038. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ LID SE NAUČIL MILOVAT POHODLNOU NEVĚDOMOSTMůj milovaný lide,

chvíle v naší božské lásce jsou pokladem, který naše Trojice nabízí každé lidské bytosti... Každý okamžik je pro vás plodem našeho milosrdenství.

Tolik nedůvěry lidí k našim voláním a Božím zákonům silně přitahuje zlo na zemi!

Každý z vás je vysílač i přijímač všeho, co žije ve vašem nitru, ať už je to skrze slova, gesta, pocity nebo myšlenky, které v bližním vytvářejí vůči vám reakci. Musíte pracovat takovým způsobem, aby v okamžiku, v němž jste přijímačem nebo vysílačem, jste nebyli zatíženi emocemi.

Můj lide, dramatické změny, ve kterých žijete, vás ničí jak fyzicky, tak duchovně. Musíte pochopit, že každodenní život vás ode Mne neodděluje. Co vás ode Mne vzdaluje je, že se zříkáte mé pomoci, poslušnosti a mé lásky.

Odmítat mou Pravdu je znamením neznalosti, do níž Zlý nechal padnout můj lid, i duchovní nevzdělanosti, kterou jste převzali od mé církve v dřívějších časech, a nyní podrobené nové, zesílené a reformované nevědomosti těmi, kdo vedou mé děti nesprávným směrem.

Můj lid nebyl usměrňován k prožívání opravdového duchovního života, ani k touze po spirituálním růstu.

Můj lid se naučil milovat pohodlnou nevědomost, s níž hodlá ospravedlnit hřích, domýšlivost a nadvládu lidského ega v každém z vás.

Tolikrát jsem vás volal, abych vás ujistil, že žiji uvnitř těch, kdo jsou moji, ale omezenost vám zabránila, abyste se hlouběji ponořili do mé Pravdy. Nehledáte Mě, ani nedychtíte po mých záležitostech...

Nesu tolik křížů a je tak málo dětí, které Mi pomáhají nést mé břemeno!...

Mé děti, oznamuji skrze mé proroky...

Pranýřuji skrze mé proroky...

Lidstvo vidím v poli, které je vyprahlé, odmítané, rozjitřené každodenními okamžiky, divoké, bez cíle nebo bez touhy po spáse.

Hierarchie mé církve musí zůstat pevná a zůstat věrná Božímu zákonu, aby neztratila ještě více duší, a povzbuzovat je, aby se v duchu připravily a přišly ke Mně.

Děti, v tomto okamžiku nemůžete vidět léčky, které po vaší cestě nastražil Zlý, protože jsou početné a ve většině případů je nezpozorujete, protože díla, nebo činy se nezdají být zlé, nebo těžkými hříchy...

Moji lidé, v tomto okamžiku je zcela nepostradatelný vnitřní pokoj. Kdyby každý mohl pochopit hodnotu pokoje, mohli byste učinit opatření proti lidskému egu, aby netrápilo ducha.

Toto je okamžik, kdy nevidíte sami sebe, zapomněli jste se pozorovat, jací skutečně jste, a reagujete nepřiměřeně v nečekaných situacích. Soudíte, aniž byste museli, díváte se na ego bližního – takové, jak se jeví vám, o němž si myslíte, že je poznáváte.

Děti, pokoj je ochucením všeho, co děláte, pokoj vylepšuje vaše činy, a ti, kolem vás – a dále, než si můžete představit – jsou jím prostoupeni. Ozvěna pokoje ve vaší vůli má nekonečné odezvy.

Můj lide, ekonomika, spolu s touhou lidí po moci, vyvolává u člověka starosti a způsobuje, že vstupuje do neustálého soupeření. Člověk chce nakonec vždy vlastnit a touto touhou se stává strašnějším než šelma. Kvůli ekonomickému ovládání byla země mými dětmi rychle zničena a změnila se v místo téměř neslučitelné s lidským životem. Nakonec bude můj lid následovat běh světa a jednat nesprávně pod vlivem tajného plánu nepřítele duší.

Zlo je zmatek, rozdělení, nepořádek, nedokonalost, neláska, pýcha a této reality užívá se silou proti člověku – například, když lidé říkají, že zlo neexistuje. A tak se člověk nebojí urážet naše božství. Přesvědčení, že ďábel neexistuje, člověka nezneklidňuje, protože si nevšímá, že ďáblovo vábení přichází bez povšimnutí a to způsobí, že uzavře s ďáblem pakt, aby vlastnil, co mu ďábel nabízí.

Děti, kdo popírá existenci zla ve světě, je otrokem téhož zla. Přišel čas, kdy se člověk cítí blízko Satana. To je politováníhodné jednání mých dětí, které se přibližují zlu, až samy, z vlastní zkušenosti zjistí, že Satan má jen otroky, se kterými jedná a používá je, jak se mu zlíbí.

Člověk jedná pod vládou Zlého, jemuž dal svou lidskou vůli a moje přítomnost je zrušena a nežádoucí. Nejsem přítomen v životě mých dětí, a tak se ocitnou ve velkém nebezpečí, že se samy oklamou a půjdou dál do propasti.

Člověk miluje výšky; čím výše se shledává lidské ego, tím silnější je myšlenka chtít, aby na něj jeho bližní vzpomínali. Zapomíná ale, že ten, kdo věří, že je první, bude poslední ze všech [Mk 9, 35]. Můj lide, jen ti, kdo jsou pokorní, jsou si toho vědomi a chci, aby toto vědomí měli moji lidé, které učím poslušnosti dřív, než je zkouším.

Nevěřícnost bije v tomto okamžiku do očí a ničí můj lid, jako předehra k blízkosti všeho, co jsem vám oznámil, obzvláště Varování.

Můj lide, těm kdo Mě následují, je neustále ztrpčován život, dělají si z nich legraci a zesměšňují je. Stále jsou před ně umisťovány léčky a je na ně pohlíženo s opovržením těmi, kteří říkají, že jsou jejich bližní. Děti, nezapomeňte, že je mnoho těch, kdo navazují kontakt s mými věřícími, aby je přivedli ke klopýtnutí, zkoušejíce jejich trpělivost a víru.

Děti, živíte svůj fyzický organismus a zapomínáte na duchovní organismus...

Přitahujte své bratry, aby Mě hledali a byli živeni mým Tělem a Krví a byli si vědomi mé skutečné přítomnosti v eucharistii.

Člověk je na zemi duchovně zmatený, a to kvůli proudům, které jitří mysl a srdce lidí. Můj Zákon je jeden, mé Slovo je jedno... Jsou věčně přítomné.

Můj milovaný lide, strategií Zlého je vyvolat zmatek, a pak rozdělit. Po rozdělení přijdou spory, v nichž někteří zahynou. Nesmíte vstupovat do sporů. Mé Slovo je jedno. Můj lid musí uchovat jednotu, a v ní žít v mé lásce.

Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vnitřně zesílily a vzájemně si pomáhaly. Nechci chladné modlitby, které nenesou ovoce a nehýbou svědomím. Od svých dětí chci modlitby, které chytnou za srdce a chvějí se, hnány vnitřním pohybem mého Ducha Svatého.

Modlete se, modlete se za Itálii, její nářek bude zaznívat všude. Dokonce i půda bude vydechovat bolest. Zasáhnou ji mnohá pochybení. Bude silně otřesena, sopky nechají o sobě vědět. Terorismus chce zničit obrazy a památky na můj milovaný kříž, a proto vás vyzývám: Chraňte je.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bolest se bude šířit za bílého dne a smutek naplní srdce. Déšť bude neúprosný.

Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina uklouzne se zlem v ruce. Přijdou zrady. Mé děti trpí. Řeka se stane mořem.

Modlete se, děti, modlete se; Spojené státy budou stát tváří v tvář bolesti, kterou nečekaly, ani na ni nemyslely. Tento stát bude trpět nepředstavitelnou silou přírody. Hřích křičí o očistu.

Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko bude stále trpět, Rusko si pospíší.

Modlete se, ekonomika ukáže světu, že je v rukou několika lidí.

Můj lide, země naříká, někteří z mých to slyšeli. Naříká nejen kvůli hříchu, který lidstvo na ní zanechalo, ale také kvůli nevědomosti, se kterou lidé jednají, v naprostém pohrdání Přikázáními, svátostmi a skutky milosrdenství v nesmyslném popření všeho, co jim připomíná mou Lásku, Lásku mé Matky a vše, co je svaté.

Skupiny, které nevěří na naši Trojici, nastoupí, aby zbořily většinu míst, která křesťanství zachovalo na památku oběti mučedníků, a kde jsou uchovávány relikvie mé oběti na zemi.

Ďábel nechce, aby na zemi existovaly pozůstatky mého božství. Proto se vrhá proti mým lidem, kteří jsou nevinní a jsou si vědomi mé přítomnosti v každém z nich.

Moji lidé, probuďte se, protože čelíte krutosti, ke které míří tato chvíle. Výhrůžky mezi mocnostmi vyvolají čin.

Dívejte se nahoru, nečekaný asteroid bude překvapením pro lidstvo.

Sopky se budou i nadále probouzet a Střední Amerika se bude třást.

Země se otvírá a voda se vynoří v hledání očisty Země.

Můj lide, lidstvo nežije v mém pokoji, ale vy si uchováváte můj pokoj...

Lidstvo žije v šílenství, bez morálky, vy žijete ve Mně...

Lidstvo se Mne zříká, vy Mě milujete a uznáváte...

Milujte mou Matku, modlete se svatý růženec. Neopustím vás a má Matka prosí, abyste se svěřili do její ochrany.

Nebojte se, moji milovaní, pozvednu vás z trosek a zavolám mé apoštoly, abyste nemlčeli, ale byli lampami s nejlepším olejem a zářili mezi temnotou vyvolanou probuzením vulkánu.

Moji lidé nebudou bloudit pouští. Sešlu mého anděla, aby vás ochránil.

Ukládám vám, abyste se vzdělávali, milovali a uctívali Mě, živili se Mnou...

Vzděláváte-li se bez mého Slova, nejste v Pravdě...

Olejem mé Lásky žehnám mé děti, ty, které dávají život tomuto vysvětlování mého Slova.

Nehledejte Mě, abyste uspokojili svou zvědavost, hledejte Mě, protože Mě milujete.

Žehnám vám zvláštním způsobem na začátku tohoto času.

Váš Ježíš

zpět