057. Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VĚRNOST SE NEPROJEVUJE JEN SLOVY, ALE TAKÉ ČINEM


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Mé mateřství přijímá všechny...
Má ochrana se rozprostírá nad každou lidskou bytostí.

Jste mé děti, které jsem přijala u paty kříže mého Syna a v každém okamžiku se o vás starám jako o své děti a za všechny se přimlouvám stejnou měrou.

Milovaný lide mého Syna,

nešetřete na úsilí, abyste zůstali jednotni...
Jednota je v této chvíli podstatnou pro vás, pro vaši ochranu, přesahuje vše tělesné a stává se také duchovní.

Oznámila jsem chvíle, které přicházejí... Jsou to tyto okamžiky! A vyzývala jsem vás k jednotě, takové jednotě, která je v této chvíli velmi důležitá a nutná pro každého člověka, pro všechny, aby si byli bratry a sestrami milujícími Nebeského Otce, mého Syna a Ducha Svatého.

Způsob, jakým se zvedlo násilí v celém lidstvu, není pro vás nový, mé děti. Otcův dům vás neustále varoval před touto nešťastnou skutečností. V mých zjeveních jsem vám vysvětlila, v čem spočívá toto násilí – že zlo je přijímá jako předzvěst příchodu antikrista jako jediného vůdce lidstva.

Nebe vás varovalo, že jste ve válce poté, co se tato válka představila odlišně od předchozích modelů jiných válek během historie. Tato třetí světová válka spočívá ve stupňování násilí v rozdílných podobách, v nichž pro lidské myšlení dosahují lidé nepředstavitelných extrémů. Většina mocných národů využije protestů a stavu globálního neklidu k uchvácení moci s větší silou. Milióny mých dětí budou zmrzačeny, pronásledovány a znásilněny v každém ohledu a potrestány smrtí. Chrámy budou vypleněny. Některé chrámy jsou již znesvěceny světskými a satanskými představeními.

Vy víte, že věrnost se neprojevuje jen slovy, ale také činem. V každém činu, který vykonáte, je zřejmé, jestli jste děti mého Syna, jste-li vlažní nebo zda patříte temnotě.

Tento okamžik je tím, v němž byl před vás umístěn teploměr. Teploměr, jenž měří mé děti jejich slovy, svědectvím a činy: Takto se poznají a rozpoznají vás... Jestli patříte mému Synu, musíte udržet pokoj v srdci, protože máte vědění a jistotu, že tato chvíle je zkouškou pro každého, a Zlý útočí, aby vynesl to nejhorší ve vás – ty nejchabější křesťanské reakce, abyste dali špatné svědectví o víře, kterou se hlásíte k mému Synu Ježíši Kristu a lásce, kterou máte ke mně jako k Matce.

V tomto okamžiku, více než v každém jiném, je důvěra v Slovo mého Syna zásadní:
Někteří budou zkoušeni v skrytu...
Jiní budou zkoušeni v trpělivosti...
Jiní budou zdí modlitby, zrozené nejen z víry a srdce, ale modlitby uvedené v čin, abyste svědčili o opravdové lásce k Boží vůli a volali své bratry a sestry k obrácení...
Ostatní z mých dětí budou zkoušeny ve víře, v lásce k bližnímu, v naději...

A většina těchto zkoušek vede k jediné – k opravdové jednotě v bratrství.

Mé děti, kdokoli přemýšlí příliš mnoho o budoucnosti, je veden k beznaději kvůli zlu, jež obklopuje celé lidstvo a je všímavé k duším a vyčkává, aby na ně zaútočilo...

Kdokoli se nechá strhnout okamžikem zkoušky, bude ovlivněn Zlým, aby jednal tak, jak nikdy dříve nejednal...

Kdokoli se vypořádá se zkoušku s vírou a láskou, je plný Ducha Svatého a zkouška bude velkým požehnáním pro jeho život.

Děti, kdo se odvažuje říct, že zkouška se neobjeví na cestě opravdových dětí mého Syna v nejneočekávanějším okamžiku?

Kdokoli je zkoušen, je zkoušen proto, že je na správné cestě.

Kdokoli není nikdy zkoušen, měl by si dělat starosti a rozhlížet se – po jaké cestě jde?

Přivítejte zkoušku s láskou, trpělivostí, dobročinností a vírou. Láska udělá zkoušku lehčí, trpělivost vám dá pokoj a jistotu, vedoucí vás nabídnout cokoli, co se hodí vašim bratrům a sestrám, kteří trpí po celé zemi. Dobročinnost vás povede k důvěře v mého Syna. Největší hodnotou pro křesťana je láska k Bohu a bližnímu s vědomím, že tak či onak, bratr či sestra, které má každý na své straně, vám mohou nabídnout podporu. Víra vám dá jistotu, že jste byli vybráni být věrnými dětmi mého Syna a proto jste zkoušeni.

Lide mého Syna, děti mého Neposkvrněného Srdce,

Nejsvětější Trojice vyzvala skupiny mladých lidí po celém světě, aby tito mladí lidé mohli být oporou svým bratrům, kteří ji v tomto okamžiku potřebují, a aby láskou přitáhli jiné mladé lidi, kteří se musí připojit k tomuto volání, kteří ale z nedostatku jediného činu lásky zůstávají venku. Tito mladí lidé budou těmi, kdo doprovodí Matku a budou podporou svým bratrům i těch staršího věku. Budou příkladem života ve vůli mého Syna a jsou těmi, kdo budou doprovázet Anděla míru, aby tato mise, kterou Otcovský dům svěřil tomuto stvoření, byla naplněna a on pomohl lidu mého Syna v okamžicích větší zkoušky.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Staňte se dobročinností, neboť dobročinnost je dospělost a dospělost je znamení víry, porozumění, vzdělání, úctou k mému Synu, k sobě a k bližnímu. Dobročinnost je zkouškou duše, která dozrála, a je tím, co každé z mých dětí musí mít v každém okamžiku po ruce. Pomáhejte svým bližním, buďte neúnavnými služebníky ostatních.

Děti, zůstaňte bdělé vůči svým bližním, neurážejte je, nepomlouvejte, nebuďte chamtiví, nevyčítejte jim minulost. Všichni mají stejnou příležitost změnit svou cestu. Buďte vždy láskou bez váhání, protože kdokoli ztratí lásku, může předehnat ostatní a být přemožen důležitou zbraní Satana, hněvem. Ten má různé podoby – mezi nimi je také jedem, jenž bratry zraňuje a nechává je krvácet. Pro lid mého Syna je hněv velkým zlem této chvíle. Ten, kdo žije pod vlivem hněvu, vzdává se každým okamžikem území ve prospěch Satana, což jej dělá stále zranitelnějším vůči návyku, až nakonec si Satan vezme tuto osobu pro sebe.

Pokoj je velmi důležitý pro lidského ducha, dokonce i uprostřed bouře. Znáte bratry, kteří ve chvíli šílenství si sami vezmou život. Tyto mé děti mi působí velkou bolest. Jako Matka je nechci ztratit. Proto vás vybízím, abyste se stále modlili jeden za druhého, vzájemně si pomáhali a ochraňovali se.

Setkáte se s různými cestami, ale vy, kteří jste zůstali věrni, musíte zdvojnásobit své dobré činy, aby zásluhy byly větší a překonávání pokušení bylo lehčí.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, neexistuje příručka pro křesťanský život, ani pro to, co bych vám mohla dát jako Matka. Museli byste čekat na mně, až bych vám popsala každou událost a nahodilost každého z vás zvlášť, a to, jako Matka, bych podrobně nepopisovala.

Existuje jen jeden návod pro život opravdového křesťana: Desatero přikázání Božího zákona. Ať už se vám líbí, nebo ne, jsou příručkou života pravého křesťana; byly, jsou a budou vždy platné, bez vynechání blažeností, činů milosrdenství, svátostí, a adorace nejsvětější svátosti. Každý z vás je chrám Ducha Svatého a Satanova lstivost by neměla vstupovat do chrámů v žádném ohledu, ani v jakékoli podobě.

Poznávejte díla a činy mého Syna, a pak je uvádějte do života, a pak mi řekněte: "Matko, jsem dítě tvého Syna". Dříve si tím ale nebuďte lehkovážně jisti.

Poznávejte mého Syna, ano, je to pro vás nutné, aby to mohla být pravda, ale poznávat Ho znamená, že musíte uvést toto poznání do praxe, neboť poznání bez náležité praxe neznamená zcela nic. Bylo by to jako zahradník, který zasadil různé druhy nejkrásnějších růží, stále je hnojil, ovládal veškerou znalost pěstování, škůdců, nejmenších znamení škodlivých organismů, které by je mohly napadnout – ale když tento zahradník nedává růžím svou lásku, bude mu tato příměs, která je nechává vyniknout a dělá je zvláštními, vždy chybět.

Když člověk vlastní vše, co chce a co považuje za nutné k životu a ví o všem, o co může být žádán, je odborníkem a znalcem všech ideologií, vědy, umění hudby, matematiky, je expertem na historii a předním znalcem vesmíru, ale nemá-li lásku, aby překonal sebe a své ego, podlehne nedostatku vědění o tom, co je nejdůležitější: Láska a rozvíjení tohoto vzácného daru v sobě samém, a rovněž ji nebude schopen rozpoznat ve svých bratřích.

Milovaný lide mého Syna,

musím se vám svěřit jako Matka, že musíte být stále ve střehu. Představou Zlého je odtáhnout s sebou co největší počet duší, a to jsou duše každého z vás, a žádné jiné. Zlý chce tuto kořist a také duše, které vytrvale bojují, aby byly neustále věrné mému Synu.

V této bitvě nastanou spory, vzpoury, hrozby, pronásledování a jednání, které bude uváděno v skutek. Tato válka je založena na hrozbách, činech násilí, krutosti a skutečnosti boje člověka proti sobě samému.

Milovaní lidé mého Syna a mého Neposkvrněného Srdce:

Vzpoury zamořují lidstvo. Je to mor, který jde od národa k národu. Zlo se pohybuje v emocionální nestabilitě člověka, v níž je Zlý expertem u těch, kterým chybí víra. Uslyšíte o katastrofách v jednom, či jiném místě. V každé chvíli budou v nějaké zemi politické otřesy, které se vám budou zdát nekonečné. Zlý potřebuje udržovat lidskou mysl pohrouženou do násilí a vést národy a lidské bytosti do neustálé nejistoty. Vyvolává tím strach v okamžiku, kdy se objeví zrození zla, kterým je terorismus a bude stále pokračovat v přivádění utrpení na celé lidstvo, a nikdy se tím neunaví.

Děti, jako Matka vám radím, věřte v ochranu mého Syna, v mou ochranu a buďte opatrné a prozíravé.

Modlete se, mé děti, modlete se za lid Ekvádoru, bolest bude znamením na srdci a mysli tohoto milovaného lidu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Paříž, Anglii, Španělsko, Itálii, Portugalsko, Německo, Spojené státy, Střední východ, Venezuelu, Nicaraguu, Pákistán, Japonsko, Čínu, Nigerii a Rusko. Zlo se v těchto národech uchytilo zvláštním způsobem.

Modlete se, mé děti, za Itálii, bude ve středu světla, dolehne na ni ruka zla. Utrpení přijde z hlubin země. Dvě velké sopky, které jsem již uvedla, budou brzy v činnosti a představují pro mé děti velké nebezpečí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Když se silný orel motal v jiných zemích, získal si nepřátele. V tuto chvíli ti, kdo jsou považováni za nepřátele, jsou uvnitř a způsobí mnoho bolesti tomuto národu. Příroda je bude neúprosně bičovat. Tomuto národu bude odkázána velká zkouška, kterou bude žít ve svém systému vlády...

Modlete se, mé děti, vody moře proniknou bez příčiny na pevninu a neaktivní sopky se stanou činné s velkou silou.

Děti, v každém domově musí existovat duchovnost, pokoj, harmonie, porozumění, a musíte mít Písmo svaté, ale ne proto, abyste jím ozdobili svůj dům. Mějte posvěcené předměty, přijímejte eucharistii mého Syna, modlete se svatý růženec. V každém domově musí existovat opravdové spojení s mým Synem a stálá praxe skutečného dítěte mého Syna: Zákon Lásky.

Děti, buďte si vědomy tohoto okamžiku. Jsou děti, které nepoznaly chvíli, v níž se lidstvo pohybuje, ale poznávají ji teď, právě když byla ohlášena Nejsvětější Trojicí.

Buďte lidmi, kteří nejen čtou, ale uvádějí ve skutek tato slova, která vám nebe odhaluje předem v těchto voláních, ale především buďte lidmi, kteří naplňují Boží vůli.

Církev mého Syna potřebuje modlitby svých členů. Zlo do ní vstoupilo se silou, ale potají. Vy jste mystické Tělo. Poznejte, že mystické Tělo má rakovinu a že musí být uzdraveno.

Děti, zkoušky jdou kolem...
Můj Syn vás přivede do života ve vnitřním pokoji, dá vám, co potřebujete, protože vás miluje.

Lide mého Syna, milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

neváhejte mě zavolat, jsem Matkou všech lidí. Nebojte se, vstoupíte-li do temnot vyvolaných člověkem, světlo vašich duší vás osvítí.

Vy jste mé děti, pokoj vedený Duchem Svatým udrží vaše bratry pevně stojící.

V každé vesnici vidím duše, které mě volají, a já rychle přicházím, abych je naplnila láskou, aby si zachovaly víru. V obcích vidím další duše, které mě volají, a já k nim přijdu, abych jim podala svou ruku a vedla je. Vidím duše, které rostou každým okamžikem a můj Syn je potěšen odpovědí na své prosby, a také jim dávám ruku, abych je vedla. Vidím skupiny dětí, které jako ve večeřadle dostávají Boží Slovo se zvláštní láskou.

Milované děti, každé z vás je útulkem pro mého Syna, pro mě a pro vás samotné. Měly byste vědět, že existují útulky, vytvořené některými z mých dětí, kde se můžete ukrýt v okamžiku, na který vás upozorním. Některé útulky jsou velké, aby poskytly ubytování pro mnoho z vás, jiné nejsou tak velké a ostatní jsou rodinná útočiště.

Neměly byste pátrat, abyste je našly, ani se necítit dobře kvůli tomu, že nejste součástí skupiny, vytvořené pro tento účel ochrany. Vy vlastníte ochranu uvnitř vás tím, že konáte a jednáte tak, jak jedná a koná můj Syn.

Vaše domovy jsou stálá přístřeší našich Srdcí, jen pokud jsou obydlena Boží Láskou, jste-li posly pokoje a ovoce jednoty a bratrství, svědky a svědectvím víry, naděje a dobročinnosti, lásky k bližnímu a jste-li ve stavu milosti nejen pro vás samotné, ale také, abyste byly schopny dát se ostatním v jednom srdci: v srdci mého Syna, který nedovolí, abyste dělaly rozdíly.

Lid mého Syna již zvítězil, a s anděly mého Syna, společníky na cestě, a se svatými, hlásejte slávu Boží na věky věků.

Amen.

Miluji vás, mé děti. Noste své škapulíře u sebe. Žehnám vám svým srdcem.

Matka Maria
zpět