077. Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


SOUKROMÉ POSELSTVÍ PRO NASTÁVAJÍCÍHO KNĚZE 1


Mé drahé dítě,

nade vše Mě vroucně miluj! Brzy se budeš muset vyznat před tímto hříšným světem. Miluj Mě tak, abys dokázal, bude-li třeba, dát za Mne i svůj život. Nepřipoutávej se na této zemi k nikomu a k ničemu, ale jen k dodržování mých příkazů a ke Mně, k oltářní svátosti. Zanedlouho propukne velké pronásledování a Já oddělím pšenici od plevele. Nyní vyjde najevo tajemství mnoha srdcí. (Pán zde naráží na Simeonův chvalozpěv, [Lk 2, 29-32]).

Oddělím pravé od falešných, věrné od pokrytců a jen ten, kdo bude věrný až do smrti, bude spasen. Ty vždy zůstaň na pravé cestě a buď Mi věrný až do smrti. Tak před tebou odhalím Boží tajemství, zavedu tě do hlubin mého milosrdného srdce, učiním tě svatým a mé srdce, hořící milosrdnou láskou, bude tvým domovem. Kvůli Mně nedělej rozdíly mezi lidmi, miluj každého, i lidi hříšné, velmi se za ně modli a vykonávej oběti, aby se obrátili. Jejich hříchy měj v nenávisti, zachovej od nich odstup, ale hříšníky přiveď ke Mně, aby se obrátili a byli spaseni.

Z tebe udělám zachránce mnohých duší. To je můj plán pro tebe. Když Mě budeš následovat a volat Ducha Svatého, ukážu ti cestu a dám ti vnuknutí, co máš udělat. Dám ti takový hlas, kterému nikdo nedokáže odolat. Život na zemi je krátký a můj nepřítel neustále hledá, koho by zhltnul. K tomu, abys mohl úspěšně zachraňovat duše, musíš být odvážným bojovníkem, který ze Mne, skrze svátosti, postupně načerpá sílu, s jejíž mocí přemůže Zlého. Se silou mé Krve, která se přenese na tvé rty s mým Tělem, se sjednotíš se Mnou v každém svatém přijímání. Tvůj jazyk nechť ohlašuje jen moje učení a mluví jen o Boží slávě. S lidmi, které před tebe přivedu, buď vždy laskavý, nápomocný a modli se za každého. Pros Mne, abych je skrze tebe učil Já, abych stál mezi tebou a každým člověkem.

Moje dítě, modli se za lidi. Mnozí neberou v úvahu důležitost svátostí. Měli by se zpovídat mnohem víc, než to dělají. Pros Ducha Svatého, aby jim ukázal jejich hříchy a velkou milost, že ve svaté eucharistii přijímají do své duše samotného Bohočlověka. Řekni jim o Mně, o ceně, jakou jsem zaplatil, že jsem s nimi zůstal. Řekni jim, jaké utrpení mi působí ti, kteří Mě přijímají v hříchu. Řekni jim, že tam, kde panuje Satan, Mě znovu poplivají, zneuctí, vysmějí se Mi, zbičují, korunují trním a ukřižují Mě na kříži.

Ve skutečnosti Mě svou svobodnou vůlí přinutí vstoupit do svých duší, kde znovu projdu křížovou cestu a znovu a znovu budu prožívat mučivou smrt. Běda člověku, který Mě takto přijme, neboť to činí pro své věčné zatracení. Mé dítě, mysli často na tato slova a ohlašuj je každému. Nechť tvá slova planou láskou ke Mně, soucitem k hříšníkům a pro jejich lítost. Vysvětli lidem, aby nikdy nepřijímali svaté přijímání ze zvyku, ale aby Mě do své duše přijímali jen z lásky. A když Mě milují, ať Mě přijímají takového, kým skutečně jsem – Druhou Boží osobou, Bohočlověkem, který žije navěky, který je mocnější než kterákoli světská vrchnost a stojí nad celým světem.

Vysvětli jim, že kdyby do svého domova přijali krále, císaře nebo ministra, tak by jistě uklidili, vymalovali a připravili pro ně chutná jídla. Totéž právem očekávám od každého, kdo Mě chce přijmout, aby jeho duše byla sněhobílá a zářící, kterou při svaté zpovědi si očistil důkladnou lítostí. A chutnými lahůdkami nechť jsou ty činy lásky, že soustředil svou pozornost na Mne při mši svaté, že se jeho mysl netoulala, ale soustředila se na čtené části Písma svatého a na svaté kázání kněze. A potom, co tak učinil, nechť Mě přijme do své duše.

A tehdy, když se uskuteční toto velké setkání, kdy Já, Bohočlověk, který prostřednictvím Ducha Svatého sestoupím na oltář a pak vstoupím do srdce věřícímu ve svatém přijímání, ať na Mne nezaútočí svými vlastními problémy jako automat, aby si vynutil splnění svých přání, ale ať Mě přijme jako milujícího hosta, kterého tolik čekal.

Nechť Mě uvede do svého paláce a s velkou láskou soustředí svou pozornost na Mne, vyprázdní své myšlenky a nasaje do sebe milosti, které při této příležitosti dostane ode Mne. Po této chvíli ticha, kterou Mi dává přednost v hlubokém sebezapření sebe samého, abych k němu promluvil, nechť Mi vzdá díky, že jsem tady zůstal mezi vámi, že jsem vstoupil do jeho srdce a rozdávám své milosti podle potřeby komukoli. Nechť jen prosí:

Pane, učiň, ať jsem hoden přijmout tvé dary a abych tvou svatou vůli proměnil v činy. Buď mým Bohem, vůdcem, věčným štěstím, vším. Amen.

Mé dítě, přidělil jsem ti úlohu učit věřící, aby poznali a uvědomili si mocnou milost mše svaté, proměňování, přijímání svatých svátostí a zpovědi. Je zvlášť důležité, aby se lidé nezpovídali jednou nebo dvakrát za rok, ale vždy, když jim to říká hlas svědomí. Prosím tě, abys tento můj odkaz kázal z kazatelny při mši svaté a často jej opakoval, dokud mezi věřícími neuvidíš změnu. Synáčku můj, nejen to ohlašuj věřícím, ale také se za ně modli, abych jim otevřel srdce, aby přijali mou osvětlující milost a proměnili má slova v skutky. Když to všechno učiníš, tak budeš vychovávat svaté ve své farnosti. Lidé dnes duševně hladoví, mají vše, co potřebuje jejich tělo, ale v duši mají hlad a žízeň po Pravdě, po mém učení a nejsou si vědomi dokonce ani nejzákladnějších věcí.

Vysvětli jim podstatu mše svaté, proměňování a moji skutečnou přítomnost ve svátosti oltářní. Ukaž na svatostánek, jak to činil můj svatý kněz Jan Vianney a často opakuj jeho slova: "On, Ježíš, je tady! Zůstal zde mezi námi, aby svým vzácným Tělem a Krví sytil naši duši, abychom nezahynuli hladem a žízní v pustině, v tomto slzavém údolí." Kdyby si lidé uvědomili význam těchto slov, obrátili by se zády ke všem světským radovánkám a v kostele by každý klečel na kolenou.

Můj synáčku, zaveď ve své farnosti pravidelné uctívání svátostí. Ze začátku jen jednou za měsíc, potom každý týden. Rozplánuj věřícím, kdy a kolik času mohou setrvat v uctívání. A i ty se snaž mít účast na těchto příležitostech. Kde Mě často adorují před vystavenou svátostí oltářní, tam i Já tam rozdám velké množství milostí. Tuto místnost ochráním a ušetřím, město nebo obec a věřící obklopím svými milostmi, dokonce celou rodinu, i když se ke Mně přijde modlit jen jeden její člen. To vše řekni věřícím a pověz jim, abych byl jejich radostí, štěstím, nadějí, aby Mě milovali a hledali u Mě všechno. Existuje jen jedno nebe, a to jsem Já, Kristus, jenž vstal z mrtvých, který pro ně otevřel bránu království mého Otce. Na zemi je jen utrpení, ale kdo přijde ke Mně, tomu vezmu břímě z ramen, ulehčím mu a osvobodím ho. Chci, abys vychovával svaté a abys ty sám byl svatý.

To všechno je možné proto, že jsi otevřel své srdce k přijetí mých slov a že Mi chceš být poslušný. Tvá důvěra a poslušnost přitahuje k tobě mé milosti a na církevní farnost, kam tě postavím. Děkuji ti, že přede Mnou otvíráš své srdce, velmi tě za to obdařím ve svém království, a už i teď na zemi uvidíš plody své dobré práce – mnoho obrácených duší.

Na každého se vždy usmívej, vždy měj ke každému pár milých slov, s láskou se skloň k unavenému, vyslechni jejich starosti a povzbuď je těmito slovy:

Můj bratře, soustřeď svůj pohled na Ježíše, který tě miluje takového, jaký jsi a On se o tebe postará, i tehdy, když to tak necítíš. Důvěřuj v Něj, neboť v závislosti na své důvěře dostaneš od Něj milosti. Když jsou na nebi temná mračna, i tehdy nad nimi svítí slunce. Bůh tě neopustí, i když dovolí zkoušku. Potom ulehčí břemeno na tvých ramenou, vezme tě do svého klína a přitiskne na své srdce.

Vytrvalost, trpělivost, poslušnost, věrnost, pokora, pokora, pokora. V takovém člověku najde Pán zalíbení. Jen ten bude spasen, kdo vytrvá až do konce. Naději a dobrou náladu nesmíte nikdy nechat odejít ze svého srdce.

K tomu ti žehnám, můj sladký synáčku, svým láskou překypujícím srdcem, abys má slova ohlašoval tak, jak jsem ti je nadiktoval. Přijmi mé posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Posilnění z Písma svatého:

Mk 3, 9: Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něj pohotově člun, aby se lidi na něj netlačili.

Mk 3, 13: Potom vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu.
14: A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, a aby je posílal kázat,
15: a to s mocí vyhánět zlé duchy.
Z maďarštiny přeložil bratr ZoltánPoznámka admina:
V poselstvích našeho Pána Márii Júlianě jsou ještě další čtyři soukromá poselství tomuto knězi. Sjednotil jsem je do jednoho souboru PDF, který si můžete otevřít i stáhnout z nabídky "Texty k meditaci".
zpět