067. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MÁ CÍRKEV SE PODOBÁ LODI NA ROZBOUŘENÉM MOŘI


Mé drahé děti,

pronásledování už začalo. Satan nyní mele z posledního, chce teď vyvrátit církev z jejích krajin tím, že se objeví antikrist. Vy se ale nebojte, neboť se může stát jen tolik, kolik mu dovolím. Má církev se podobá lodi na rozbouřeném moři, kdy v ní praská a skřípe před tím, než se potopí. Nyní se naplní sen Dona Bosca, kdy církev zachrání jen dva sloupy – nejsvětější svátost oltářní a úcta k Panně Marii.

Mé děti, na kříži jsem vám dal svou Matku Marii, skrze niž jsem se ve světě narodil a bez níž by spása nebyla dokonána. Moje svatá Matka je Prostřednice mezi hříšným člověkem a Mnou, její přímluva je obrovskou milostí, neboť Já jí nedokážu v ničem odmítnout.

Proto chcete-li dostat rychlou a účinnou pomoc, přineste přede Mne každou vaši modlitbu skrze vaši Nebeskou Matku. Nádherným příkladem je v Písmu svatém svatba v Káni, kde jsem vykonal svůj první zázrak na domluvu mé svaté Matky, i když ještě nenadešel pro Mě čas ke konání zázraků. Když jsem proměnil vodu na víno, bylo to předobrazem eucharistie, v níž jsem poslední večer proměnil víno v mou svatou Krev. A jako při mém prvním zázraku má svatá Matka orodovala, abych jej vykonal, také při Vykoupení stála pod mým křížem a modlila se za církev a obětovala Mě jako nejsvětější oběť Otci za záchranu hříšníků, za vykoupení světa.

Proto jí patří z vaší strany největší úcta. Nebojte se ji milovat a uctívat, neboť tím nezmenšujete mé uctívání a lásku ke Mně. Dokonce je ještě prohloubíte, neboť prvním uctívačem mé svaté Matky byl Nebeský Otec, jenž ji vyvolil, aby byla mou svatou Matkou. Sestoupil na ni Duch Svatý, skrze něhož jsem byl počat. Ona je nevěstou Ducha Svatého. A Já, Syn Boha, jsem ji miloval a uctíval již v jejím čistém svatém lůně. Potom, co jsem se narodil na tento svět, zahrnul jsem ji tak velkou láskou, že byla nejšťastnější matkou na světě.

Mé děti, Satan moji církev roztrhl a Satan je tím, kdo vloží strach do srdce těmto odtrženým členům, že uctíváním mé Matky zmenšují mou slávu. Znovu vám říkám, nebojte se celým srdcem uctívat a milovat mou Matku, která je toho nejvíc hodna a sjednoceni s ní, zbožňujete Nejsvětější Trojici.

Vedle mé svaté Matky tam byl i svatý Josef, bez něhož by se také nemohlo uskutečnit dílo Vykoupení, neboť kdyby nepřijal otcovství, tak by, podle židovských zákonů, byla má Matka ukamenována. Jen tak jsme byli v bezpečí, pod ochranou svatého Josefa, ve svaté rodině. Má Matka a Já jsme byli zaštítěni jeho starostlivou a ochrannou láskou. Proste o jeho přímluvu! Uctívejte a milujte ho, neboť vám pravím: Já jsem ho miloval nejvíce, uctíval jsem ho jako svého pozemského otce, jenž se o Mě postaral, všude Mě provázel a vychovával.

Moje drahé děti, nyní se vrátím zpět k pronásledování, rozkolu v církvi, k vichřici, která zuří nad mořem a chce potopit církev jako loď.

Mé děti, mou církev zachrání vaše modlitby. Vy, moji maličcí, nemocní, padlí, nositelé kříže, držíte mou církev a svět nad vodou, neboť vaše modlitba pronikne nahoru ke Mně a na mou církev sešle milost. Nyní se hlavně modlete za svaté kněze, které jsem pověřil úkolem, aby v úkrytech mé nadcházející podzemní církve i nadále nabízeli nejsvětější oběť, mši svatou, kterou brzy odstraní. Mé pravé věřící, kteří se nyní zúčastňují mše svaté, prosím, aby nechodili tam, kde odstraní nejsvětější oběť. Tam nemáte co hledat. Zůstaňte v úkrytech a vzdejte dík, že se můžete účastnit pravé mše svaté a můžete Mě adorovat v oltářní svátosti.

Mé děti, nepotrvá to dlouho, neboť dny Satana jsou sečteny. Já jsem věčný vítěz a budu triumfovat nad ďáblem. Shromážděte se, držíce se ruky vaší Nebeské Matky, pod její mateřský plášť. Tak Mě proste o milosrdenství a ji proste o milost, aby vás přinesla do mého milosrdného a láskou hořícího srdce. Já si vás vyhradím pro sebe, ukryji vás s ochranou mé svaté Krve před zlými pekelnými hordami a budete požívat mou zvláštní ochranu.

Moji drazí maličcí, čas se krátí. Všechno, co jsem vám řekl, se brzy vyplní, ale nebojte se, radujte se, že vaše jméno je zapsáno do Knihy života. Já jsem s vámi každý den až do konce světa.

Mé požehnání, které vám dávám svým srdcem překypující láskou, vás posilní a doprovodí do věčného života ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Posilnění z Písma svatého:

Žid 3, 7: A proto, jak říká Duch svatý, uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce.

Mk 1, 17: Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí".

2Thes 1, 4-7:
4:takže můžeme být na vás hrdí v církevních obcích, hrdí na vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.
5: V tom se právě ukazuje Boží soud: máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro které trpíte.
6: Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelům soužením...
7: a vám souženým spolu s námi ulehčením, až se Pán Ježíš znova ukáže a přijde z nebe se svými mocnými anděly.

2Thes 2, 3-8:
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se člověk naskrz hříšný, propadlý záhubě,
4: protivník, který se povyšuje nade všecko, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha.
5: Když jsem byl ještě u vás, říkával jsem vám to. Nevzpomínáte si?
6: Víte, co ho teď zdržuje, že se nemůže objevit před určeným časem.
7: Ve skrytu však už ta špatnost pracuje; (aby propukla), musí ovšem napřed ustoupit z cesty ten, kdo to dosud zdržuje.
8: A pak hned se objeví onen bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí jediným slovem a tím, že slavně přijde.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět