066. Poselství Matky Spásy ze dne 15. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


RODINY BEZ LÁSKY JSOU RODINY V AGÓNII, VYSTAVENÉ ÚTOKŮM ZLA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

v tomto okamžiku vám žehnám zvláštním způsobem.

V těchto časech, kdy je bráněno naplnění Boží vůle, není věřeno Božímu Slovu, jasně vyjádřenému v Písmu svatém a neskrývaně oznámenému v těchto mých poselstvích.

Děti, víra mých dětí je nepatrná, skoro nulová u jedněch a žádná u ostatních.

Abyste se staly opravdovými dětmi mého Syna, musíte žít evangelium v duchu a pravdě, musíte vstoupit do Boží Lásky. Vím, že porozumíte tajemstvím Božího království, protože jste, milované děti, skromné a prostého srdce.

Otcův Dům neponechal jeho děti samotné. Vždy a v každém okamžiku jim oznamoval, co se jim stane, nebudou-li poslušné, ale pyšné nechápaly, jak si nebe vybírá lidské bytosti, které jsou prostého srdce, aby otevřeně sdělily Boží Slovo jeho lidu.

"Proč nebe nehovoří ke mně?", říkají často pyšní. Odpovím na tuto otázku: Protože nejste pokorní, nebo proto, že učení si troufnou neodhalit to, co Otcův Dům dává svému nástroji, jelikož pro učeného by to byla záležitost studia a porovnání Pravdy, kterou nebe odhaluje v tomto okamžiku s tím, co poznal jejich intelekt – a v některých případech se rozhodl dát přednost lidským výkladům plných rozumových vysvětlení před pravdou Božího Slova.

Tím, že tak jednají, vyvolávají velký zmatek mezi lidmi mého Syna. Někdy popírají velikost mého Syna, zázraky, které vykonal, jeho život čistoty a lásky, aby vnesli pochybnosti do lidské mysli. A tak lidé pochybují o misi mého Syna, o vzdání se sebe sama, jeho vzkříšení, a proto pochybují i o spáse člověka.

Mé děti, je málo učených, kteří odložili lidský intelekt, aby se vrhli do velké Pravdy Božího Slova...

Je málo lidských bytostí, které z lásky k Otcovu Domu pozvednou svůj hlas, když sdělují mesiášská proroctví mého Syna...

Je málo nástrojů, které podle Boží vůle uvedou ve známost, co jim odhaluje můj Syn. Uvažování člověka zvítězí v lidském srdci nad sdělením podle Nejsvětějšího Srdce mého Syna.

Milované děti, budu odsunuta stranou od svých dětí, jako můj Syn je odsunut od svého lidu...

Budu zapřena jako Matka mého Syna a vy se stanete osiřelým lidem...

Ne všichni, kdo jsou povoláni přinášet Boží Slovo lidu mého Syna, přijmou tuto velkou výzvu, která je v této chvíli velkým požehnáním, kdy velká většina lidstva jde proti Přikázáním Otcova Domu a připojili se k těm, kteří následují Zlého. V tomto čase jsou lidské bytosti bez váhání pošlapány svými bratry, neznají se ke svým rodičům, sourozencům a příbuzným, když jejich mysl, narušená Satanem, zatemní jejich rozum a vede je k tomu, aby byli méně lidští a více světští.

Děti, v tomto čase probíhají zuřivé boje, hromadná vraždění nevinných, země se třese z přijímání tolika nevinné krve, třese se, když na ni padají modlitby a žádosti k Satanovi, aby zemi zcela ovládl. Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, proto jsou Spojené státy tolik bičovány, a ještě budou ve velké míře, protože úřady nerespektují První přikázání Božího zákona... Tolik urážek nezůstane nepotrestáno.

Znovu a znovu je můj Syn trhán, zesměšňován v domovech, na veřejnosti a v soukromých institucích, takže je vyhazován ven, a stejným způsobem člověk nechce nic vědět o mém Synu, ale jen o chtíči, morálním úpadku, nedostatku lásky a nepořádku.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo převážně žije bez lásky v srdci, a když lidské srdce obsahuje trochu lásky, pak projevit ji způsobuje velké rozpaky.

V tomto čase velký počet mých dětí probodává mé srdce, když muž a žena žijí spolu v domácnosti a nevšímají si jeden druhého, protože muž byl vychován ve společnosti, kde se mužské srdce zatvrdilo a rozum mu nařizuje, aby nevyjadřoval své city především vůči své ženě, s cílem překroutit pravý smysl rodiny. To je působení Satana. Proč to nepoznáváte?... Manželství bylo přivedeno k lhostejnosti s cílem, aby bylo zničeno nedostatkem oddanosti páru a nepřítomností citů, které udržují jejich lampu zářící, aby ani bouřím, ani silným vichrům, nebo nástrahám se nepodařilo způsobit pád lásky v manželském páru a jejich rodině.

Děti, udržujte váš domov živým. Rodina musí přežít uprostřed takového šílenství, muž a žena musí žít v pokoji a být příkladem pro sebe, pro své děti, stejně tak pro církev mého Syna a společnost. Proto byste neměly skrývat lásku manželství, ale měli byste ji vždy znovu rozněcovat. Když rodina vykonává svá díla a činy, a přitom skrývá lásku, uspokojuje a podporuje zlo, zatímco láska nakonec vyprchá.

Odtud se rodí málo lásky, kterou děti dávají svým rodičům, sourozencům, svým prarodičům a tak dále. Trpím nedostatkem vyjádření lásky mezi rodinami, a tento nedostatek je ve společnosti vyjádřen naprosto nelidskými, nemyslitelnými a nenapravitelnými činy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, láska je odstraňována ze země.
Málo z vás ji vlastní a toto málo je stále pokoušeno.

Proto vás vyzývám, abyste udrželi plamen lásky naživu.

Mé děti nemají tvrdé srdce, ani si nemohou dovolit být přelstěny Satanem, když jsou rozlíceny a ztrácejí kontrolu kvůli nepředvídaným životním událostem. Děti, musíte pochopit, že každé z vás představuje pro Satana výzvu. Pán lží potřebuje růst skrze svá chapadla, ty, která mučí člověka, proto byste se na tom neměly účastnit. Byly byste spoluviníky Satana, když skrýváte vznešenou svátost a opravdovou oddanost v manželství, úctu v námluvách a lásku mezi bratry a sestrami v rodině.

Nepřítel používá nedostatek zájmu jednoho k druhému, jako velké chapadlo proti Lásce...
Nepřítel používá lži jako další chapadlo proti Lásce...
Nepřítel používá lhostejnost jako další velké chapadlo proti Lásce...

Neupřímnost a nevěra jsou jiná Satanova velká chapadla, podvod zasluhuje trest. Toto Satanovo chapadlo je jedním z velkých nástrah, jimiž se Zlý zmocňuje rodin a ničí je.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo žije převráceně, celá země je plná hříchu... Je to, nebo není velká vzpoura proti mému Synu?

Milované děti, vyhasnutí lásky dá všechnu moc zlu.
Rodiny bez lásky jsou rodiny v agónii, vystavené útokům zla.
Nezapomínejte, že můj Syn k vám pošle anděla pokoje, ten pozná lásku v lidské bytosti.

Mé děti, milujte mého Syna a můj Syn vám ukáže Cestu, Pravdu a Život.

Volejte ke Mně a já vám pomohu milovat tak, jako můj Syn miluje každého z vás.

Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, terorismus bude velkou pohromou pro tento národ, bude neustále otřásán terorismem. Příroda přijde s velkou silou otřást srdcem tohoto národa.

Modlete se, mé děti, modlete se za Švýcarsko, slzy mých dětí se budou řinout bez zábran, ztráty budou nespočetné.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, sopky se stanou aktivní, zem se třese a lidé budou trpět terorem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii a Španělsko. Tyto národy budou neúprosně trpět hanebnými činy, které budou spáchány proti nim. Tyto národy budou trpět bolestí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo spěchalo ke zlu a zlo nemá žádný soucit s člověkem.

Zůstaňte ve střehu: velká pandemie se chystá rozšířit mezi lidmi, je to výsledek zneužité vědy, je poslána na lidstvo velkou mocností.

Člověk je nadán inteligencí, používá ji ve velkých technologických společnostech a stále soutěží, aby tlačil tuto lidskou inteligenci k jejím hranicím, a tím vytváří odlidštělé bytosti s potřebou násilí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste na okraji propasti. Světové mocnosti vytvářejí tajná spojenectví. Válka se blíží pomalu, ale postupuje bez zastavení. Připravte se. Třetí světová válka, po velkých bojích, povede světové mocnosti k použití nukleární energie. Kvůli tomu velmi trpím. Můj Syn miluje každé z vás a nechce, abyste trpěly, ale člověk, ve své velké nevědomosti uvidí svou chybu, jen až se jí dopustí.

Děti, všímejte si pozorně uzavřených mírových smluv. Budou porušeny, aniž by ti, kdo je podepsali, proti tomu zasáhli.

Děti, vy věříte astronomům, ale ne voláním z nebes... Asteroid se potuluje kolem země, objeví se neočekávaně.

Vulkány vstupují do nové fáze aktivity.

Nežijte jako ti, co nemilují mého Syna.

Věnujte pozornost znamením tohoto okamžiku a nezanedbávejte Znamení času.

Oheň bude pršet z nebe, země bude znovu očištěna.

Vybízím vás, abyste důvěrně poznali opravdovou lásku mého Syna.

Vybízím vás, abyste vzývali Ducha Svatého, aby vám stále pomáhal.

Vybízím vás, abyste mě nazývali Matkou.

Nebuďte ustaraní jako ti, co pochybují a věří v člověka a nikoli v ochranu nebe.

Nevstupujte do konfliktů, zachovejte jednotu mých dětí.

Milujte jeden druhého, láska je nejsilnější ochranou proti Satanovi. V této chvíli byste měli objevit velkou moc, která porazí zlo a s jejíž pomocí musí mé děti bojovat – je to Láska zrozená v mém Synu a plně žita podle Božích přikázání.

Jednota zadrží zlo...

"Kdo má uši, slyš". [Mt 11, 15]

Jsem s vámi, jsem vaše Matka. Nechť je s vámi můj pokoj. Žehnám vám svým srdcem.

Matka Maria
zpět