042. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ODLOŽTE BŘEMENO SVÝCH HŘÍCHŮ


Moje drahé děti,

prolévám krvavé slzy pro ty, kteří se navždy ztratí. Brzy přijde Velké Varování, které je mohutným vylitím milosti, kdy prosvětlující oheň milosti Ducha Svatého se vylije na každou duši a každý uvidí svůj život Božíma očima.

Uvidíte dvě cesty. Tu první, kterou vyznačil Bůh, a druhou, kterou jste si pro sebe zvolili sami svou svobodnou vůlí. Čím víc jsou tyto cesty od sebe vzdálené, tím víc budete zklamanější a nešťastnější. Čím blíž budou k sobě tyto dvě cesty, tím víc budou duše, kterých se to týká, plnější naděje a radostnější.

Skutečně šťastní budou ti, kdo uvidí jen jednu cestu. Tu, kterou pro ně vyznačil Bůh a oni, k věčnému povolání, na ni odpověděli – ano. Zařadili se do služby, uctívají jedině Boha, milují Ho a slouží Mu. Ti už jsou na zemi svatí. Přijdou ze země rovnou do nebe. Úplně se Mi zasvětili v chudobě, čistotě a s pokorou, plnou svaté poslušnosti. To jsou oni, kteří se zřekli svobodné vůle a přenechali ji Mně. Ve svém životě, v každé situaci, při nesení těžkého kříže spolu se Mnou opakují:

"Otče můj, ne jak chci já, ale jak ty chceš."

Spolu s mou svatou Nebeskou Matkou říkají: "Jsem služebnice Páně, nechť se mi stane podle tvého slova." Oni už tady na zemi prožívají již všechny radosti (*). Přebývají už v předsíni nebe. Mé svaté Tělo je pro jejich duši posilňující potravou a moje svatá Krev zase nápojem, který je ochrání v každém pokušení. Můj nepřítel je vůči nim bezradný. A Já je při každém svatém přijímání očistím od všech slabostí. Oni jsou ti, kdo Mě milují, sebe zapírají a slouží Mi, jimž je potravou konání Boží vůle.

Moji drazí maličcí, vy, kteří jste ještě na cestě, přidejte se k mým svatým. Zanechejte vaše hříšné cesty. Odložte břemeno svých hříchů. Přijďte ke Mně do zpovědnice, kde prostřednictvím kněze vám rozhřešení dám Já, budete-li z celého srdce litovat své hříchy a s pevným úmyslem se od nich navždy odvrátíte.

Moji maličcí, chci, abyste žili šťastně na této zemi. Jdete-li cestou svatého života, kterou jsem vám vyvolil, je to tajemství štěstí. Nebe je jen jedno, ale na zemi je nehledejte! Tento svět vás nedokáže udělat šťastnými. Jedině Já, který jsem za vás položil život na kříži, jsem vaším věčným štěstím, věčným životem. Jsem váš spasitelský Bůh. Nenechejte se svést. Vše ostatní zůstane tady. Žijte připraveni na smrt! Dávejte si lepší pozor na čistotu své duše, než na krásu svých očí. Z každého slova a činu Mi vydáte zúčtování.

Prosím vás, prosím, žijte svatě, jen tak se vyhnete soudu.

K tomu vám žehnám mým srdcem přetékající láskou a mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
(*) Poznámka překladatele do češtiny: Blahoslavenství [Mt 5, 1-10]
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět