078. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NECHŤ JE PROKLET, KDO OHLAŠUJE NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE DOSTALI


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

utěšujte Mě a vzpomínejte na Mne, neboť dolehl na Mne velký smutek. Evangelium bude zfalšováno a má slova budou popřena. Pravím vám, že na všechny, kdo to učiní, budou uplatněna slova svatého Pavla Galaťanům:

"Nechť je proklet, kdo ohlašuje něco jiného, než jste dostali. Znovu říkám: Nechť je proklet!" Až se objeví u soudu před mým Světlem, pak jim řeknu: Kliďte se, prokletí, do věčného ohně, který byl stvořen pro ďábly a jejich vazaly! Tam bude pláč a skřípění zubů navěky věků."

Moje drahé děti, vytrvejte věrně vedle Mě až do smrti, i za cenu prolití své krve. Neboť mnohem lepší je zemřít pro Mne z lásky a věrnosti, než Mě opustit a dostat se do věčného ohně. Nečiňte Mi bolest svou nevěrou a nepáchejte hřích. Nyní je zvlášť naléhavé, abyste velmi prosili o milost osvícení a sílu Ducha Svatého, abyste prohlédli jejich falešnosti a lži. Je to jen falešné milosrdenství, skrze které se honí za vlastní slávou. Protože každému chtějí vyhovět, znovu a znovu Mě zrazují, zapírají, mučí až k smrti a křižují. Kolísavé věřící uvrhnou do pekla a tím učiní marným mé utrpení a mou mučivou smrt, smrt, kterou jsem pro ně přinesl. K této době jsem řekl, že kvůli vyvoleným zkrátím ty dny, aby i oni nepadli za oběť, neboť je-li to možné, ještě i je chtějí uvést v omyl.

Mé děti, je to duchovní boj. Boj na život a na smrt. Satan a jeho démoni vypověděli válku a ve spolupráci se svými loutkami sáhnou po duši nevinných. Chtějí dostat prosté lidi do osidel, aby je uvrhli do pekla. Znovu vám říkám, mé děti, proste pro sebe o milost osvícení, o sílu Ducha Svatého a o víru, abyste se silou své víry vzepřeli Zlému, který nyní útočí stokrát, milionkrát silněji než kdysi. Jako řvoucí lev hledá, koho by pohltil.

Mé děti, teď žijete v nejtěžší době v historii. Velké pronásledování křesťanů bude pro vás osvěžením, kdy, prokazujíce svou věrnost Mně, půjdete odvážně vstříc smrti, protože víte, že se vaše duše se osvobodí od svého těla z prachu země a celou věčnost na Mne budete pohlížet ze Světla do Světla. Nebudete se moci Mnou nasytit a budete spoluúčastníci věčného štěstí. Ale běda těm, kteří Mě nevěrně opustili a obrátí se ke Mně zády. Stokrát běda mým kněžím, kteří se přidají k těm, kdo budou hlásat antievangelium a podporovat anticírkev.

Tento konečný boj nepřátel církve a evangelia s představiteli pravé církve a pravého evangelia se nyní formuje. Podzemní církev, kde Mě uctívají v úkrytech a v pravdě ukazují nejsvětější oběť, mši svatou, se již objevuje. Anticírkev, kde otevřeně hlásají kacířství, Mě potupí, vysměje se Mi a pozmění má slova, za něž jsem prolil svou krev a zemřel smrtí na kříži.

K tomu jsem řekl: Nenásledujte je! Raději umřete, než abyste se postavili do jejich řad. Bůh jsem jedině Já. Syn Otce, který jsem přišel do světa proto, abych vás vykoupil z vašich hříchů. Stal jsem se člověkem, abyste se dostali do osobního kontaktu se Mnou. Jedině Mě adorujte v nejsvětější svátosti, v níž jsem skutečně přítomen, a kde jsem Já, je i můj Otec a i Duch Svatý.

Mým učedníkům jsem řekl: Chraňte se kvasu farizejů! I vám to říkám: zachovejte odstup od učení hlásající kacířství. Já zůstanu tentýž včera, dnes a navždy. Mé Slovo je duše a život, a je věčné a nezměnitelné. Není jiné evangelium, není jiné vykoupení. Co je mimo toho, co jste ode Mne slyšeli, je lež a ďáblova past, aby uvrhl do zatracení ty, kdo ho následují.

Mé děti, zvlášť teď je třeba, abyste přistupovali k svátostem, dokud je to ještě možné. Modlete se za pravé, věrné kněze, kteří i v úkrytech budou sloužit mši svatou, budou vás zpovídat a podávat vám svaté přijímání.

Moji maličcí, z běhu událostí můžete rozpoznat, že žijete v posledních časech. To všechno už nemůže trvat dlouho. Satan cítí, že má málo času a mele z posledního. Ve svém hněvu, kdy už ztrácí rozum, je schopen každého prostředku, aby co nejvíce duší uvrhl do zatracení.

Dosud sledoval tři hlavní směry: Panovačnost, hříchy těla a touhu vlastnit. Ale teď si podmaňuje ostatní, nebezpečnější oblasti – mou církev trhá na kusy, falšuje evangelium a způsobí, že se moje krotké, jednoduché děti stanou oběťmi kacířství. Já se za vás modlím před mým Otcem, aby zachránil maličké, aby se nenachytali na falešnosti a lži, protože mezi těmi, kteří neznají evangelium, budou takoví, kteří uvěří tomuto falešnému milosrdnému antievangeliu.

Moje drahé děti, to vše dovolím proto, neboť skrze vaši, až do smrti trvající věrnost a lásku ke Mně, se chci ve vás oslavit před mým protivníkem, který si ode Mne vyžádal mou církev na sto let. Tuto univerzální katolickou církev, založenou na mém svatém Těle, mé svaté Krvi a mém svatém Slovu brány pekla nemohou přemoci.

To máte chápat v duchovním pohledu. Neboť přijde čas, kdy ve Vatikánu nezůstane kámen na kameni, což je předobraz Jeruzaléma, kde nepoznali čas svého navštívení, kde Mne, svého Vykupitele, ukřižovali na kříži. Teď Mě stejně tak zradí a ukřižují na kříži představitelé anticírkve a antievangelia. Proto jejich trest bude vykonán a bude ohromující. Ale všechny duše, které spolupracují s mou milostí a čtou má poselství, která jim dávám proto, aby rozpoznaly události současné doby, vytrvají v Pravdě a dají za Mne svůj život. V nich se oslavím a oni budou rozsévači mé obnovené církve.

Mé děti, tato éra se zanedlouho uzavře. Ďábel může učinit jen tolik, kolik mu dovolím. Brzy se objeví antikrist, jehož čas – tři a půl roku – je znám z Písma svatého. Potom se vrátím zpět v mé slávě a dechem mých úst Zlého zahubím. Přikážu mému svatému andělu, aby hlavního padlého anděla svázal na tisíc roků a hodil na dno pekla do ohnivého jezera síry. Tehdy si svět oddychne a začne tisíciletá vláda pokoje.

Moji maličcí, vytrvejte až do konce smrti. Proste pro sebe milost věrnosti, víry a lásky, duchovní síly a vytrvání až do konce smrti. Slibuji, že všichni, kdo o to u Mě prosí, zakusí moji trvalou pomáhající přítomnost a budou mít podíl na mé slávě ve věčném štěstí.

Moji drazí maličcí, všechna má slova se vyplní. Dodržujte, co je v nich zakotveno, má varování, která jsem vám dal ke spáse všech, berte smrtelně vážně. Každý den se pomodlete modlitbu svatého Michaela archanděla a aspoň jednu modlitbu k Panně Marii "Pomoz mi teď". (*)

Žehnám vám svým posilňujícím varováním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

JežíšPosilnění z Písma svatého:

Gal 6-10:
6: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu.
7: Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo.
8: Ale i kdybychom my sami, nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet!
9: Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylně od toho, jak jste přijali, buď proklet!
10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník.

Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
(*) Poznámka admina: Českou verzi jsem nenašel, ale na slovenskou verzi mě upozornil admin Peter:

Modlitba k Panne Márii

Mária pomôž teraz,
pomôž v žiali čo dobre znáš,
pomôž Matka v Teba dúfať,
milosrdná nedaj zúfať.
V trápnom žiali pomoc nemám,
posilni ma lebo klesám.
Kde už človek nedá pomoc,
tam najväčšia je Tvoja moc.
Kde bieda najsilnejšia,
tam Tvoja pomoc najistejšia.
Kde upadá nádej, sila,
ukáž že si Matka milá.
Vrúcne modlitby TY čuješ,
nikdy ich nezavrhuješ.
Vyslyšaná prosba vrúcna,
lebo Ty si Matka mocná.
Ó Mária,
pomôž teraz,
pomôž v žiali čo dobre znáš,
pomôž Matka v Teba dúfať,
milosrdná nedaj zúfať.
AMEN
zpět