069. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


DEN VAŠÍ SMRTI BUDE DNEM VAŠICH NEBESKÝCH NAROZENIN


Milí maličcí, vyvolení mého srdce,

jste Mi velmi drazí. Můj Otec vám přichystal ve svém království úžasné místo. Já jsem za vás zaplatil vykupitelskou cenu svou Krví.

Moje děti, naplňte se touhou po tomto nádherném království, kde můžete ze Světla do Světla pohlížet na Mne, Otce a Ducha Svatého. Vaše touha Mě velice oslaví. To proto, že jen ti dokážou po Mně toužit, kteří Mě nade všechno milují, žijí svatým životem a Já jsem jim veškerou jejich nadějí, touhou a věčným cílem.

Moje děti, oznamujte svou touhu každému, aby i oni po ní zatoužili. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není schopno pochopit, co Bůh přichystal těm, kdo Ho milují.

Kdybyste jen věděli, že na druhé straně vás čeká tolik radostí, chtěli byste se rychle ze země odstěhovat. Ale ze svého přístřešku z prachu země můžete vyjít a vzlétnout do nebe jen tehdy, když jste splnili můj věčný svatý plán. Modlete se, abyste rozpoznali a plnili mou vůli, abyste beze zbytku naplnili můj věčný plán, který se vztahuje na vás.

Moji maličcí, váš život na zemi netrvá dlouho. Ve srovnání s věčností je velmi krátký, proto se nezařizujte na zemi! Uvědomte si, že jste tady jen poutníci. Jste zde proto, abyste žili ve svatosti života a tím získali věčný život.

Svým životním příkladem ohlašujte evangelium všem, které před vás postavím. Mluvte o mém učení a čiňte mnoho dobrého, aby kvůli vám velebili Boha!

Moje děti, budete-li takto žít, pak den vaší smrti bude dnem vašich nebeských narozenin. Přiveďte ke spáse i jiné, a tím přinesete hojnou úrodu. Do mého království přijdete bohatí. Tam se budete radovat nejvíce z toho, že jste oslavili mé jméno na zemi. Dodržení mých Zákonů, svatost života, záchrana duší a láska k Bohu oslaví mé jméno, a za to vám dám věčnou odměnu.

Drahé děti, buďte poslušné mého učení a potom se rychle dostanete k svatosti života. Já jsem vždy s vámi a dovedu vás do věčného života.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Modlitba skrze Ducha Svatého

Žehnám Ti, Otče můj, skrze Ducha Svatého, který jsi mě stvořil z ničeho, přitáhl k sobě, abych oslavovala tvé svaté jméno. Žehnám Ti a velebím Tě za tvého svatého Syna, jehož jsi poslal, aby nás seznámil s tvým svatým učením, se Slovem. On sám se stal ztělesněným Slovem, neboť uskutečnil tvé učení a dal nám jím příklad. On sám je láska, Ten, kdo nás, nehodné hříšníky, tak miloval, že dal svůj život za nás, abychom se neztratili, ale žili navěky.

Můj Otče, buď požehnaný za svého svatého Syna, který je naším příkladem, naším Spasitelem a naším Vykupitelem.

Žehnám Ti, můj Otče, který jsi nám poslal Ducha Svatého, jenž se v nás modlí a doprovází nás k Tobě, k věčnému životu.

Buď požehnaný můj Otče za Ducha Svatého, který dokončí Kristovo vykupitelské dílo. Připomíná nám Slovo a pomáhá je nám obracet v skutky.

Můj Vroucně milující, Nebeský Věčný Otče, v Tobě žehnám a zbožňuji tvého Syna, Ježíše Krista, který řekl: "Kdo vidí Mne, vidí i Otce. Otec a Já jsme jedno. Otec je ve Mně a Já v Něm."

Děkuji Ti, Bože můj, můj dobrý Otče, za tvého svatého Syna, jenž se stal člověkem, aby nás spasil.

Můj vroucně milovaný, milující, Nebeský Věčný Otče, prosím Tě, přijmi nás do svého království, kvůli tvému svatému Synu, kvůli našemu spasitelskému Bohu. Amen.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět