058. Poselství Ježíše ze dne 7. června odpoledne 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


BERTE JAKO VELKOU MILOST, ŽE VÁS UČÍM, ŽE K VÁM MLUVÍM


Moje drahé děti,

berte jako velkou výsadu, že jsem ještě mezi vámi v oltářní svátosti! Berte jako velkou milost, že vstupuji do vašeho srdce, neboť pravím vám: Můj nepřítel vás chce o Mne připravit. Plán k tomu, jak vás o Mne obrat, je už připraven. Na stole bude sice chléb a víno, ale nebude proměněno na mé Tělo a Krev, ale jen – jako u protestantů – se sníží jen na symbol. To je obrovský pád: Ze svátosti jen na všední věc, z milosti na náboženský zvyk.

Moje děti, modlete se, aby v podzemní církvi, jež se teď v skrytu vytváří, byli vždy moji, svatý život žijící kněží, kteří i za cenu riskování svého života představí nejsvětější oběť, mši svatou, kdy vás budou živit mým skutečným Tělem a mou skutečnou Krví.

Moji maličcí, můj nepřítel má v plánu velké, krvavé pronásledování křesťanů. Všechno už připravil. Propukne náhle a mnoho lidí se stane jeho oběťmi. Vše se rozhodne v nebi, protože stát se může jen to, co dovolím. Mám také děti, které jsem od věčnosti určil za mučedníky a jsou i takoví, které ještě udržím na své vinici, neboť potřebuji jejich práci.

Moji maličcí, proste jen o to, abyste beze zbytku splnili můj svatý věčný plán pro vás. Vždy vám dám do srdce svatou touhu, abyste poznali, že plníte mou svatou vůli. Když cítíte svatou touhu po svatém přijímání, Já vytvořím příležitost k tomu, abych vstoupil do vašeho srdce. Cítíte-li svatou touhu po tom, abyste šli do kostela, nebo abyste o Mně vyprávěli jinému člověku pro jeho obrácení, tuto touhu vám dávám vnuknutím. Před tím, než moji mučedníci za Mne dají život, dám jim do srdce silnou touhu, aby se tak stalo a oni Mě pak uvidí ze Světla do Světla.

Moji drazí maličcí, smrti se nebojte, ta chodí spolu s pozemským životem, od ní nemůže utéci ani jeden žijící. Svůj čas si předem dobře promyslete. Nehoňte za požitky tohoto světa, ale soustřeďte se jen na trvalé věci, neboť vše zůstane tady. Jen tady dokážete získat spásu své duše a jen tady můžete jiné duše zachránit. Na soud nesete jen vaše skutky a Mě, jako jedinečný a drahocenný poklad můžete nést s sebou na protilehlý břeh. Já totiž, kterého přijmete do svého srdce, jsem Věčný a Všemohoucí.

Každé svaté přijímání je počátkem nebe, jeden schod do štěstí věčného života a s každým svatým přijímáním budete více schopni k rozhovoru se Mnou ve věčnosti. Z každého svatého přijímání pramení ve vaší duši věčné štěstí, jako potůček, vlévající se do mohutného oceánu Lásky, kterou jsem Já sám. Když Mě uvidíte ze Světla do Světla, budete mít z toho největší radost, že jste Mě přijali do srdce s čistou duší. Totiž to je také pro Mne největší radostí, kterou dám pocítit všem, kteří Mi tuto radost poskytnou.

Moji drazí maličcí, čas je krátký. Žijte svatě, co nejčastěji přistupujte k svatému přijímání, pokud možno denně, a žijte ve svatosti života.

Moji drazí maličcí, už žijete v čase, kdy se proroctví naplní. Už ani příroda nedokáže vytrpět hrozný, velký hřích, který je všude ve světě. Proto je tolik katastrof, neštěstí a starostí. Kdyby se lidé obrátili, tak země, jako krotké zvíře, by sloužila člověku. Ale když vidí hřích, bouří se proti člověku, neboť nechce sloužit hříchu. Kdyby lidé chodili s otevřenýma očima a měli by víru, všichni by se obrátili a jejich osud by se proměnil v dobro.

Moje děti, vedle každého člověka stojí démon, který mu škodí, podráží mu nohy a chce jej vlákat do hříchu. Podaří se jim způsobit pád většiny lidí, kteří se nemodlí a nevěří, a uvrhnout je do zatracení. Ale vy, které jsem si vyvolil, a z mé milosti věříte a modlíte se, vás nedokáže porazit, neboť jsem vedle vás, zvláště vedle těch, kteří se sjednotí se Mnou ve svatém přijímání. Zářím ve vaší duši a toto vyzařování vidí ve vás, proto se všechny hordy démonů odklidí, neboť nevydrží oslepující světlo, které mým prostřednictvím z vás vyzařuje. Proto jsem tu zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, abych vás posilnil na vaší pozemské pouti a v sjednocení se Mnou, abyste porazili Satana. Kdybyste viděli, jak oplzlý a ošklivý je Zlý, a každý hřích, do něhož vás chce nalákat, utekli byste od něj. Ale protože hřích obléká do půvabného pláště, nic netušící nevěřící padne do jeho sítě.

Moji maličcí, modlete se za ubohé hříšníky, neboť tam, na druhé straně v nebi, uvidíte, před čím jste byli zachráněni svými modlitbami, a spolu s nimi se budete radovat v domově věčného štěstí.

Moje drahé děti, berte jako velkou milost, že vás učím, že k vám mluvím. Obracejte má slova v činy a tehdy už tady na zemi vás naplní velký pokoj a radost, a v nebi budete zase šťastnými účastníky věčného života.

Žehnám vám svým srdcem přeplněným nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Posilnění z Písma svatého:

Mk 4, 24: Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno, a ještě vám bude přidáno".
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět