059. Poselství Matky Spásy ze dne 29. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


POCHOPTE, ŽE CÍLEM KAŽDÉHO Z VÁS JE ŽÍT VĚČNÝ ŽIVOT


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

všichni jste děti Boha, VŠICHNI, dokonce i ti, kteří v Něho nevěří.

Ti, kdo prchají před Bohem, plavou proti proudu své vlastní existence. Bůh ví, co člověk chce, kdy to chce, ví to už předem: "Božíma rukama byl člověk zformován".

Čas je práce ruky Boží a vše se naplní ve svém čase... Ale ne v tom, který chce člověk Bohu vnutit.

Vy, mé děti, daleko od Otce, míříte k potupné smrti, míříte k úpadku, jdete proti stanovenému řádu, jdete v hledání toho, co vám poskytne zneužití svobodné vůle. Kdo pomáhá člověku, který používá svobodnou vůli proti tomu, co ustanovil Otec?

Satan.

V této chvíli člověk nevidí své spojenectví, jež udržuje s hříchem a předává sám sebe Zlému tím, že sjednal smlouvu s hříchem, který mu bere svobodu, napadá ji, ovládá ji a udržuje nad ním převahu.

Proto je zlo tím, co určuje a udržuje moc nad vůlí člověka, vyvolává u něj probouzení nízkých pudů následkem katastrofy uvolněné zneužitím lidské svobody, která duši přivedla na velké křižovatky hříchu, který ji utlačuje a nedovolí mu znovu najít jednotu s Nejsvětější Trojicí.

Můj Syn zemřel na kříži, aby člověk, ztracený a usmrcený hříchem, byl vzkříšen k novému životu v jednotě s Nejsvětější Trojicí. Mnoho mých dětí na to zapomnělo, a kromě toho ignorovalo skutečnost, že každý hřích je odcizuje od sebe samých. Nejste v jednotě s Boží Láskou, ale v jednotě, která se bouří proti tomu, co zákon Boha stanovil pro přímou cestu jeho dětí. Místo toho jde člověk proti jednotě.

Velká část lidstva se pohybuje v zájmu módy, se záměrem, který není Boží vůlí. Jdete jako zombie ke konci, který neodpovídá konečnému cíli člověka, jenž pro všechny Boží děti představuje podíl na věčném životě.

Ďáblu se podařilo podnítit zlovůli a roztržku v církvi mého Syna. Cílem Zlého je rozdělit církev mého Syna, rozštěpit ji, aby si ulehčil převzetí moci a církev přivedl do rozkolu.

V tomto čase musí být mé děti bdělé. Toto je chvíle poznání, absolutní víry, bezpodmínečné lásky vůči Nejsvětější Trojici. V této chvíli jsou vlažní ve velkém nebezpečí.

Mé děti, musíte znát a přijmout realitu: Jednota je zničena, nazýváte se křesťany, ale bojujete jeden proti druhému.

Ďábel rozděloval, aniž by člověk kladl odpor, bez poznání, že je to velké dílo Zlého – rozdělit Boží lid a vnést smrtelný jed dokonce mezi kardinály, biskupy a kněze, aby jed nebyl tak očividný.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, pro některé z mých kněží se stala slavnost eucharistie rutinou a transsubstanciace, která činí mého Syna přítomného v eucharistii z lásky k těm, kteří Ho s vírou přijímají, byla zapomenuta.

Mé děti, neměly byste zapomínat, že pokud přijímáte Tělo a Krev mého Syna, aniž byste pocítili lítost nad spáchanými činy, s pevným záměrem odčinit škody, pak každé přijímání mimo stav milosti napomáhá vašemu vlastnímu zatracení.

Zlý je mazaný a zná slabost každé lidské bytosti, staví se do cesty člověka, aby nad ním zvítězil.

Pyšný muž nenaslouchá hlasu nebes, který mu stále znovu oznamuje blížící se nebezpečí...
Pyšný je nafoukaný a naslouchá jen tomu, co on chce...
Pyšný obviňuje své bratry, aby skryl svou ješitnost...
Pyšný se stále dohaduje...

Zmínila jsem se o tom, protože někteří z vás jsou pyšní, a nepřijímají tuto skutečnost, jsou domýšliví, ale nepřijímají to, tráví svůj život živíce se vědou, ale bez Boha.

To je věda zla: Věda bez lásky, věda bez dobročinnosti, věda bez pokory a bez spravedlnosti. Věda bez Boha je vědou zla.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy, kteří v této době překonáváte překážky v každém okamžiku, najdete sílu v eucharistii, ve spojení s mým Synem, v naplnění Božího zákona, ve skutcích milosrdenství a v pokrocích v naplňování Boží vůle.

Musíte usilovat o to, abyste byli novými lidmi, kteří nacházejí svou oporu v mém Synu, ve vroucí touze po jednotě. Musíte jít tak, abyste přinesli naplnění vůle mého Syna, jsouce takoví noví lidé, kteří mého Syna milují, a jsou připraveni být vykonavateli a milovníky Boží vůle.

Nyní lidstvo zvolilo svou cestu. Někteří jdou směrem k Boží Pravdě a jiní zraňují Nejsvětější Srdce mého Syna a dychtivě chvátají směrem k hříchu a jeho novinkám. V nepřítomnosti tohoto probuzení člověka vůči hříchu, protože ten člověka stále provází, chapadla Zlého mu neustále ukazují novinky, aby ho zatratila. Ďábel potřebuje člověku krást čas, aby nereagoval a udržoval svou mysl zaměstnanou imaginárním životem, a tak neslyší volání mého Syna.

Mé děti, přijala jsem vás u paty kříže mého Syna a jako Matka vás musím varovat.

Hry, které nyní hrajete prostřednictvím technologie, kterou stále držíte ve svých rukou, z vás dělají roboty, odvádějí vás od reality a vstřebávají váš zájem do té míry, že způsobí, že se stanete těmi, kdo naplňují přání démona.

N ení zde jednota. Dar řeči byl ztracen. Každé z mých dětí si vytvořilo svůj vlastní svět, bez lásky k bližnímu, jen pro sebe. Každodenní život je spíše filmem, který sdílejí se všemi, kteří jej chtějí vidět, bez ohledu na následky.

Lidé této generace padají do propasti pohrdání svobodou a pohroužili se do zhýralosti v každém ohledu. Děti, to je plod zla, je to, co si přeje Zlý, aby jeho následovníci se nezastavili a vykonali svou práci a činy na vás, kteří se jim bezdůvodně otvíráte.

Hluboce se rmoutím tím, co dospělí udělali dětství. Otevřeli cestu k bezuzdnému sexu, sexuálním úchylkám, pohlížení na nemorální jako na přirozené, přijali jako část života vše, co je velkým přiblížením ke zlu.

Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, rozkol se blíží mílovými kroky, zmatek se rozšiřuje a ďábel využívá této chvíle.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rumunsko, bude udoláno bolestí, příroda jím otřese a voda je zaplaví.

Modlete se, mé děti, zlo se snáší na národy a připravuje své činy pod ochranou temnoty. Cílem zla je utrpení. Terorismus žije tím, že se v každém okamžiku živí plody svých činů.

Modlete se, mé děti, modlete se za Brazílii, její půda přitahuje bolest.

Modlete se, mé děti, chaos zachvátí Spojené státy, které ztratily svůj pokoj.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Milujte Nejsvětější Trojici, pronikněte do Boží lásky a znovu najděte chuť dobra tím, že budete naplňovat Boží vůli.

Lidstvo přijímá zlé činy terorismu s úzkostí. Toto chapadlo démona je posíleno těmi, kdo trpí dobrovolnou nepřítomností mého Syna ve svých životech.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Vyzývám vás k obrácení. Volejte o moudrost Ducha Svatého ve vás, volejte o dar rozlišování v reakci na novou informaci, která vás uvede do zmatku.

Děti, dobročinnost mizí. Přitahujete dobročinnost k lidství a zamoříte ji tím.

Nejsou to jen katastrofy, které by vás měly udržet v bdělosti, ale i setrvání na cestě mého Syna a v oboustranném naplnění Boží lásky.

Varujte své bratry před dobou, v níž žijete. Někteří vám uvěří, jiní vás odmítnou. Nevzdávejte se, ale pokračujte ve varování svých bratrů, aby se vrátili na cestu evangelia.

Mé děti, neočekávejte od organizací, určených pro ochranu Země, že vás budou varovat před hrozbami blížící se z vesmíru. Země je ohrožena z meziplanetárního prostoru asteroidem. Nesnažte se zachránit tělo, ale duši.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, pochopte, že cílem každého z vás je žít věčný život.

Ochráním vás, miluji vás.

Matka Maria
zpět