051. Poselství Ježíše ze dne 15. května 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MÉ DĚTI, VOLÁM VÁS NA KŘÍŽOVOU CESTU


Moje drahé děti,

jsou Letnice, svátek vylití Ducha Svatého. Od doby před 2000 lety, kdy jsem vám poslal Ducha Svatého, můžete Ho prosit každý den, každou hodinu, každou minutu, neboť On je tu mezi vámi, vznáší se nad vámi, a kdo Ho prosí, na toho sestoupí. Tento Boží dar je nadmíru velkou milostí. Dá vám čisté vidění, moudrost, nauku, bezpečí a dobrou radu, abyste šli správným směrem a našli úzkou cestičku, která vede k věčnému životu.

Moji maličcí, každý den proste Ducha Svatého. Když se probudíte, obraťte se k Duchu Svatému, přivolejte Ho k sobě, aby vás celý den vedl. Povede vaši mysl, abyste rozpoznali a učinili jeho vůli. Neboť na cestě spásy se dostanete kupředu, jen když vždy hledáte a konáte mou vůli, kterou je pokoj, láska, dobré skutky, utrpení, trpělivé snášení křížů, jejich přijetí a skrze ně budou zachráněny mnohé duší.

Mé děti, volám vás k mému následování, na křížovou cestu. Volám vás, abyste byly poslušné mé vůli! Odolávejte zlému a nedávejte se do řeči s pokušitelem. Žijte čistě, svatě a vždy následujte hlas Ducha Svatého. Odolávejte tužbám těla, které vás uvrhnou do zkázy.

Moje drahé děti, takto se připravte na věčný život. Pozemské bytí jste dostali k tomu, abyste si získali dokonalý, šťastný a věčný život. Tento život je krátký. Na zemi a i v nebi najdete štěstí jedině v Bohu. Bez Boha není radosti, je jen zklamání a podvod. Proto mé děti, milujte Mě a ve Mně jeden druhého. Milujte Mě tak, že dodržíte mé zákony. Nebe je jen jedno, ale to nehledejte na zemi. Nechtějte tu uskutečnit své sny, neboť se jen zklamete. Mějte jen jednu touhu – abyste získali věčnou radost. Toho dokážete dosáhnout, odevzdáte-li život Mně. Následujte vnuknutí Ducha Svatého, jenž vás naučí všemu, co jsem hlásal a přikázal, když jsem žil na zemi.

Moji maličcí, hledejte nejdřív království Boží a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.

Netrapte se! Soustřeďte svou pozornost na nebeské věci, a ty pozemské nechť vás nepřitahují. Vězte, že jste jen poutníky v tomto světě a váš domov není tady, ale v nebi. Snažte si získat to, co můj Otec od věčnosti připravil těm, kdo Ho milují.

K tomu vám žehnám svým srdcem přetékajícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět