037. Poselství Ježíše z 8. června 2011.

Nástroj: Pelianito (Kanada).


PO VELKÉM VAROVÁNÍ ROZŠIŘUJTE MÉ SLOVO


Má milovaná dcero,

musím se s vámi rozdělit o pocit, který právě zakouším:

•         První je štěstí – že mohu přinést tolik milosrdenství mým dětem během osvícení svědomí, které je již blízko.

•         Ale následovně jsou to mé slzy velikého smutku pro ty, jež jsou nevědomí a nepřipravení na tuto událost.

Moje děti musí říct mnoha svým přátelům a jejich rodinám o této veliké události, aby zachránily jejich duše. Nesejde na tom, budou-li se vám smát a posmívat se, protože potom vám budou vděční.

Řekněte jim pravdu. Žádejte je, aby otevřeli svého ducha. Musí vědět, čeho budou svědky, protože až uvidí můj kříž na nebi, budou připraveni. To je všechno, co potřebují, aby pochopili. Potom budou schopni přijmout bolest, kterou budou snášet, až jejich minulost se bude odvíjet před jejich očima. Řekněte jim, aby přehlédli svůj život a vzpomněli si na škody, jež způsobili svým bratrům a sestrám.

Po Velkém Varování rozšiřujte mé Slovo.

Mé děti, jakmile přijde Varování a budou následovat obrácení, jednejte rychle, abyste rozšiřovaly mé přesvaté Slovo. To bude mít absolutní prioritu, neboť tato perioda bude klíčová. To bude ta chvíle, kdy všude, díky práci Mých milovaných následovníků, mé děti zůstanou na dobré cestě.

Bude to chvíle, kdy modlitba a obrácení mohou zmírnit dopad zpustošení, jež přijdou během vlády jak antikrista, tak falešného proroka.

Přijměte teď pravdu takovou, jaká je. Neobávejte se jí. Obejměte ji. Neboť když to uděláte, budete osvobození a vaše důvěra ve Mne vám pomůže pevně hájit má slova. Obava by vás zadržela, mé vzácné děti. Je to odvaha, jež bude získávat duše. Vaše bitva v mém jménu ulehčí mému utrpení a přinese věčný život tolika duším, jež beznadějně potřebují vaši pomoc.

Má láska k vám, děti, vás objímá všechny a nikdy není ohraničená ve své intenzitě. Můj kříž je těžký, ale když jej přijmete s láskou do vašeho srdce, vaše břemeno bude lehké. Vy, moji milovaní stoupenci, posvěcení i laičtí služebníci, jste má budoucí armáda, jež přispěje k porážce Satana.

Modlete se teď, abyste měli sílu postavit se výzvám vaší víře. Na příklad, vykládejte mé slovo a díky daru, který udělím každému z vás, kdo se mi zaváže věrností, získáte okamžitá obrácení, když budete říkat má přesvatá Slova. Vzpomeňte si, že Jsem pořád s vámi.

Mnoho z vás, kteří jste Mi už nějaký čas blízko, bud od nynějška zakoušet hlubší intuici Ducha Svatého a schopnost rozlišení, jež vás samotné udiví. Přijměte to jako jeden z nejkrásnějších darů, které jsem člověku nyní dal. Od doby mých apoštolů, kteří dostali vzácné dary Ducha Svatého, jsem neudělil takové množství milostí.

Vy, moji stoupenci, včetně mých posvěcených služebníků, jste má opravdová církev. S pomocí Boha, Věčného Otce vás povedu tak, abyste mohli jít se všemi mými dětmi k Novému ráji, který na vás všechny čeká.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus
zpět