045. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


BRZY VÁS VEZMU DO KRÁLOVSTVÍ MÉHO OTCE


Moje drahé děti, mému srdci vyvolené!

Brzy vás vezmu do království mého Otce, kde budete zářit jako slunce. Nikdo nemá větší radost, ani v nebi, ani na zemi, než ten, kdo vykoná Boží vůli a jejím prostřednictvím čeká na svého drahého, milovaného Pána, který slíbil: "Vezmu vás s sebou do nebe, kde jsem vám připravil místo a každou slzu setřu z vašich očí." Pravím vám, tyto duše, které čekají v připravenosti na Ženicha, půjdou s ním na svatbu.

Mé děti, pozorujte události! Proroctví se již naplňují. Připravte se. Čas se stále více krátí. I vy budete muset zanedlouho stát před mou soudnou stolicí. To říkám těm, kdo žijí v hříchu. Neboť vy, mé milé děti, které žijete ve svatosti života, se nemáte čeho bát. Vy jste se už očistily ve svátosti pokání, když jste získaly rozhřešení. Musíte jen dávat pozor, abyste nepadly. Neboť pozemské bytí je neustálý boj proti Satanovi, který zvláště pokouší svaté a modlící se lidi. I když vás nedokáže strhnout do hříchu, tak se vměšuje, abyste neměli pokoj. Tehdy, mé děti, se pomodlete modlitbu k svatému archandělu Michaelovi a "Pod ochranu tvou se utíkáme"... Proste Ducha Svatého, aby vám dal milost čistého vidění a osvítil vaši mysl, abyste z každého boje, který vedete proti Satanovi, vyšli vítězně.

Moje děti, vítězství nad ďáblem je vaším pokladem. Ten si odnesete s sebou a vaše zásluha v nebi bude věčná. Neshromažďujte na zemi, na to nemarněte čas! Sbírejte poklady do nebe, které navěky zůstanou vaše. Vaši vytrvalost, vaši svatost života, vám nikdo nemůže vzít. I když vás kvůli Mně osočují, netrapte se tím. Kdo něco takového dělá, ten na sebe přivolává spravedlivý Boží hněv. Já zaplatím každému podle jeho skutků. Vy zůstaňte za každé okolnosti věrni Mně, dokonce i ve smrti. Vyznejte Mě před svými pronásledovateli. Když takto činíte, nemáte se čeho bát, neboť vás vezmu do království mého Otce.

Moje děti, čas je krátký. Váš život uplyne jako myšlenka. Vytrvejte u Mě do konce smrti! Buďte vytrvalí! Tak získáte milost dobré smrti, jejíž odměnou je věčný, šťastný život. Běda těm, kteří si nevšímají mých slov. Hromadí hřích na hřích, bojí se, děsí se smrti, neboť cítí, že bude pro ně věčným trestem. Odvraťte se od nich. Ale modlete se za ně, aby se obrátili a aby i oni byli spaseni. Za vaše modlitby zachráním ještě mnoho duší. Vytrvejte v prosbách za hříšníky a v přinášení obětí i tehdy, kdy navenek by se zdály marné. Já konám v hloubce duší. Mnoho duší se ke Mně obrátí v okamžiku své smrti, přijme Mě za svého Boha a Spasitele. Důvěřujte Mi! Takovou modlitbu vždy vyslyším.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Modlitba skrze Ducha Svatého

Miluji Tě, zbožňuji Tě, vznešený Ježíši, jenž jsi sestoupil mezi nás ze štěstí svého Otce, do tohoto údolí slz, kde na Tebe čekalo pronásledování, nepřátelství a strach o moc. "Na kříž s Ním!", a Ty jsi právě přišel pro tuto hodinu. V Getsemantské zahradě jsi se krví potil, v smrtelném strachu ses zachvěl, a takto se modlil: "Abba, Otče! Pro Tebe je všechno možné. Jestli je to možné, ať mě mine tento kalich, bez toho, že bych jej vypil. Ale ať se stane ne jak Já chci, ale jak Ty chceš! Zlí lokajové se Ti vysmívali a mučili Tě.

Tvoje drahé svaté Tělo bylo plné ran a krve. Ty jsi všechno mlčky vytrpěl a svému Otci ses obětoval za záchranu hříšníků. Není utrpení, skrze které jsi neprošel. Není hřích, který bys neodpustil. Jen ten, kdo je zatvrzelý, se nechce odtrhnout od svého hříchu., nelituje, neprosí o odpuštění. Takový bude kořistí ďábla. Oheň ho bude sužovat, červi ho budou žrát na věky věků. Za takového byla tvá oběť na kříži zbytečná, neboť v sobě zmarnil tvé milosti.

Můj drahý, svatý Pane! Ty za každou ztracenou duši proléváš krvavé slzy. Dáš mu každou milost, ale v úctě chováš jeho svobodnou vůli. Proti své vůli se nikdo nespasí. Jak je to tragické. Vy, hříšníci, slyšíte Slovo Spasitele a Bohočlověka, které křičí k vám z kříže: "Žízním!". Žízní po vaší duši. Litujte svých hříchů, očistěte se ve svátosti pokání. Nebuďte hluší k láskyplnému Kristovu slovu!

On přišel proto, aby spasil a zachránil: "Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!"

Můj drahý, svatý Ježíši, dej i na naše rty tato slova, když se právem hněváme na naše nepřátele. Kvůli Tobě, za tvoji drahou svatou Krev, kterou jsi za nás prolil, abychom uměli a chtěli odpustit jeden druhému, neboť Ty jsi řekl: "... a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům..." [Mt 6, 12]. Neboť odpustíte-li lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš Nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky [Mt 6, 14-15].

Drahý Ježíši, náš Spasiteli, zapal plamenem naše srdce! Naplň je tvou láskou, dej nám odpouštějící srdce, v jakém Ty máš zálibu. Ježíši můj, nauč nás odpouštět křivdy, naši pravdu. Vyměň naše kamenná srdce za tvoje, které tak milovalo, že přijalo za nás mučivé utrpení, hanebnou smrt na kříži jen aby se nikdo neztratil, ale aby žil navždy. Místo něho, ať přijmeme Tebe, jenž jsi sám Cesta, Pravda a Život. Ty buď pro nás jedinou pravdou, Ty, který jsi nás tak miloval, že ses pro nás stal obětí. Když ještě i pak je někdo, kdo se od Tebe odvrátí a nebude Tě následovat, ten potom může vinit jen sebe sama. Ty jsi všechno učinil. Miluji Tě, můj Pane, z celého srdce, z celé své mysli a ze vší mé síly. Jen pro Tebe chci žít a vždy Tě poslouchat. Chci být jen tvým. Děkuji, že jsi mě zachránil, že mě přitahuješ a že mě přijmeš. Nechť Ti je navěky sláva a dík!

Amen.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět