj a dobrotu, které v nebi obklopují spasené duše. Vše, co jsem vyjmenoval, tyto zázraky, pramení v prvé řadě z Boha a také ze spasených duší, které z milosti Boží převezmou nekonečnou Boží svatost a vyzařují ji dál.

Mé děti, nechť je vaší touhou právě jen toto. Žádnou oběť nepokládejte za velkou, žádnou práci, která napomáhá k vaší spáse a spáse jiných duší, za těžkou. Vy všichni, kteří jste pokřtěni a náležíte k Apoštolské církvi, tvoříte mé královské kněžstvo. Vy všichni musíte stejně hlásat Slovo svým životním příkladem, slovy a skutky. Otec rodiny je stejně takovým členem královského kněžství, když ve své rodině učí své děti, nebo ve svém zaměstnání svou svatostí života a svými slovy formuje své kolegy.

Jsou ale malá semínka, která jsem povolal k zvláštní životní podobě a službě, která jsou moje vlastní, jež jsem si vyhradil pro sebe, aby patřily jen Mně. Odebral jsem jim světské úlohy, aby jen Mně zasvětily celý svůj život. Oni jsou sloužící kněžstvo a řeholníci. Oni jsou mým jedinečným vlastnictvím. Proto na ně pohlížejte, moji maličcí, jako na svaté, kteří chodí mezi vámi. Někdy připustím, aby se občas dopustili drobných pádů, ale jen proto, aby se nestali domýšlivými. Vám, kdo žijete ve světě, jsem řekl: "Kdo dá napít i jen číši studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to učedník, skutečně, říkám: nepřijde o svou odměnu" [Mt 10, 42].

Děti, vašimi modlitbami a všemi svými schopnostmi musíte podporovat mé vyvolené, protože vám dávají to největší – eucharistii a svatou mši, která je největší modlitbou. Proto si jich važte a modlete se za ně, aby byli opravdově svatí a ve všem vyhověli mým požadavkům. Modlete se za mou církev! Zvlášť teď, kdy se Satan zahnízdil v mém vyvoleném vojsku a v jednotlivcích, kteří spolupracují s mým protivníkem, kteří na mou církev vrhají velmi špatné světlo a v důvěřujících ve Mne vzbuzují pohoršení. Takoví se z mé církve brzy vytratí, neboť jsou to zrádci jako Jidáš a jejich vlastní doma je budou obviňovat jinak než světské lidi. To je zvláštní, mimořádná milost, aby činili pokání a neztratili se.

Modlete se za tyto lidi, aby se na nich vyplnil můj věčný plán. Mou vůlí je, aby se vrátili zpět k svatosti života, protože mám v úctě jejich svobodnou vůli. Když se nebudou chtít obrátit, tak od nich očistím svou církev, která je svatá, jejíž hlavou jsem Já a kterou brány pekla nemohou přemoci.

Mé drahé děti, Já jsem nekonečně milosrdný a svatý, ale stejně tak hluboká a dokonalá je i má spravedlnost. Pro hříšníky je strašné dostat se do rukou živého Boha! Má trpělivost je konečná, není nekonečná. Všem hříšníkům dám milost a čas, aby se obrátili. Ale když mé dary ponechají bez odpovědi, zanechám je sobě samým a předám je mému protivníku, jemuž slouží.

Děti moje, peklo je hrozné! Vyprávěl jsem vám v evangeliu o lakomém hospodáři, který se tam dostal. Dal jsem mu příležitost, aby projevil milosrdenství žebráku Lazarovi, který seděl u jeho dveří. Protože to ale neučinil, čas obou uplynul. Lazara, který bez reptání nesl svůj těžký osud, jsem obdaroval věčnou odměnou. Lakomého boháče, jenž vytrval v tvrdosti svého srdce, jsem potrestal věčným trestem [Lk 16, 19-23].

Mé děti, poučte se z tohoto příkladu. Je to evangelium, je to hodnověrné Písmo svaté. Všichni, dokud žijete tady na zemi, si zvolte dodržování mých Zákonů, neboť pravím vám, že budete souzeni dvousečným mečem vycházejícím z mých úst – mým Slovem. Slovo, když je proměníte v skutky, vám dá věčný život, neboť mé Slovo je duší a životem. Ale věčnou smrt si zvolí a přivolají na sebe všichni, kdo se vzpírají mému učení, mému Slovu, neboť nad sebou vynášejí rozsudek.

Moji maličcí, má slova jsou jasná a srozumitelná. Nenechejte se svést světem a Satanem. Přijměte mé učení a žijte podle něho. Váš čas rychle uplyne. Život na zemi je krátký. Dostali jste jej k tomu, abyste si svatostí svého života zasloužili věčný život.

K tomu vám žehnám, mé drahé děti, svým srdcem překypujícím láskou, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Ježíš


K posilnění z Písma svatého Mk 9:

33: Potm přišli do Kafarnaa, a když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?"
34: Oni mlčeli, protože na cestě mezi sebou rozmlouvali, kdo je největší.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět