034. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Moji milovaní lidé,


V TOMTO ČASE MUSÍTE MÍT ODVAHU, VŮLI A ROZHODNOST.


Moji lidé si udržují záměr poslouchat naši vůli. V tomto čase ale nestačí úmysl mého lidu pokračovat v postupu uprostřed spirituální nechápavosti, jíž je lidstvo obtíženo.

Vyzývám vás být více duchovní, aby vám tato síla pomáhala ke změně pro dobro duše. V tomto čase pošetilých skutků a jednání lidstva, loupících mu rozum a vedoucích je do okovů zla, musí můj lid duchovně zesílit.

Mé děti musí být odolné vůči přitažlivému působení světa, bezuzdné a veřejně neodsuzované nemorálnosti, netečnosti a špatnému chování. To se vám nepodaří, pokud Mi odepřete stát se pro Mne lepšími dětmi, nemodlíte-li se a neuvádíte modlitbu v činy, i když jste si vědomi, co se děje po celém světě, a pokud se nebudete vzájemně posilovat a přijímat Mě v eucharistii.

Musíte zachránit svou duši tím, že zůstanete silní uprostřed tolika falešných učení, tolika názorů, které vás vedou k pochybnostem a váhání, pokud jde o mé Slovo. Člověk je v těchto časech brutální, arogantní a odmítá pokoj. Nevěřte, že Stvoření bude snášet všechny kruté činy, které pácháte.

Děti, v tomto okamžiku se musíte soustředit na mou lásku, musíte si udržet víru a v neustálém zrání Mě poznávat, uctívat Mě a i nadále se pevně držet mé lásky.

Musíte pochopit, že se Mnou vás spojuje Láska. Jako rozumná stvoření, jimiž jste, svazuje vás láska se Mnou a s vaším bližním. Proto je nutné, abyste na tento zákon nezapomněli, aby se zlo neradovalo, že vás přivedlo k nesvornosti. Zůstaňte bdělí vůči sebemenší ztrátě pokoje, zastavte se, zkoušejte se a nedovolte, aby vás zlo přivedlo do sporu. Buďte chytří a rozpoznejte, že to je práce Zlého. Bude vás udržovat v hádkách, nejednotě, nedorozumění, aby rozbíjel mezilidské vztahy, a mé děti budou rozptýleny a bratrstvím budou pohrdat.

Lidstvo, žijící konáním svobodné vůle, se mýlí, když ji uplatňuje, aniž by ji umístilo do naší Boží vůle, a to je důvod, proč se ve většině případů stává hříchem.

Moji lidé, vybízím vás ke cvičení v modlitbě a stát se přemýšlivými, abyste si udrželi klid a nacházeli Pravdu, která spočívá v každém z vás. Jinak budete žít jako slepé nástroje svých bližních, ať už je jejich dílo či jednání správné, nebo ne.

Člověk věří, že je pánem svého života, myslí si, že svou cestou životem jde velmi dobře, věří, že je představitelem života. V tomto čase člověk udržuje ve svém okolí zvrácenost – slovo rakovina se dá použít na lidské ego u velké části mých dětí.

Požadavky lidského ega ničí domovy, když bažení po moci uvnitř rodin jedním z jejich příslušníků je vytrvale prováděno s přemírou utrpení pro jiné členy rodiny.

Moji lidé, dokud se sami pravdivě nepřezkoumáte, neodhodíte své masky, nebudete schopni vidět své vlastní nedostatky, ani jak tyto nedostatky ovlivňují vaše vlastní zlo a prostor, který obýváte. Dokud se neuvidíte takoví, jací jste, bude to démon, jenž bude s vámi manipulovat podle své vůle jako s pěšáky a pracovat i jednat s vámi strašným způsobem. Nerozpoznáte-li své omyly, nebudete nikdy moci překonat své vlastní tužby, nebudete schopni přemoci své pohodlí ani své zlé úmysly.

Můj lide, není-li lidské stvoření schopno samo sebe reflektovat, přivolá na své bratry neštěstí, způsobující jim hluboké rány, zahrnující i pohrdání těmi, kdo se tímto způsobem chovají.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 1, 14] a znám každé mé dítě a žádám vás, chcete-li se vidět takoví, jací jste a vidět dobro, které učiníte, nebo škody, které můžete způsobit, abyste byli pokorní a pohlíželi na sebe očima, které nejsou oslepeny vaším lidským egem.

Milovaní, pýcha vás přivádí k víře, že jste nepostradatelní, uděluje vám moc snažit se podmanit ty, kdo vám stojí v cestě až do doby, kdy vás ovládne samota a bezmoc dá lidskému egu lekci, že vaši bližní odcházejí. Lidské stvoření pochopí, že je jen jedním mezi těmi, které mám k dispozici, aby se účastnili VELKÉHO DÍLA.

Děti, v tomto čase ďábel vrhá své šipky na lidské ego s cílem vnést intoleranci do rodin. Ďábel ví, že společnost bez rodinné struktury skončí v chaosu.

Lidé ve své dychtivosti vyniknout nad svými bratry mají zkaženou a padlou spiritualitu. Ďábel toho využil, aby mocně zaútočil a způsobil, že se vrhají do záhuby vědomě i nevědomě, nebo z neznalosti. V duchovní sféře ti, kteří pokračují v konání zla, byli připraveni "konat zlo" zatímco mé děti ustrnuly a zůstávají v takovém duchovním stavu, v němž je těžké okamžitě reagovat proti pokušením, proti tomu, co je nevhodné, proti hříchu.

Lidská bytost se oddala vědění bez mé podpory a to způsobilo, že se ego naplnilo lidskými znalostmi, aniž by ponechalo prostor pro dokonalejší vědění působením Ducha Svatého.

Ačkoli zlo je omezeno, protože může zajít jen tak daleko, kam až to dovolím, neudrželi jste si správnou duchovní rovnováhu, aby zlo už ve vás nepracovalo.

Nechci fanatické děti, ani slepé děti, ani netrpělivé děti. Chci, aby vás duchovní rovnováha vedla k udržení správného sjednocení s naší Boží vůlí. Dobro člověka jde tak daleko, kam mu to člověk sám dovolí.

Nezapomeňte, že ďábel potřebuje k vykonávání zla stoupence, kteří si nejsou vědomi, že se špatně chovají a izolují se v této negativní oblasti, pracují a jednají ve zlu, bez toho, že by si to ujasnili.

Musíte se přiblížit ke Mně, protože beze Mne nezískáte věčný život.

Moji lidé, kolikrát jsem vás varoval, abyste se připravili, a přesto vidím jen několik vás, kteří se věnují vysvětlování mého Slova!

Stvoření reaguje v blízkosti událostí a člověk, nepřející si, abych ho vedl, ponechává má varování stranou.

Modlete se, mé děti, modlete se, každým okamžikem. Zlý získává své stoupence, uchvacuje duše skrze nenávist, nesvornost a domýšlivost.

Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy už nebudou silnou mocností, která přijímá rozhodnutí, budou jen další mocností z mnoha, která existuje beze Mne. Kvůli tomu budou vystaveny neočekávaným útokům těch, kteří se sami označují jako jejich nepřátelé. A tak tento národ bude trpět v okamžicích, kdy jeho osud bude muset být vymezen. Příroda jej bude tvrdě bičovat, protože se odsoudil setrvat ve stálém rouhání, hanobení a znesvěcování mého Slova.

Země se bude třást a města na pobřeží budou trpět jako nikdy dříve. Země už nebude zemí, ale stane se mořem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí kvůli pošetilosti. Voda ji bude bičovat skrze neobvyklý meteorologický jev. Pohrdali Mnou a byli oporou tomu, co není naší vůlí, prohřešujíce se proti mému Zákonu. Utrpení přichází, spojeno s chorobou, která postihla tento národ již před mnoha roky.

Modlete se, mé děti, modlete se, Rusko se zvedá, zdálo se spící, vrhá se proti lidstvu a v dočasném spojenectví bude všemi obáváno.

To, co jste nechali stranou, ukáže svou moc a se stovkami lidí přijde do Itálie, kde uvolní svou zlobu. Itálie, jak budeš plakat dříve, než se probudíš a před Varováním, abys nepila elixír smrti. Obdiv světa bude pro tebe nářkem, ach, Itálie.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, s její muzikou, bohémskými nocemi, která je také mým lidem, a Já přijdu pro tento lid, jakkoli tam najdu jen málo přijetí.

Potom, co se vysoká věž zřítí, se bude tato země třást.

Vítám vás v modlitbě svatého růžence, stále se modlete a vstupte do skutečného závazku šíření výkladu mého Slova. Kometa se vynoří, přijde čas, kdy oznámím mým dětem zlo, které jim hrozí.

Modlete se, mé děti, modlete za Venezuelu a Argentinu, mír v těchto zemích bude otřesen, lidé, poblázněné a fanatické mysli, rozdají zbraně lidu, který, aniž by věděl proč a k čemu, nakonec dostane to, čeho pak bude litovat a vyvolá násilí, které probudí národy světa.

Moji lidé, buďte Mi věrni; Já jsem věrný a spravedlivý soudce. Můj lid bude zkoušen v ohni, ale nebude nikdy poražen, i když Zlý přinese mým dětem utrpení.

Pak dám mému lidu svou lásku a bez zbraní vyrobených člověkem, budou moji lidé silní a Mi věrní. Budou razit svou cestu, probouzet spící, uvidí nebeskou klenbu a budou vědět, že Já je vidím v každém stvořeném živlu, ve všech věcech, které je obklopují, v tichu a ve Slovu.

Nepřítel duše nezvítězí, zachráním vás od věčné smrti.

Vy jste můj lid, zřítelnice mého oka.

Žehnám vám, miluji vás.

Váš Ježíš
Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com

zpět