052. Poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CESTA K MÉMU SYNU JE CESTOU ZKOUŠEK


Děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám jako Matka lidstva, jste v mém srdci. Ať srdce toho, kdo stále hledá obrácení, není nepokojné.

Cesta k mému Synu je cestou zkoušek. Avšak každá zkouška je požehnáním, bez něhož byste nerostli tak rychle, jak byste měli v této době, kdy lid mého Syna musí znát a poznat Boží Slovo v Písmu svatém.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo se nalézá ve zmatku. Právě teď jsou lidé zvědaví, ptají se jeden druhého, čemu věřit a v co věřit. Vaše činy a jednání nejsou v souladu s Boží vůlí, zjevené v Božím zákonu – v Přikázáních, která jsou nepřevoditelná, neměnná a nezměnitelná. Jsou věčným přáním Otce, aby jeho děti nebyly zmatené, vytrvaly v úctě a lásce a s jasností uváděly do praxe Boží vůli.

Vás, které miluji, vy, mé děti, vyzývám vás, abyste zůstaly pevné a neochvějné. Vaši bratři potřebují svědectví, která jim budou dodávat odvahu, aby i nadále hledali Boha bez váhání, bez únavy, aniž by se vzdaly závazku vůči bližním a jednotlivě vůči každému z nich.

Zmínila jsem se, že nejistota bude noční můrou lidu mého Syna a to je to, v čem nyní žijete. K teroristickým činům dochází častěji. Cílem je vyděsit, vyvolávat chaos a vést lidi k netrpělivosti a ohromení. Prosím vás, abyste nepochybovali, ale posilovali svou víru v každém vysvětlení tohoto Slova mého Syna.

Koho pronásleduje Zlý? Nevinné, ubohé děti této Matky, ale především mládež, aby se stala součástí této hrůzy, která se šíří bez váhání a obav po celém světě. Jaký žal mi působí tyto skutky a jednání. Ďábel hledá mé děti, aby je nechal padnout, proto ony opustí mého Syna, proviní se proti Božímu zákonu a budou těmi, kdo přeruší bratrství, o které vás můj Syn prosí a jímž pověřil každou osobu, abyste v dokonalém bratrství šli kupředu v Lásce, dobročinnosti, naději a víře.

Pro toho, kdo není Láska, je těžké jít. Přijímejte stále mého Syna v eucharistii. Objevte Boží přítomnost v každém okamžiku života, v celém Stvoření tak, abyste ve vědomí toho, byli současně neúnavnými hledači Pravdy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste si vědomy, že dým Satana vnikl do církve mého Syna a že Zlý se raduje, že šokuje ty, co jsou moji, a ohrožuje víru lidu mého Syna.

Boží Slovo je jedno: Včera, dnes a navždy, je a bude. Hrozby ideologií a sekt vůči církvi mého Syna se staly skutečností. Z nitra samotné církve na ni útočí, utiskují ji a pokřivují pravé Boží Slovo, aby šířily chaos, a aby věrní odešli od církve, kterou založil můj Syn.

Přichází rozdělení a církev mého Syna bude silně otřesena ve svých základech. Někteří z mých kněží dali stranou pravé učení pro lid mého Syna a v tomto okamžiku slouží zájmům, které jsou cizí Boží vůli. Zednářství silně ovlivnilo věrný lid, dalo mu podmíněné učení ve vztahu k pravé víře a z tohoto důvodu slabá víra mých dětí je jako korouhvička ve větru, a dokonce pochybují o tom, v co věří.

Člověku se nepodařilo ovládnout své ego a dovolil, aby jeho pýcha a sebeláska ho donutila si zvolit to, co je nevhodné a hříšné a těžce urazil Nejsvětější Trojici.

Děti, měly byste věnovat zvláštní pozornost tomu, abyste božskou láskou rozdrtily lidské ego, aby nekladlo žádný odpor. Nezapomeňte, že láska zvítězí nade vším a nalézá se v neustálém vývoji, protože každé dílo nebo čin přijímá následky tohoto jednání a skutků a ty pak pracují pro dobro nebo zlo lidské bytosti.

Naplňujte Boží vůli v každém okamžiku, buďte opravdovými svědky Boží lásky, která přebývá ve vás, nezapomeňte, že nejste prázdná stvoření, ale že v každém z vás má sídlo Duch Svatý.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Tento okamžik není totiž obyčejným okamžikem, je časem Boha, v němž každé odhalení dojde naplnění. Žijte v pokoji a nezoufejte, nepropadejte úzkosti. Vaše víra v lásku a milosrdenství mého Syna by měla být silnější a vy byste neměli ztrácet naději. Činy tohoto svědectví opravdového křesťana se musí v každém okamžiku v skrytu projevovat před vašimi bratry. Takto se nemusíte bát čekání, a ani Boží spravedlnost vás nepovede k beznaději, protože budete odrazem jednání a činů pravého dítěte mého Syna.

Člověk musí být schopen překonat každý útok a musí být schopen říci pevně NE všemu, co by vás mohlo oddělit od Boha a vzdálit od věčného štěstí.

Modlete se, děti, modlete se za Francii, trpí bez úlevy, modlete se za tento národ.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí přivítáním, které dávají ďáblu. Sám démon je pronásleduje, aby znejistěly a nevzývaly Boha. Utrpení bude vyvoláno lidmi, jejichž mysl byla narušena zlem. Příroda je nechá trpět.

Modlete se za Německo, určitá událost jím otřese.

Modlete se za Brazílii. Teror náhle vtrhne do této země.

Modlete se, mé děti, modlete se v tomto okamžiku neklidu, beznaděje a nedostatku lásky k Bohu, v němž žije lidstvo, ustupující před vládou zla nad lidmi. Lidé vůbec nevidí zlo: co je nesprávné, je správné a co je správné, vyšlo z módy. To je léčka Satana, kterou nechcete rozpoznat a která vás vede směrem k věčnému ohni, pokud se neobrátíte a nebudete se kát.

Válka bude rozpoznána jako taková a ti, kdo bojují o světovou nadvládu, nebudou čekat. Lidstvo bude zaskočeno uprostřed strachu.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, démon nutí člověka, aby se mu vzdal, zneužitá technologie pokračuje v podmaňování mysli dětí a mládeže. Novinky nejsou novinkami, hry, které hrají, jsou nástrahy Satana. Nepřijímejte tyto léčky Zlého, nenechávejte se zasvěcovat do nových her, jsou to pasti, které vás povedou k tomu, že se zapletete se zlem.

Zastavte manipulativní technologii, která číhá v skrytu, ničí děti a mladé lidi, aby jim ukradla duše!

Děti, jsou to těžké časy. Ale Syn Boha ví, že nebude poražen, zůstanete-li na správné cestě.

Ochráním vás jako Matka, která miluje své děti. Nepadněte!
Příroda se extrémně mění.

Buďte těmi, kdo vroucně milují mého Syna a s láskou mého Syna šíří požehnání na celé Stvoření.

Miluji vás všechny, žehnám vám. Líbám vaše srdce, abyste šli bez váhání stále vpřed.

Lid mého Syna nejde osamocen, ale kráčí pod ochranou svého Boha.

V každém okamžiku vznášejte tuto prosbu:

Ve chvílích duchovního naplnění:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

V každém okamžiku jednoty:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

V každé chvíli osamělosti:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

Při každé zkoušce:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

Ve víře, naději a lásce k bližnímu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

V požehnání pro rodinu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

Ve zkoušce a utrpení:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Marie, buďte mou silou a silou mých bratří.

Žehnám vám.

Svatá Matka Maria
zpět