046. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZLO PŘICHÁZÍ V ROUCHU BERÁNKA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

můj Syn se vzdal sám sebe pro spásu lidského pokolení, protože každé z jeho dětí je jeho skrytý poklad.

Já, jako Matka všeho lidstva, vás miluji bez výhrad, dokonce i tehdy, když mě nemilujete tak, jak vás miluji já... A přijdu tam, kde mě volají mé děti, které se nacházejí se ve stavu milosti, nebo kde mě hledají s pevným přáním změnit svůj život.

Milované děti, musíte zůstat bdělé vůči útokům zla, a proto musíte vědět, co je dobro a rozpoznat, co je zlo, abyste je mohly s jistotou rozlišit a nepadnout do omylů, nebo zabřednout do sporů.

Proste Ducha Svatého o rozlišení, abyste nepadly do bahna, z něhož se nemůžete pozvednout. Musíte vědět, že hřích je hřích a že mezi lehkým a smrtelným hříchem je jen krok. Z toho důvodu byste neměly být spokojené, pácháte-li jen lehké hříchy. Ty se stávají zvykem, který končí tím, že vám zatemní cestu a vy, aniž byste to měli v úmyslu, se ocitnete v těžkém hříchu.

Děti, je povinností každého křesťana patřičně reagovat, nejen používáním srdce – protože srdce nemyslí – ale také používáním mysli, myšlenky a rozumu v neustálém každodenním napětí, jemuž jsou v každém okamžiku vystaveny činy a dílo člověka, jako by byl stále probodáván šipkami zla, aby ho oddělily od víry.

Milované děti, víra nesmí zůstat mrtvá! Pravda není nehybná, výpověď o životě křesťanů nesmí být svědectvím bez života, jinak kdyby takové bylo, jaké svědectví byste vydali o mém Synu? Stále žijte pravdou Božího Slova a v každém okamžiku ji uvádějte do praxe.

Protože můj Syn žije, musíte být zodpovědní a jistí ve víře, protože křesťanství není teorie, je to život, a život v hojnosti.

Necitlivá stvoření s chladnou myslí se zabývají myšlenkami jak kritizovat, ničit, zabíjet, pomlouvat a lhát, urážet a zapírat... Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, jste láska. A jako láska mého srdce znáte cestu, která vedla mého Syna na kříž. Víte o tom, a přesto se dáváte do boje, abyste byly více z nebe a méně ze světa.

Milovaní, svou svobodnou vůlí musíte usilovat stát se více ctnostnými, a k tomu potřebujete Boží milost. Ne proto, že lidská vůle nemůže ze sebe nic vykonat, ale proto, že bez Boha jsou činy a práce více tvora a tíhnou spíše k tomu, co je lidské a nebudou směřovat ve stejné míře k Bohu.

Děti, je vaší povinností se začít hlouběji zabývat poznáním, aby vaše vůle mohla činit správná rozhodnutí, a vy jste se nenechaly unášet vším, co k vám přichází ze všech stran a je naprosto nedůležité.

Vy víte, že můj Syn zná celou vaši cestu, kterou jdete, kam půjdete, jak jí jdete, a dokonce i tehdy vás bude ještě milovat. Můj Syn ví vše, co potřebujete. Ví, že vše, po čem toužíte, je lidská vůle. Ale vše, co potřebujete, je vůle Boží.

Musíte pokračovat nejen ve slovních modlitbách, ale také v modlitbách pomoci svým bližním, modlitbách oběti, modlitbách rozhodnutí, modlitbách vás samotných s Bohem, abyste mohli naslouchat Božímu hlasu.

Děti, Bůh je veliký a nekonečně dobrý a milosrdný, ale nebe nerozdává zadarmo. Musíte si je zasloužit činy a prací podle Kristova učení a zákona Otce.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s ohledem na dobrou zprávu o Druhém příchodu mého Syna, chce můj Syn najít důstojný a připravený lid, ne lid váhající, ale lid s moudrostí a jistotou. Proto pokračuje v sesílání svého Slova, aby vás připravil.

Milované děti, vy cítíte tak mnoho událostí, které dobře znáte, i ty, které mají brzy přijít a které byly předem oznámeny... Čekáte na události, abyste měřili blízkost naplnění mých zjevení. Jak se mýlíte! Lidské výpočty nikdy nepřesáhnou Boží okamžik. Zapomínáte, že vše, na co čekáte, se může stát v jediném okamžiku, pokud je to Boží vůle. Taková je Pravda, kterou vlastní jen Bůh.

Milovaní, musíte být upřímní k sobě samým a každým okamžikem se rozhodovat být lepšími, aby můj Syn dostal od svého lidu lásku, upřímnost, pokoj a kajícnost, které by Mu mělo dát každé stvoření.

Události se stávají tvrdými, člověk bude surovější a bude pronikat do nemyslitelných a neproniknutelných situací s pomocí zla. Jak se tento okamžik přibližuje, působení zla se stává více brutální.

Člověk uvažuje podle toho, co vidí. Zapomíná, že pravda globálního obrazu je v tomto okamžiku většinou skryta.

Mé děti, neočekávejte velkou změnu ze strany lidstva, to žije ponořeno do lhostejnosti ke všem věcem, týkajících se domu mého Syna, hledá náhradní možnosti, které mu dají více svobody bez toho, že by se k čemukoli zavázalo, i když to ohrozí duše a vede k zatracení. To proto, že učení, které poskytuje církev mého Syna o hodnotě spásy duše, je velmi skrovné, chudé a téměř žádné.

Nabízí zavádění novinek věřícím, kteří v tomto čase chtějí to, co je snadné, co vyhovuje světu, co zahrnuje snadnost a minimum úsilí, pokud jde o hledání milosrdného Boha. Boha, jenž odpouští všechno a dává svobodu – kterou člověk chce – i když jde proti psanému Slovu v Písmu svatém.

Srdce některých vašich bratrů bylo nakaženo a jejich rozum se domnívá, že spravedlnost musí být vzata do jejich rukou. To je vedlo k páchání nejtěžších hříchů: Hněvu, který člověka oslepuje, takže udělá velké chyby a padne, bez toho, že by byl schopen znovu vstát. To je jeden z mnoha frontálních útoků ďábla, kterému čelíte, aniž byste si toho byli vědomi.

Děti, zlo ví, jak si vás koupit, jak vás porazit a ohrozit, abyste se už nemohly dostat z jeho kruhu, který je ovládán bezuzdnou touhou těch, kdo vedou lidstvo do velké katastrofy.

Zlo je neustále živeno dokonce i těmi, kteří se nazývají mými dětmi a hněv je drží v zajetí...

Zlo je živeno a snadno vniká do každého lidského stvoření...

Děti, lidský organismus bude pozměněn velkými výrony vycházejícími ze slunce. Ty budou mít vliv na psychiku člověka, jeho nervový systém tím, že zvýší napětí, v němž lidstvo žije a současně pozmění i chování přírody. Počasí na zemi už nebude stejné.

Zlo přichází v rouchu beránka.
Řekla jsem vám o tom, avšak nevíte-li, co je zlo, jak je odhalíte?

Milované děti, zlo se rozšiřuje a mor nenávisti postupuje s ním.

Bylo nelítostně prosazeno vymýcením čistoty, laskavosti, bratrství a porozumění, proto musíte vědět, jak odmítat chvíle, kdy ďábel přichází, aby vyvolal svár.

Mé děti, ochraňujte děti láskou mého Syna, modlete se k jejich společníkům na cestě, aby je jejich andělé uchránili před zlem. Vztekem Satana jsou kojenci, protože chce zemi bez dětí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu. Bude trpět lidským sobectvím uprostřed terorismu a příroda ji bude bičovat.

Modlete se, mé děti, za Argentinu, zanedbala učení mého Syna a oddělila mě od života svých obyvatel. Ďábel bičuje mysl lidí; klepala jsem na dveře, ale nebyla jsem přijata. Argentina bude trpět.

Modlete se, mé děti, za Francii, bude bičována těmi, kdo žijí s nenávistí a žízní po pomstě. Neočekávané přijde do Francie za bílého dne.

Modlete se, mé děti, za církev mého Syna, bude nečekaně trpět.

Soustředí na sebe pozornost.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Španělsko bude trpět na svém území, bez toho, že by mu bylo vzato. Odevzdalo je, aniž by je skutečně dalo, a jeho lidé budou cizinci ve své vlastní zemi.

Děti, nezapomeňte, že se musíte modlit ve vědomí, že modlitba je rozmluvou člověka s mým Synem. Nemodlete se opakovaně, proste, meditujte a čekejte, až můj Syn vám ve vhodném okamžiku pošle někoho, kdo vám pomůže ve vaší bolesti a zmatku, který přijde, nikdy před tím neviděný, ze všech světových stran.

Buďte prozíraví, nepadněte do léčky zla, buďte požehnáním svých bližních, šiřte světlo kamkoli půjdete a nedovolte, aby vaše domovy byly zničeny vlivem ďáblů, kteří hnízdí na zemi a radují se z toho, že ničí rodiny.

Jste dětmi Nejvyššího. Budou vám pomáhat myriády andělů, důvěřujete-li moci Boží vůle, a jednáte-li a pracujete v lásce, Bůh bude s vámi. Dá ochranu souženým, úlevu trpícím, pokoj ustaraným. Nikdo není sám, můj Syn je v každém ze svých dětí.

Dívejte se nahoru, děti, dívejte se nahoru.
Pijte ze zdroje živé vody
[Jan 4, 11-14].

Žehnám vám, miluji vás.

Maria
zpět