043. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TOUŽÍTE KE MNĚ PŘIJÍT?


Žehnám vám, kdo zůstáváte pozorní k mým naléhavým a důrazným výzvám, aby člověk si byl vědom, že Mě nemůžete podvést, ani přede Mnou skrýt své činy.

Miluji všechny mé děti věčnou láskou. Ty, jež jsou vykonavatelé naší vůle a ty, které teprve budou následovníky naší vůle.

Milosrdenství naší Trojice je pro každého z vás nevyčerpatelné, pokud se k nám člověk přibližuje a je rozhodnut už nehřešit a odčinit svými činy chyby minulosti.

Lidstvo se hroutí pro nedostatek naší lásky v něm přítomné, nikoli z naší vůle, ale svobodnou volbou a vůlí člověka, který si přeje kráčet bez nás.

Vydali jste se zkratkou, která je snazší, ale víc bolestivá, tou, kterou nabízí Satan – cestou svatokrádeže, vražd, nemravností a zneužívání, cestou nepoctivosti, krádeže a krve. Není to zadarmo, platíte za to odevzdáním své duše Satanovi.

Mé děti, na konci uvidíte své bratry zbožňovat Satana, krále lží, vztyčovat mu sochy a oddávat se všem druhům hříchů a pohoršením. V mé církvi bude existovat mnoho bludů. Bůh peněz bude mít privilegované místo v mých chrámech a u mých kněží.

Zlo se nezastaví a mé děti se svým chabým vzděláním jsou tolerantní a snadno se nechají oklamat. Děti vstoupily do nevhodného a překrouceného sexuálního vzdělávání, školy kazí nezletilé. Školy se stanou místy sexuálních praktik, navádějících děti k nemorálnostem dříve nikdy nevídaným.

V zemích, kde byly vztyčeny velké sochy k uctívání Satana, získá Satan více moci, aby přivedl lidi pod svou kontrolu a proměnil je v silné stoupence zla. Démoni se budou pohybovat velmi rychle a snadno, naruší mysl člověka, aby páchal nejrůznější činy, které se stanou každodenními událostmi.

Zlo nabídne každý den podívanou, kdy lidé budou stát proti lidem. Ve velkých národech se znovu probudí k životu rasový boj. V tomto ohledu se Spojené státy stanou jedním z nich.

Moji milovaní lidé, vy nevěnujete pozornost mým voláním, navzdory tomu, že se díváte, jak se zlo šíří a uchvacuje mé děti, aby vykonalo své ďábelské plány. Není třeba, aby se v těchto časech člověk ukázal posedlým a dovolil odhalit jasné znaky ďábelské posedlosti v okamžiku, kdy ďábel potřebuje provést hrůzné činy. Ďábel jedná v skrytu, uchvátí lidská stvoření, která ho následují, dokonce i nepřímo, a použije je k provedení svých hrůzných plánů.

Děti temnot se dostaly do velké závislosti na zlu, jejich mysl neustává v činnosti, znovu a znovu plodí své démonické činy, těší se z utrpení druhých a raduje se z krve nevinných.

To je chvíle, kdy ďábel udržuje své legie a následovníky připravené zaútočit na rodinu, a tím podkopává společnost stejně jako každé lidské stvoření.

Mé děti mají v těchto časech velký úkol:
Mají poslouchat to, co jim se zdá nedůležité a vykonat to, co se jim zdá příliš velké...

Vy, kteří Mě milujete:

Musíte Mě milovat v duchu a Pravdě...
Musíte duchovně růst, aby si vás zlo nepodmanilo...
Musíte ovládnout své lidské ego, aby sloužilo k vašemu dobru a dobru vašich bližních...

Člověk Mi působí velkou bolest – ovlivněný a někdy uchvácený Satanem, vynesl na světlo zlá nutkání, která získal ze všeho, co zcela odporuje Mně, s tím, čím ho zahrnula zneužitá technologie.

Pro dnešního člověka láska k bližnímu už není závazkem, ale bitevním polem. Každý člověk v sobě nese, co nabyl během svého života. V prostředí v němž se vyvíjely, některé mé děti vyrostly uprostřed zla, a když Mě hledaly a našly, změnily svůj život. Jiné mé děti vyrůstaly obklopené Mně oddanými rodinami, a přesto se odevzdaly Satanovi, svedené tím, co patří světu, nebo hledajíce temné zkušenosti na špatných cestách.

Moji milovaní lidé, vyzval jsem vás, abyste rozpoznávali zlo, a vy jste to odmítli učinit. Zlý vás nemilosrdně prosévá, a vy, jako stvoření bez svědomí, mu dovolíte vás zneužít, abyste páchali zlo, zejména ve svých domovech.

Mé srdce se trhá, když slyším urážky a neúctu, s jakou se chováte jeden k druhému v rodinách, jako by to byli nepřátelé. Násilí není prožíváno jen na ulicích, v studijních střediscích nebo v práci. Nejnebezpečnější násilí je to, které se odehrává v domácnostech, v těch, které se Satan rozhodl zničit.

Moji lidé, musíte vědět, že tam, kde existuje násilí, nedostatek lásky, urážky, neustálý hněv, nedostatek laskavosti a víry a kde trvají neustálé konflikty, vstoupilo zlo.

Nezapomeňte, že Satan zneužívá ty, kteří jsou daleko ode Mne.

Ti, kdo se každý den účastní mše, nebo Mě každý den přijímají, nebo znají mé Slovo, nejsou osvobozeni od útoků ďábla, protože lidé, kteří Mě stále přijímají, ale nežijí v naší vůli a působí zlo svým druhům, jsou jako světlo na ulici, ale temnota doma. Takové stvoření je obílená hrobka a Já se od něj vzdálím a ponechám je otevřené zlu.

Musíte pochopit, že Zlý si nenechá ujít příležitost vyvolat rozdělení. To by mělo být jasné, stejně jako by mělo být jasné, že jsem si vybral lidské bytosti, aby oznamovaly mé Slovo. A ty nejsou právě svaté, i když se zdokonalují ve svém každodenním životě, aby se sjednotily se Mnou.

Běda těm, kdo mým dětem přivodí škodu!
Nevíte, co znamená Mi sloužit, ani to, kdo jsou ti, které jsem si vybral.

Obojí mají zásluhy. Jak ti, které jsem si vybral Já, tak ti, kteří si Mě sami vybrali. Ale ten, koho jsem si vybral Já, trpí nejen tím, co jsem na něj naložil, ale také tím, co mu jeho bližní nechávají vytrpět.

Tolik lidských bytostí s velkou inteligencí slouží Zlému. Jak to rmoutí mé srdce! Ano, sluhové Zlého, kteří vás ovládají a žijí v neustálé válce se svými bližními, se ode Mne velkými kroky vzdalují.

Mé děti se vzpírají mým cílům a ptají se:

S jakým požadavkem se setkáme, když Já vím, co existuje uvnitř každého z nich?

Neodpovím požadujícímu, nebudu doprovázet neposlušného, nebudu podporovat domýšlivého a nadutého. Nebudu bydlet s pyšným.

Jsem jedno s pokornými, připojím se k těm, kdo Mě touží poznat a jsou horliví, dám své Slovo potřebným. Dar vědění propůjčím jednoduchým, aby udivili ty, kdo věří, že jsou inteligentní a přitom se odchylují od mého Slova.

Jsem spravedlivý a vůči mému lidu budu jednat se spravedlností.

Každý z vás musí zůstat bdělý, a ve víře ve Mne musíte projevit nejvyšší úsilí.

Uvidíte, jak mé chrámy budou zničeny, abyste se v nich neshromažďovali. Můj lid je obáván, protože "Jsem, který Jsem" [Exodus 3, 14]. Zavřou mé chrámy a vy byste přesto neměli kolísat, neboť budu tam, kde se shromáždíte v mém jménu.

Dejte pozor, mé děti, ten, kdo pracuje a nemodlí se, je jako ten, kdo se modlí a nepracuje.

Praktikujte mé Slovo a každou modlitbu k naší Trojici a k mé Matce. Svatí zastánci, vaši společníci na cestě, čekají na vaše prosby, aby vám pomohli.

Moji milovaní lidé, síly vesmíru jsou v pohybu, Měsíc zrychluje vlny v oceánu, které se pro člověka stávají nebezpečnější. Vody se pozvednou a vrhnou se na města, velké budovy se stanou částí minulosti, stejně jako velká díla člověka.

Vratká roční období přinesou lidstvu hlad.

Modlete se, děti, rozpoutání války se blíží, utrpení lidstva už není daleko. Ti, kdo podporují válku, spěchají, aby propukla.

Modlete se, děti, modlete se, věda ukrývá velké pokroky, o nichž lidstvo neví. Budou použity ke zlým účelům. Významní vědci zmizí, to ale není pravda, budou pracovat pro elitu s cílem nechat zmizet miliony lidských bytostí.

Modlete se, děti, modlete se, sopky připomínají dávno minulé epochy, jejich zuřivost otřese srdcem lidí.

Modlete se, děti, modlete se, země se třese spolu s lidmi před terorismem. Francie pláče nad svými dětmi, Anglie a Itálie se hrouží do moře slz.

Modlete se, Chile trpí, Ekvádor není bez strachu. Kalifornie bude plakat s velkým sténáním.

Modlete se, ze Španělska budou slyšet nářky, které budou také přicházet z Asie. Země se nezastaví, změny přicházejí a člověk je nevidí.

Moji lidé, nemám potěšení v utrpení mých vlastních. Kdo uzná své hříchy a bude jich litovat, může se ke Mně vrátit. Vše, co je pozemské, nebude mít trvání.

Mé děti, tento čas je pro vás, abyste přestaly žít v pomíjivosti a staly se více duchovní. Svoboda spočívá v novém vykročení na cestu a návratu ke Mně.

Buďte si vědomy toho, co jste, nejednejte mechanicky, zduchovněte každý čin, každou práci, provádějte je spolu se Mnou. Tímto způsobem řeknete lidskému egu: "Ty nejsi tím, kdo to vykonává, nebo provádí, je to živý Bůh, který ve mně jedná". Budete pokornější, dokud nepřijde okamžik, kdy pro sebe nebudete potřebovat chválu, neboť budu každého z vás doprovázet.

Nenajdete Mě, protože většina Mě hledá venku, a vnějšek vám říká "Nejsem Bůh, Bůh je nade Mnou". Člověk věří, že je Mi rovnocenný, a tak kvůli své pýše padl do hlubin, do toho, co je temné a falešné.

Moji milovaní lidé, nečekejte na událost setkání, přijďte ke Mně, přijmu vás s věčnou láskou. Není člověka, který je tím, čím jsem Já: Vaším Bohem a Pánem.

Toužíte ke Mně přijít?

Služte Mi se šlechetným duchem, služte Mi v mé vůli, spojte se se Mnou. Tak budu ve vás růst a vaše já bude více duchovní a vaše ego se bude zmenšovat a vzdá Mi všechnu čest a slávu, kterou jste Mě vždy měli ctít.

Nebojte se, přijďte ke Mně. Žehnám vám.

Váš Ježíš
Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com
zpět