061. Poselství Ježíše ze dne 1. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ LID SE MUSÍ DUCHOVNĚ PŘIPRAVIT


Mé děti, přijměte mé požehnání.

Moje láska a milosrdenství neslábnou, navzdory urážkám, které člověk pronáší proti Mně.

Volám vás k pokání a obrácení. Moje láska a milosrdenství neslábnou, ale současně má spravedlnost zůstává přítomná.

Moji milovaní lidé, máte poznání toho, co přijde v tomto čase, dověděli jste se to z Písma svatého. Lidé se bouří proti mé lásce a budou se vysmívat Mně a všemu, co jim připomíná lásku naší Trojice a především vykoupení lidského pokolení. Tato revolta se odehrává právě teď, a to je ta chvíle, o které mluví Písmo svaté.

Zapomněli jste na utrpení těch neposlušných dětí, které se ze své naprosto svobodné vůle vydaly trestu za své hříchy. Trestu, ovoci svých neustálých hříchů, i přes varování naší Trojice.

Chlípnost vládne. Vše, co je potvrzeno v Písmu svatém, a na co vás má Matka předem upozornila ve svých naléhavých výzvách, je ignorováno a je terčem posměchu, a tak se moji lidé nebojí. To není má vůle, ale je pravda, že ne všichni, kdo tvrdí, že šíří mé Slovo, jsou praví. Tvrdě kritizují mé nástroje, když Já, nebo má Matka vás varujeme a vysvětlujeme vám, co žijete a co budete žít pro napravení svých chyb. Člověk zahynul potopou a bezbožní zahynou novou potopou ohně.

Tato generace by měla zůstat sjednocena se Mnou, aby omyly předchozí generace nebyly opakovány. To se nestalo. Minulé omyly, urážky a hříchy se všude znásobily, urážky jsou větší, stejně jako vynalézavost hříchů.

V této chvíli ďábel předvádí svou lstivost, více než v předchozích časech...

V tomto okamžiku si Satan stanovil svůj cíl a svůj konečný záměr rozšířit svou zlobu a nechat ji u lidí růst.

Mnoho mých dětí tvrdí, že Mě milují a předstírají, že tomu tak je, i když tajně pronásledují mé věrné děti, zasévají svár, aby jednota nemohla přivést můj lid blíže do mírotvorné shody.

Ničitel lidstva nalézá půdu připravenou k tomu, co má být dobře přijato. Hřích se rozmnožil a moc zla nad člověkem jde až tam, kam jí člověk svou svobodnou vůlí dovolí zajít, když milost, neustálým odmítáním spásy, zeslábla.

V hloubce svého bytí každé z mých dětí si udržuje poznání, že Já jsem Pravda, ale odmítají Mě uznat. Nepřikazuji člověku, aby jednal mimo své možnosti, nevyzývám vás, abyste byli tím, čím nemůžete být. Ti, kteří nejednají správně, to nečiní proto, že nemohou správně jednat, ale proto, že svět a tělo se v nich tak pevně zakořenily, že jsou silnější než jejich vlastní vůle nebo dobré úmysly.

Můj milovaný lide, je naléhavé, abyste vzali mé výzvy a výzvy mé Matky velmi vážně.

Čas už není časem... Všechno, co se má stát, vám bylo odhaleno a právě se naplňuje. Probuďte se! Nebuďte těmi, kdo jdou kupředu, jako kdyby zlo nepřispívalo k utrpení této trpící generace, která trpí a bude trpět nemyslitelné.

V této době jsou zájmy vůdců mocných národů soustředěny na jejich vlastní osobní zájmy. Takže utrpení lidí bude pokračovat, dokud antikrist nebude poražen.

Můj lid se musí duchovně připravit, povznést se a zůstat sjednocen s mým Duchem Svatým, aby nebloudil.

Lidské myšlení se nerozvíjelo, spíše bylo duchovně omezeno, a v této době bylo značně omezeno, takže nereaguje na mé výzvy a odevzdává se zlu. Má volání, abyste se překonali, byli hlavně duchovní a soustředili se na mé učení a příkazy ve vší vaší práci a skutcích, jsou popsána jako "mimo hranice", v nichž mohu řídit svůj lid, a proto ti, kdo si myslí, že jsou učení, vás označují jako následovníky takzvané nové éry.

Ano, mé děti, přeji si, abyste splnili mé požadavky, chci nového člověka, obnoveného, který přemýšlí a zná Mě v úplnosti, otevřeného k naslouchání mému Duchu Svatému, neboť svatost není vyhrazena jen některým, ale Já ji mám dostupnou pro všechen můj lid.

Děti, nové ideologické proudy vás chtějí omezit s cílem vás udržet v pasti, kterou Satan před vás položil, aby vám zabránil nesprávnými definicemi falešné zbožnosti stát se více duchovními a méně světskými. Duchovní člověk není ten, kdo stojí daleko od světa, ale ten kdo není světský a jehož život je svědectvím mé Lásky, přítomné v plnosti toho, co naše Boží vůle vám přikázala.

Dostanete více pokynů z našeho domu kvůli blízkosti velkých událostí, ale nevěřte těm, které vám nepotvrzují Písmo svaté, protože na zemi není člověka, který by vlastnil pravdu o naší Trojici. Člověk nemůže dosáhnout absolutní Pravdy, neboť ta přesahuje lidského ducha.

Můj lide, povídají vám tolik nepravd! Moc světa spočívá na ramenou velkých soupeřů naší Pravdy. Tato moc skrývá, co přichází na lidstvo, co je ve vesmíru a přijde, aby dopadlo na zem.

Velká část vědy je dobrovolně umlčena a oddala se této moci. Tato moc nad lidmi je pro ty, kteří ovládají velké mocnosti, důležitější než samotné bezpečí lidského života na celé planetě.

Oni odmítají láskyplné dědictví mé Matky a má varování, aby lidstvo nezachvátila panika, a proto před člověkem skrývají spásu duší a brání mu, aby se stal především duchovním. Nasycují člověka pokřivenou a zneužitou vědou vytvářející technologii, která dělá z člověka hračku pod diktaturou Satana, aby vytvořili u lidí falešnou duchovní obnovu a růst zla se záměrem, aby takoví lidé byli těmi, kdo zničí jednotu s mým domem a se svými bratry a na každého, kdo je v jejich okolí, budou pohlížet jako na nepřítele...

Moji milovaní lidé, probuďte se, dokud není příliš pozdě!...

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy: zneužitá technologie vpadla do domovů a přivedla Spojené státy k pocitu nadřazenosti nad lidstvem. V této chvíli Mě bolí srdce nad tímto národem, jenž bude trpět kvůli otřesům země. Urážky naší Trojice jsou nespočetné, ďábel přebírá kontrolu nad tímto národem. Teror se zformoval na jeho vlastní půdě a mé děti budou trpět za bílého dne. Příroda jej bude bičovat, politika tohoto národa bude ve zprávách.

Modlete se, mé děti, modlete se, komunismus postupuje kupředu, podvodně ve své falešnosti. Co se zdálo dobré, takové není – naopak, oblékl se jako beránek, aby obsadil další území a získal moc.

Modlete se, děti, za Německo, bude plakat kvůli terorismu.

Modlete se za Rusko, příroda je bude bičovat.

Modlete se, děti, ve velkém světovém shromáždění panuje hřích ve všech svých podobách. Bolest se ukáže s velkou silou.

Modlete se, mé děti, vítr udeří neočekávaně, vody člověka překvapí. Moře nejsou stejná jako v minulosti, znetvořená mořská stvoření se vynoří.

Modlete se, zem se třese. Modlete se za Chile, Japonsko, modlete se za západní pobřeží Spojených států, modlete se za Indii.

Můj milovaný lide, z nebe vystoupí něco, co vámi otřese. Oheň se blíží, aniž by si toho lidstvo bylo vědomo. Sobectví to dovolí.

Buďte poslové pokoje, buďte jednotni.

Ochráním svůj lid – vás, mé děti.

Miluji vás a chráním vás, budu vás stále chránit. Jsem Král a Pán.

Miluji vás věčnou láskou. Žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět