073. Poselství Ježíše ze dne 2. srpna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ČEKÁ VÁS KRÁSNÝ A ÚŽASNÝ SVĚT


Mé drahé děti,

přišla hodina, chystejte se! Zanedlouho budete za Mne prolévat svou krev. Do vašeho života vtrhnou draví vlci. Ale nebojte se jich, nad vaší duší nemají žádnou moc. Vaše duše je mým majetkem. Střežím vás jako svou vlastní slávu. Nebuďte smutní, neboť vás čeká krásný a úžasný svět. Odtud budete moci vidět své příbuzné na zemi a dokážete jim pomoci mnohem víc, než kdybyste žili mezi nimi.

Důvěřujte Mi. Obdaruji vás nikdy nekončícím, věčným životem, věčným štěstím. Čekám vás ve své objímající náruči a uzavřu vás do svého srdce, ukryju vás do své věčné lásky. Já jsem dobrý pastýř, který dal život za vás. V nebi jsem vám přichystal věčný domov.

Mé děti, oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není schopno pocítit, co jsem vám připravil. Nedokážete si představit ani pochopit nekonečné perspektivy a možnosti, které mají vaši blahoslavení společníci. Ach, kdybyste jen na okamžik mohli uvidět, co tam na vás čeká, učinili byste vše, abyste to získali.

Mé děti, modlete se neustále za sebe a za své mučednické bratry, abyste dostali milost dobré smrti a vytrvalosti až do konce. Snažte se Mě následovat v sebezapření a nesení kříže. Potom se s vámi rozdělím o své břímě, které je sladké, protože vás povedu do nebe.

Já ponesu větší část vašeho kříže, a proto vaše břemeno učiním lehčí. Kříž je těžký pokud jej nenesete z lásky. Soustředíte-li na své křížové cestě svůj pohled na Mne, jenž jdu vždy před vámi, zažehnu vaše srdce plamenem a své kříže, které jste dostali ode Mne proto, abych vám pomohl dojít ke spáse, ponesete snadno a s lehkostí. Neboť jen v utrpení se sjednotíte se Mnou a jen kříž bude vaší spásou. Tento svět se vší svou rozkoší pomine, ale ten, kdo Mě následuje, najde úzkou cestičku, která vede k věčnému životu.

Moji maličcí, přichystejte se! Žijte tak, abyste byli stále připraveni na smrt. Jen jedno je jisté: smrt. Na ni se připravujte jako na nejhlavnější zkoušku svého života, neboť tehdy se rozhodne o vašem osudu. Dodržíte-li mé Zákony, dostanete se do nebe. Budete-li hluší k mému volání, padnete do zatracení.

Vyhýbejte se rozkoším světa, pohrdejte vším, co protiřečí mým Zákonům. Hledejte ticho venku a uvnitř své duše, v tichu Mě najdete. Dám vám svůj pokoj, který vám svět nedokáže dát, a vaši duši naplním veselím. U Mne jste v bezpečí, neboť budu s vámi až do konce světa.

Beze Mne nedokážete nic vykonat. Zůstaňte v mé lásce, ze srdce odpusťte jeden druhému a zapomeňte na křivdy, jimiž vás lidé urazili. Pohleďte na mé tělo pokryté ranami a zbrocené krví. Uslyšíte mou modlitbu, která zazněla z kříže k mému Otci: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Čerpejte sílu ze Mne! V nebi se z toho budete nejvíce radovat, protože můj Otec vám odpustí vaše hříchy jen tehdy, odpustíte-li druhým. Milujte se navzájem ve Mně, ve Mně jste všichni bratři.

Moje děti, váš život se rychle ukončí. U Mne má hodnotu jen láska. Co jste učinili z čisté, nesobecké lásky, za to vám dám svou věčnou odměnu.

Žehnám vám mou jedinečnou, nekonečnou, každé lidské chápání přesahující láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět