055. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NEDOKÁŽETE POCHOPIT, JAKOU OBROVSKOU MILOSTÍ JE SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ


Moje drahé děti,

Dnes je den Pána, svátek mého vzácného svatého Těla a Krve. Vzdejte díky za tento svátek a za to, že jsem zůstal mezi vámi v nejsvětější oltářní svátosti. Nedokážete pochopit, jakou obrovskou milostí je svaté přijímání, když Mě přijímáte do svého srdce s čistou duší. Otevřete své srdce, úplně Mi odevzdejte svůj život a potom do vás vliji příval milostí. Stanete se neoddělitelné jedno se Mnou, vaším vykupitelským Bohem. Je to podobné tomu, jako když se kapka vody ponoří do oceánu.

Moji maličcí, žijte tak abyste spolu se svatým Pavlem mohli říct: "Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne se obětoval" [Gal2, 20].

Moje děti, nechejte Mne vás přetvořit. Vezmu na sebe vaše hříchy, vaše hříšné zvyky a stupeň po stupni vás zformuji svatými. Nevažte se tady na zemi k ničemu a k nikomu, jen k dodržování mých zákonů. Žijete-li čistou lásku a činíte mnoho dobrého, budou to vaše poklady v nebi; všechno ostatní zůstane tady. Zbožňujte a milujte Boha nade všechno, avšak spolubližního tak, jak jsem vám dal k tomu příklad.

Moje děti, když vstoupíte do nebe, budu se nejvíc těšit z toho, že jste má poselství proměnili v skutky, které jsou v souladu s Písmem svatým.

Moji maličcí, neztrácejte čas! Žijte v neustálé připravenosti. Na sebe zapomínejte, žijte pro druhé! Nasyťte se Mnou. Přistupujte často k svátostem a modlete se neustále. Každý dobrý skutek je modlitbou. Když o Mně mluvíte a učíte jiné, i to je modlitbou. Já mluvím a konám skrze vás. Před mou soudnou stolicí Mi vydáte počet z každé minuty. Čas jste dostali k tomu, abyste se posvětili a abyste i jiné vedli ke Mně. Plnění toho, k čemu jste byli stvořeni, je přede Mnou to největší.

Vychovávejte své děti v moudrosti lásky. Předávejte jim Mnou do vás vloženou víru. Učte je v duchu svatého evangelia. Tím jim odevzdáte největší poklad, který jim zůstane navěky. Nesbírejte! Ponechejte si dostatečný čas k modlitbě, na láskyplný rozhovor se Mnou. Vytvořte v sobě ticho, abyste postřehli můj hlas, abych vás vedl a abych vám dal milost čistého vidění. Když budete takto jednat, vyhnete se Satanově pasti a ze země půjdete přímo do nebe.

Moji maličcí, v nebi na vás čeká nádherná krajina, kterou můj Otec připravil pro ty, kdo Ho milují. Milujte Boha nade všechno, avšak své spolubližní jako sebe samé. Pro Boha přijímejte sebezapření a oběti. Boží záležitost, záchrana duší, ať je pro vás vždy tím nejdůležitějším. Jen po ní ať následuje všechno ostatní.

Mé děti, čas je krátký, proroctví se naplňují. Budete-li žít v neustálé připravenosti, nemáte se čeho bát. K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět