070. Poselství Matky Spásy ze dne 21. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEHLEDEJTE MOC, HLEDEJTE JEDNOTU A BRATRSTVÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

v této době musí člověk v jediném činu lásky rozpoznat svou vzdálenost od Boha a napravit tuto situaci, protože je to vážná chyba.

V těchto časech se člověk pohybuje v neskutečném světě, který ho podněcuje k tomu, že neposlouchá vnitřní hlas svého Krále a Pána.

Tyto časy jsou utvářeny nedostatkem rozumu. Boží Slovo padá na neúrodnou půdu, která vytváří základ každému způsobu myšlení. Chybějící rozum je výsledek instinktu násilí.

V mém srdci cítím velký žal a rmoutím se nad vzdáleností mých dětí od mého Syna. Mé děti se mohou cítit zneklidněné, když čelí určitému utrpení nebo nesprávnému chování, ale pak nereagují, neprovedou nápravu.

Mé děti hledají prostopášnosti, které je činí chladnými a zatvrzují jejich srdce. Prostopášnost živí duchovní půdu v člověku semeny nerozumu, který přináší jen takové činy a díla, které jsou plody nezvládnutých pokušení.

Moji milovaní, lidé se orientují daleko více na materiální než na duchovní hodnoty. Nemají zájem o duchovní hlediska, ale jen o materiální růst. Lidé nemyslí na to, že tělo musí být něčím udržováno a že stejně tak jako v těle pulzuje srdce, musí existovat něco, co poskytuje obživu duchovnímu organizmu.

Děti, vy máte duši a duše podporuje tělo. Je to právě duše, kterou musíte zachránit, abyste se mohli radovat v nebi.

Tím, že budete živit svou duši, dosáhnete víry v Nejsvětější Trojici.

Děti, vy nevíte, že máte duši! Zapomněly jste to... Ráda bych vám to v těchto časech připomněla.

Nevolám vás k prázdné víře, volám vás, abyste víru žily. Vyzývám vás, abyste na sebe pohlédly zevnitř, utišily smysly, a naplnily srdce, rozum, mysl a myšlení velikostí a potřebou Nejsvětější Trojice.

Milované děti, Bůh je jedinou Pravdou a zůstává přítomen, ať už jste si toho vědomi, nebo ne. Zůstává přítomen v tajnosti v duchu, myšlení, rozumu a srdci. Je to spojení, které máte s Otcem, Synem a Duchem Svatým, které vám vždy dává lásku k Pravdě. Tímto způsobem vždy směřujete k dobru.

Člověk musí znát sám sebe, měl by vědět, že duše je něco hlubšího, než říct: "Mám duši." Prohlašuje-li to bez jasnosti, bez pochopení a znalosti, pak dovoluje ďáblu spravovat všechny lidské duchovní statky. Když lidská bytost se nestará o znalost Boha, duchovní duše je slepá a spojuje se s tím, co je dočasné.

Milované děti, usilujte být duchovní a žít touhou po Bohu...
Věnujte se poznání mého Syna, životu v následování mého Syna, abyste se obnovily, neboť duše, zbavená všech nečistot, žízní po Bohu.

Lidstvo je prosyceno neřestí. Mysl člověka nenalézá odpočinek. Člověk je pohroužen do tělesné žádostivosti, člověk zmutoval do stvoření větší smyslnosti, z níž čerpá potěšení a dává jí své srdce.

Vás, mé děti:

vybízím vás k většímu pochopení klidu mysli, abyste se vzdálily od tolika rozptylování, které vás udržuje v neustálém pokušení...

vybízím vás, abyste byly víc duchovní, a kvůli tomu se musíte dívat dovnitř sebe, kde přebývá božství.

Milované děti, jen když zavřete dveře všemu, co přichází z toho, co je světské a budete žít ve spokojenosti, poznáte, že opravdu milujete s porozuměním, které je vedeno moudrostí, vycházející z Ducha Svatého.

Vroucně milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Duše je nesmrtelná, neztraťte věčný život!

Žijte každý okamžik, jako by byl poslední. Nečiňte chybná rozhodnutí, nežijte s okem upřeným na svých bratrech, abyste je kritizovaly, nehledejte jehlu v kupce sena, abyste kritizovaly jehlu. Musíte pracovat na tom, abyste byly víc duchovní. Posilňujte svou víru, abyste neklopýtly.

Buďte silné a pevné ve víře, protože teď není čas, abyste byly vlažné, mé děti.

Mnoho z mých dětí uchvátil ďábel, jsou posedlé, útočí na vše, co jim připomíná, nebo reprezentuje mého Syna a mě.

Nikdo by neměl věřit, že zná všechno. Nebuďte z těch, kdo cítí, že jsou mimořádní. Pokora dává lidské bytosti rodokmen být Božím dítětem. Pokorný člověk ví, jak být láskou, dobročinností, odpuštěním, je moudrý. Pokora dává lidské bytosti, co nedávají ani knihy, ani tituly, ani zkušenosti, protože vše právě zmíněné je zabarveno pýchou, která znečišťuje a ničí, co našla na své cestě.

Moji milovaní, toto je čas, kdy lidstvo vstoupilo do utrpení, jde pomalu ale jistě k setkání se svou zkouškou ohněm. Mé děti, moji vyslanci, mé mystické duše, které sdělují Boží Slovo a které můj Syn svěřil mně, zvláště v tomto čase, jsou ochraňovány mými anděly. Neubližujte jim před časem, protože ti, kdo působí více bolesti mým nástrojům, ponesou větší břemeno a budou mít pomalejší cestu ke konečnému setkání s mým Synem. "Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a mírou, kterou měříte, bude naměřeno i vám" [Mt 7,2].

Drahé děti, nechovejte se povýšeně vůči pokornému. Když pokorný člověk vás uvidí bezmocné na kraji silnice, podá vám svou ruku, abyste mohly jít dál. Naproti tomu pyšný se bude trápit a sám se zahanbí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, celým vesmírem proudí energie. Každé z mých dětí vyzařuje zevnitř dobro, nebo zlo v prostoru a čase. To dobro, nebo zlo je ve svém rozhodujícím okamžiku.

V tomto čase se zlo rozmáhá, přitahuje vážná nebezpečí, která se blíží z vesmírného prostoru. Země samotná je na svém bodu varu a pokouší se zbavit množství zla, které na ni lidstvo položilo – přijde utrpení, smutek, teror...

Člověk jedná proti Boží vůli. Proto volám mé děti, aby byly duchovně silné, zahloubaly se do poznávání Božího díla a činů, aby duše v každém okamžiku chtěla být podobnější mému Synu a méně světu.

Svaté... Ano, chci vás svaté!

Milovaní, tím že se ponoříte do Božích činů a díla, vás povede k tomu, že budete více duchovní, budete se těšit z dobra, činit dobro a dávat dobro svým druhům.

Nezapomeňte, že Věčný Otec je ten, kdo řídí všechno a chce, aby to, co řídí, toužilo po Něm.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte stoupat, aby váš duch přežil v Božím Světle. Nedovolte zničit pokoj, lásku, víru a stálost. Buďte prozíravé, pomáhejte jeden druhému jít stejnou cestou.

Dívejte se, kde jste, pozorujte, co je kolem vás: Pomáhá vám to růst?...
Způsobuje to, že klesáte?

Z Otcova Domu obdržíte veškeré dobro, které vytvoříte a dobro, které potřebujete, poprosíte-li o ně s pokorou.

Děti, modlete se za Německo, modlete se, tento lid bude trpět působením zla, bude utrápený a vyděšený.

Děti, modlete se za Maďarsko, příroda je bude divoce bičovat.

Děti, modlete se za Chile, bude se otřásat s velkou prudkostí.

Děti, modlete se jeden za druhého, epidemie se šíří a vzrůstá napříč zemí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nebudete opuštěné, andělské síly zůstanou s vámi. Měly byste vědět, že svobodná vůle lidí uspíšila události. Budete zkoušeny samy sebou. Trest sestoupí na zemi, teplota celé země bude nižší, chlad bude takový, že se bude zdát, že proniká kostmi vašeho těla.

Pochopte, děti, že čím víc je bytost duchovní, tím blíž je Nejsvětější Trojici.

Nehledejte moc, hledejte jednotu a bratrství.

Buďte láskou, která poutá pohled mého Syna k Zemi.

Přijměte mé požehnání.

Matka Maria
zpět