039. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MOJI MALIČCÍ, NOSÍM VÁS VE SVÉM SRDCI, U MĚ JSTE V BEZPEČÍ


Moje drahé děti,

bděte! Jak už jsem vám řekl, i sem dorazí terorismus, útoky, vyvolávání strachu. Satan se dostal do celé Evropy pomocí svých nástrojů, pomocí islámu. Moje děti, tomuto druhu útoku můžete čelit jen modlitbou, sebezapřením a půstem.

Mé drahé děti, modlete se za svou vlast, za to malé území, abych je ochránil od každého vlivu Satana. Ani si neumíte představit, jak hrozná a rafinovaná pokušení obklopují na každé cestě, v noci i za dne, nic netušící a hlavně nevěřící lidi, jejichž pád lehce způsobí nepřítel, neboť nerozpoznají přítomnost Satana, nemají víru, nemodlí se a nepřistupují k svátostem.

Takoví lidé jsou zcela vystaveni svému útočníkovi. Jsou jako bezbranná batolata, která nedokážou rozpoznat dobro od zla. Nerozeznají svou pravou ruku od levé. Proto mé děti, vy, které jste dostaly velmi mnoho milostí, zasévejte semena mých talentů, nejprve svými životními příklady v prostředí, v němž se setkáváte, kde na vás čekají. Moji maličcí, toto je čas modlitby a s modlitbou plné víry dokážete všechno změnit. Ale když se nemodlíte, zmocní se vás zloba a hřích.

Ale když vykonáte to, oč vás prosím, tak můj nepřítel utrpí porážku a vy zůstanete stát. Tento současný stav se podobá tomu, kdy synové Izraele vítězili, dokud se Mojžíš modlil se zdviženýma rukama. Ale když jeho ruce ztěžkly a spustil je dolů, nepřítel nad syny Izraele vítězil. Proto ostatní pomohli Mojžíšovi, drželi jeho ruce a spolu s ním se modlili. Ale nyní je síla ve vaší jednotě. Nesmíte přestat v modlitbě plné víry, která je silou vaší i vaší krajiny, protože dostanete milost k modlitbě batolete, čisté, věřící duše. Vězte, že svět ještě stojí díky modlitbě takových smýšlením jednoduchých a pokorných kojenců.

Mé děti, nebojte se! Když se budete držet mých zákonů a neustále se modlit, tak se nemáte čeho bát. Tak naplníte můj věčný svatý plán pro vás.

Moji maličcí, nosím vás ve svém srdci, u Mě jste v bezpečí. Věřte ve Mne a v mou všemohoucí, starostlivou lásku. Tak nebudete nikdy zahanbeni.

Mé děti, když přesto udeří hodina a někteří budou muset obětováním svého života vydat o Mně svědectví, vydejte je odvážně, neboť se ocitnete v mé objímající paži, až duše vyjde z vašeho unaveného, rozbitého a nemocného těla, a Já si vás vezmu s sebou do slávy krajiny mého Otce, jenž vám setře všechny slzy z očí.

Mé děti, důvěřujte Mi! Váš věčný, šťastný a dokonalý život začne jen potom, v krajině mého Otce. "Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co Bůh připravil pro ty, co Ho milují".

K posílení vaší věrnosti a vytrvalosti vám žehnám svou vše převyšující láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Následující odkazuji X:
Můj drahý synáčku, brzy tě vysvětí na kněze. Připrav se. Potom ti svěřím ještě více úkolů. Přišel čas, abys v prvé řadě vydal o Mně svědectví svým životním příkladem. Jen svou oddaností, nesobeckostí a čistou láskou můžeš o Mně vydávat svědectví.

Můj malý synáčku, záchrana duší se děje tvým životním příkladem. Pak pokračuje tvou modlitbou, trpělivým snášením obětí a utrpení. Každý kněz Mě musí následovat v učení a sklánět se v lásce k nemocným a unaveným, v sebezapírání, obětech a utrpení.

Každého mého kněze, ba i mého následovníka povolám k odevzdání života, jinými slovy, k mučednictví. I když je bílé mučednictví neviditelným odevzdáním života, je úplným odevzdáním života Mně ve službě, v trpělivém utrpení a oběti. Mnoho mých kněží vykonává tuto trpělivou, obětavou a odevzdanou službu i 80 a více let. Takový život v nebi hojně odměňuji.

Dítě moje, dávej pozor! Ve svém životě neudělej nic takového, co by v lidech vzbudilo pocit křivdy, což by jim dalo důvod k tomu, aby tě osočovali, nebo odsuzovali. Co řekneš, nebo učiníš v tajnosti, budou pak ohlašovat ze střech domů. Dávej pozor, žij čistý život. Vždy sebe uveď do mé svaté, čisté a vše vidící přítomnosti, neboť Já tě vidím neustále, zkoumám tvoje myšlenky, poslouchám tvá slova, dívám se na tvé skutky.

Druhou podobou kněžského povolání je rudé mučednictví. K němu je během historie církve mnoho příkladů. Často se opakuje zabíjení mých kněží kvůli jejich víře. Ale pravím vám, že nikdo nedá svůj život za Mne, když to nebudu chtít. Právě proto vás prosím, abyste zůstali v úkrytu a služte Mi u svých věřících, dokud vám k tomu dávám příležitost, neboť všechno je mou milostí.

A když vás budu prosit, abyste o Mně vydali svědectví i za cenu obětování svého života, tak to vykonejte odvážně a získáte korunu věčného života. Svátosti, a i svátost kněžského povolání, zanechá na vás věčné znamení, které i ve věčnosti bude svítit na vašem čele. Proto vy, kněží, synové moji, děti moje, musíte žít velmi svatě. V nejvyšším stupni svatosti života musíte zářit, neboť jste dostali nejvíc talentů a o tom budete muset přede Mnou, před mou soudnou stolicí, vydat zúčtování.

Proto jsem řekl, že se nemůžete ukrývat mezi ovcemi! Vy nejste jedněmi ze stáda. Vás jsem ustanovil za pastýře do čela stáda. To znamená, že se nejen staráte o stádo tím, že mu sdělujete mé Slovo a vysluhujete mu mé svátosti, ale také, že vy, jako můj skutečný obraz s vaší životní svatostí osvítíte před ním cestu a trpělivým přijímáním obětí a utrpení zobrazíte na sebe mou svatou tvář, jako můj věrný obraz. O to prosím vás, čeho ze své vlastní síly nedokážete nikdy dosáhnout. Ale když se modlíte a se Mnou se sjednotíte, z mé milosti to dokážete vykonat. Mé děti, kněžské povolání je nesmírná milost. Snažte se vyhovět mým požadavkům. Žijte svatě! Ať každý z vás jde až na konec cesty, kterou jsem pro něj vyvolil. Proste o milost a sílu, a tak zcela naplníte můj věčný svatý plán určený vám.

K tomu vám žehnám podivuhodnou, všemohoucí láskou mého srdce s jeho starostlivou dobrotou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

JežíšPotvrzení z Písma svatého:

Žid 13, 7: Mějte v paměti své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru.


Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět