031. Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK NENÍ SÁM SCHOPEN POCHOPIT NALÉHAVOST BOŽÍHO VOLÁNÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce!
Žehnám vám.

Hodiny tikají a lidé se podrobují času, lidé neustále myslí na čas a na to, jak jej rozdělí, aby jejich denní povinnosti zapadly do programu, který si člověk naplánoval pro svůj každodenní život. Nyní čas už není časem, ale lidská stvoření si toho nevšimla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve svém vlastním čase, v čase, kdy každý připravuje plány a projekty pro svůj život. Čas přestal být časem. Znovu a znovu jsme opakovali, že v Božím čase prostor, zvaný čas, přestal být časem. Čas dospěl do okamžiku, který je tím, v němž žijete, jenž je okamžik okamžiků, kdy lidský čas ubíhá mezi dnem a nocí; ale v okamžiku vesmíru je krátkým a prchavým zábleskem světla – a odtud důležitost bdělosti ke každému Slovu, které vám dává Duch Svatý.

Člověk není sám schopen pochopit naléhavost Božího volání. Proto vám říkám, že musíte zaměřit vaše smysly na Pravdu a řídit své myšlenky tak, aby se soustředily na Boha, a vy tak konečně mohli směřovat ke spáse duše.

Duše zůstává v neustálém kontaktu s Nejsvětější Trojicí a Duch Svatý jí sděluje Boží vůli skrze lidského ducha. Proto volám lid mého Syna, aby na ni odpověděl a nezapletl se do průměrnosti nízkých pudů.

Děti, většina vládců nechce opustit místa výsadních postavení, protože jsou si vědomi všeho, co postihne lidstvo, a tak si chtějí udržet svou moc.

Země je nádherné místo. V tomto okamžiku ji ale člověk proměnil v hanbu vesmíru.

Člověk vyšel sám ze sebe, ze svého zdravého rozumu, aniž by si byl vědom svého chování. Člověk zapomněl na hodnotu své duše a nedbá našeho volání, aby jednal a pracoval v Božích cestách.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zkáza přichází na malé země, stejně jako na velké národy.

Lidé tomu vůbec nechtějí věnovat pozornost. Vše, co mohu říci je, že modlitba, pokání a oběť jsou nepostradatelné pro jednání a práci v tomto okamžiku, tak rozhodujícího pro spásu duší.

Hřích udržuje člověka ve velké temnotě, která ho oslepuje, zatemňuje jeho myšlení, nedává mu úlevu, a proto se dopouští nepředstavitelných činů.

S velkým zármutkem ve svém srdci znovu opakuji, že neposlušnost Božích nařízení chce uvěznit Spravedlnost, aby bezpráví se stalo každodenním obyčejem.

Modlete se, mé děti, modlete se, asteroid bude rozdělen člověkem, ale jeho velká část spadne do moře a způsobí lidstvu hrůzu a strach, zatímco některé jeho úlomky proniknou zemí.

Lidstvo je pohrouženo do chaosu, aniž by jej vidělo ve světle Pravdy.

Podlost Zlého zmate mé děti, které nemohou uniknout chapadlům plných lží a omylů. Můj Syn to již oznámil: "Půjdou dál a zlo uvidí jako dobro." (*)

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel tíhne ke každému z vás, abyste selhali a tuto realitu odmítli. Takto jste snadnou kořistí zla a jednáte ve prospěch Zlého zavrženíhodnými činy; zabíjením těch, kteří jsou nevinní a bezbranní, hledíte s podezřením na každého bratra a jako barbaři bojujete jeden s druhým.

Varování je velkou pravdou, která je vám odhalena, abyste se připravili... Všichni se cítí připraveni, ale není to pravda, dokud nepřestanete znečišťovat duši a duchovní smysly každodenním hříchem. Tento okamžik má pro vás být povznesením se v Duchu, abyste se začali zabývat hlouběji Písmem svatým a plnit Boží vůli v Přikázáních, svátostech a v dalším... Ale především v zákonu lásky.

Modlete se, mé děti, hříšnost této generace je pohromou pro vaše bratry, zbavuje lidstvo krve tolikým rouháním, smilstvím, bezbožností a jinými hříchy. Je poskvrněno lidskou krví. Tato krev přitahuje k Zemi očistu, proto bude lidstvo trpět nemocemi, s nimiž jste se nikdy dříve nesetkali a jen ty léky, které jsem uvedla ve svých voláních, vám opět mohou přinést zdraví.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte velká znamení na nebi, která dříve nikdy nebyla viděna a jež budou následovat jedno za druhým.

Zjistíte, že Země nejen převrací své póly, ale vrhá se proti samotnému člověku, a že zvířata a rostliny se mění v důsledku klimatických změn.

Vy, jako lidstvo, nebudete v souladu, a jako děti Boží, mnozí z vás budou bojovat, aby zůstali věrni, zatímco ostatní budou kráčet v neposlušnosti a naprosté zhýralosti. Nejen ode dneška, ale od doby, kdy se zapomenutí na samotného Boha rozšířilo v církvi mého Syna. To, co je duchovní, bylo odsunuto stranou penězi, politikou a sociálními vztahy... Následkem toho bude církev trpět největší bolestí.

Modlete se, mé děti, Itálie bude trpět, bude obsazena v okamžiku a Řím bude bičován uprostřed porodních bolestí. Rusko tam vpadne a vezme si, co patří mému Synu – Baziliku.

Lid mého Syna se bude muset spojit s mými věrnými, oblíbenými syny na skrytých místech, ale z těchto utajených míst se světlo víry povznese k Otcovu trůnu. Milované děti, církev bude zoufalá a bude vědět, že spojení s jinými církvemi se nestalo opravdovým, že sloužilo jen tomu, aby uvedlo mé děti do zmatku. Kvůli tomu se mé děti staly vlažnější, než byly dříve a ďábel je uchopil a pil jejich krev, aby je oslabil... Mé děti, ďábel obchází kolem, je blízko.

Varování není daleko, v okamžiku vám objasní vaši neposlušnost a škodu, kterou jste způsobili, dobro, které jste neučinili a neposlušnost, kterou jste zranili mé Nejsvětější Srdce.

Děti, každý duchovně vyrůstal ve své svobodné vůli – mnozí zavřeli dveře, jiní svůj život nenaplnili, jiní nechtějí vidět mého Syna a další se zcela obětovali. Musím vám potvrdit, že ti, kdo žijí nenaplněni, se musí obrátit, jinak budou trpět velkou bolestí.

Modlete se, děti, modlete se, válka, která již začala, se zintenzivní, až se přiblíží politická rozhodnutí ve Spojených státech. Tento stát bude ohrožen meteoritem, jenž se blíží. Politika se zastaví. Tento stát bude nekonečně trpět, sopka St. Helens vybuchne; vulkán v Yellowstonu je větší, než si vědci myslí.

Lide mého Syna, země se bude dále silně třást, velké sopky vybuchnou a spící se probudí. Svými zlými činy člověk vrhá do vesmíru zlo a vesmír je zemi vrací s ještě větší silou a probouzí Stvoření, na které se člověk dívá jako na velkou neznámou.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, s žalem ve svém mateřském srdci vám říkám v tomto okamžiku, že ten nepomine, dokud se lidstvo neočistí od všech hříchů.

Můj Syn vás varoval – když lidstvo ignoruje Boží zákon a muž s mužem a žena s ženou spolu žijí, když vlády přijímají toto chování, které je částí církve mého Syna zastíráno – vzpomeňte si – je to velké znamení blízkosti toho, co bylo předpověděno. Nenechejte se uvést v omyl o tom, co bude očista. Příroda vyburcuje člověka náhlými změnami a velkými událostmi nikdy neviděnými. Pak přijde velký podvodník, aniž to lidstvo pochopí, a pozná ho, vzhledem k vašemu oddělení od nebe. Svobodní zednáři, ilumináti, komunismus a ti, kdo jsou ekonomicky mocní, vyhlásí to monstrum zla za krále.

Pomoc přijde z Otcova domu a bude pro vás odleskem lásky mého Syna. Udrží vás ve víře, naději a lásce k bližnímu, dokud můj Syn nepřijde ve svém Druhém příchodu na zem.

Můj Syn a já vás nenecháme samotné. Až soužení skončí, bude člověk volat s novým pohledem, novým sluchem a obnovenou vůlí: "ABBA, Otče!"

Milovaní, vyčkejte. Můj Syn ve svém Druhém příchodu otřese celým stvořením a přijde pro své věrné. Proto vytrvejte a nevzdávejte se.

Milovaný lide mého Syna, vzhledem k nečekané válce se má mateřská láska vylévá na každé lidské stvoření, které chce zcela patřit mému Synu.

Sešlu vám mé nebeské legie, shromáždím vás, abyste netrpěli.

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria(*) Poznámka překladatele: Poselství Marie Božího milosrdenství č. 507 a 745.
Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com

zpět