049. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK MĚ ODSTRANIL ZE SVÉHO ŽIVOTA


Můj milovaný lide,

člověk neměl vůli, aby ovládl své ego, když jej vyzývá, aby přestoupil hranice dovolené naší Trojicí.

Velké soužení této generace je žít bez lásky, kterou od vás naše Trojice požaduje a neuznání autority, vycházející z našeho Domu.

Člověk touží po nesmrtelnosti a tak chybně hledá způsob k nalezení tělesné nesmrtelnosti. Nesmrtelná je duše, a to je tím, čím by se lidé měli zabývat. Duše je nesmrtelná v nebi nebo pekle. Buďte si toho vědomi, abyste pracovali a jednali v souladu s naší vůlí, abyste se těšili z věčného života.

Každý z vás jde za svou touhou, dokud je cesta taková, jak si přejete, jak se vám líbí, jinak ji opustíte. Takže je závazkem, který máte u nás.

Naše děti, náš lid pláče nad takovými soudy, které nakonec povedou k větší víře a větší trpělivosti, jakou jsem měl Já. Trpělivost je skvělým společníkem, aby pokora překonala soud, který si lidé zvykli brát na lehkou váhu.

Pak mi Kristus řekl:

Mé dítě, celý vesmír byl svěřen člověku, aby ve službě mému Otci vládl celému Stvoření. Vesmír není vně člověka, ani člověk není mimo vesmír, protože co se stane ve vesmíru, ovlivňuje člověka a člověk bude žádán, aby vydal počet ze všeho, co učinil proti tomu, co mu bylo svěřeno.

Začíná velká planetární konjunkce a tento pohyb má vliv na celý vesmír, proniká zemí a tedy i člověkem, pozměňuje jeho psychiku a je příčinou, že člověk přijímá vyzařování, které se vytváří ve vesmíru. Pro lidi není normální, aby přijímali takovou odezvu, která přichází se silou vesmíru, pozměňuje jejich myšlení, chování a inteligenci, neboť nejsou vybaveni k přijetí takové křeče.

Reakce člověka, není-li soustředěn na Mne, je násilí, výčitky, netolerance, egoismus, žárlivost, kriticismus, arogance a silné výlevy odmítání. Proto se chování lidstva zvýrazňuje silnými akcemi a reakcemi, rozdílnými od těch, kterými jednal a reagoval dříve. To spolu s nástrahami Satana vedlo k tomu, že mé děti se proměnily v opravdové časované bomby, které reagují impulsivně a jejich jednání je nečekané a neuvěřitelné, způsobené odcizením naší Trojici, mé Matce a nevírou v přímluvu mých svatých.

Na člověka tohoto času pohlíží Zlý jako na slabé lidské stvoření, jemuž jsou podávány dávky revolty, až se revolta změní v nenávist. Proto vás neustále vyzývám, abyste zůstali pozorní vůči svému já, vašemu jednání, reakcím a skutkům. Proto vám stále říkám, abyste se zastavili, meditovali o tom, jak jednáte a přezkoumávali míru své lásky ke Mně a vašim bližním.

Moji milovaní, krize se dají očekávat v zemích, které vstoupí do ustavičných protestů, dokud se nestanou nekontrolovatelnými. Nouze se stane široce rozšířenou v každém ohledu pro přežití člověka. Hvězda Slunce, o níž se věří, že vstoupila do období pasivity, se připravuje na silné erupce, které vyvrhnou koronární hmotu, jež ovlivní velké pokroky vědy v různých oblastech. Lidstvo zůstane neschopné komunikovat a pro své přežití bude přinuceno vrátit se do minulosti.

Moji milovaní, lidstvo nemyslí na tyto nepředvídatelné události přicházející z oblastí mimo zemi, ani na ty, které dostane od samotné přírody. V zemích, kde existují provokatéři mající za úkol podněcovat konflikty, zveřejňují hesla, která zasévající svár.

Moji lidé, poslyšte! Ti, kdo touží po ovládnutí světa, dodávají národům zbraně. Trpím tím, že mládež je přiváděna k tomu, že lehkomyslně nosí zbraň.

Vyzývám mladé lidi, aby se neúčastnili pouličních bouří nebo protestů, neboť ve svém rozohnění se stanou účastníky masakrů. Mladí lidé, utečte! Neposkvrňte své ruce krví svých bratrů!

Na jižní polokouli přijde nejdřív úzkost, a pak nastane mír.

Má Matka vylije svou svatou krev na argentinskou půdu, jako předehru k tomu, co přijde. Nestane se nic, před čím bych nevaroval můj lid. Má Matka nebyla vyslyšena.

Severní Amerika se stane zemí zmatků. Na velkém mostu se rukou rebelů ocitnete tváří v tvář léčce smrti.

Brazílie pláče, pláče a spolu s touto zemí bude plakat celý svět.

Bouři nevidí před sebou ten, kdo nevěří a omluví se několika slovy...

Tak tomu bylo vždy.

Jak tato má stvoření budou naříkat, že neposlechla, kdy měla poslouchat!

Nepřátelé duše vzdali hold lidské slabosti, aby zničili, co je moje. V tomto čase se moji vlastní stali nepoznatelnými a zdravému rozumu se příčící, neschopní si vzpomenout na mou vůli. Vědí, že srdce člověka jej vede k tomu, aby byl žebrákem, nebo naopak hrdinou, ne pro jeho statečnost, ale pro jeho spiritualitu, pro život v Boží vůli.

Argentino, ty nevlastníš bohatství, nervozita vzrůstá, nespokojené mručení se zvedá a stává se křikem v ulicích. Tento moudrý lid se bojí útisku provokatérů. Za úsvitu přijde spiknutí. Ach, Argentino! Země spisovatelů a písní, hlasy budou udušeny v nářku kvůli nespravedlivým utrpením. Prosil jsem tě o tvou oddanost, ale nízkost zvítězila. Budeš plakat kvůli neposlušnosti, luza vstoupí do Paláce a bude hledat cennosti.

Můj lid čeká na anděla míru, bude nestranný a v srdci bude mít můj zákon a jeho slovo bude mým zákonem.

Anglie bude vzdychat, bolest přijde neočekávaně.

Evropa bude muset čelit zpustošení, starobylé paláce se stanou ruinami.

Kolik jen lásky a úcty se nedostává naší Trojici, když urážíte mou Matku a mé chrámy zůstávají prázdné, dveře zavřené!

Můj lid nebude mít kam jít, aby Mě uctíval.

Člověk Mě odstranil ze svého života, a Já, žebrák lásky, ho volám, aby každý přišel ke Mně.

Střední východ vybuchne! Krutost vystoupila z břehů a země trpí.

Volám vás, vysvětlím vám mé Slovo, abyste nevěřili, že jsem na vás zapomněl.

Volám vás, aby můj lid stál po mém boku, bez ztráty víry v Boží ochranu a ochranu Matky.

Přijďte ke Mně, jděte v mém Slovu, naplňujte Boží zákon a nechoďte jinými cestami.

Slovo je na věky věků jedno.

Miluji vás, mé děti, jste můj velký poklad.

Váš Ježíš
zpět