079. Poselství Matky Spásy ze dne 1. září 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEČEKEJTE NA DALŠÍ ZNAMENÍ ČASU, MÉ DĚTI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Dávám pozor na lidstvo, které ochraňuji a miluji, protože jste všichni mé děti.

Člověk pokračuje na své cestě životem a v této chvíli by se měl zastavit, aby se podíval dovnitř sebe, i když nemá ani ponětí o tom, co znamená se uvidět zevnitř. Aby se podíval dovnitř, musí ztišit svou mysl a srdce, aby ho Duch Svatý vedl v tichu do jeho nitra, aby mohl vnímat Boží přítomnost.

Můj Syn zůstává s vámi...

Jste to vy, kdo se odmítají oddat mému Synu kvůli klamu světa, který zůstává v rukou zla.

Lidstvo se změnilo, stalo se mechanismem, který uvádí v činnost chapadla zla. Každý den se objeví nový podvod, jímž Satan obklopí mé děti. Každým okamžikem zvyšuje zlo na nepředstavitelnou úroveň své vlastnictví duší pohrdáním tím, co je správné, a tedy je projevem dobra.

V tomto okamžiku byla zvýrazněna vzdálenost mezi jedinými dvěma cestami, které lidstvu zbývají: Dobro nebo zlo. Nemůžete nazývat dobrem to, co odporuje Božím zákonům.

Běda mým kněžím, kteří podněcují lid mého Syna k špatnému jednání!
Běda mým kněžím, kteří milují, co je světské, usilují o to, co je světské a dávají stranou to, že jsou pastýři duší!

Mé děti by měly vědět, že na konci se Zlý vrhne na lid mého Syna a že tento konec je právě okamžikem této generace, té, které se zmocnily legie zla, zatímco byla rozptylována, ponořená do všech druhů hříchů chapadly démonů, utiskující mysl a zatvrzující srdce, takže jednala proti tomu, co jí Bůh nařídil, aby respektovala.

Nečekejte na další znamení času, mé děti, ta vám již byla dána pro celou zemi.

Probuďte se! Podívejte se na ně! Nečekejte, až budou nebeské mocnosti otřeseny.

Zmínila jsem se vám o válce, která kradmo spěchá vpřed, o hladomoru, sílících přírodních jevů, o pronásledování a vyzvala jsem vás, abyste soustředily svůj život na Boha. Buďte láskou, zachraňte si duši.

Pozoruji většinu mých dětí, jak jsou zvědavé na data a události.

Čeho člověk dosáhne, bude-li znát datum, když jeho práce a jednání není v souladu s Boží vůlí?

Jak zvědavost zvyšuje odhodlání k obrácení?

Člověk musí obdělávat půdu, aby získal dobré semeno. Mé děti nesmí žít ve zvědavosti, ale ve víře a naplňování dobrých úmyslů.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Už nesmíte více hřešit! Zastavte se! Nebuďte slepé, nenechejte své myšlení uchvátit těmi, kdo by neměli být na prvním místě v životě pravého Božího dítěte.

Žijte v pokoji: Nedovolili jste sami sobě podívat se ve světle Pravdy, jak se Satan drží nad vámi, aby odstranil pokoj na osobní, rodinné, sociální a globální úrovni.

Satanův plán, ten, s nímž jste z pošetilosti souhlasili, je ztráta lásky.

Protože ve světě je stále méně lásky, přichází více legií Satana a vyvolává spory.

Dětičky, musíte být pokorné, abyste rozpoznaly, že pýcha vás vede k tomu, že sebe vidíte na prvním místě a své bratry dáváte jinam. Dívám se s bolestí, jak to, co jste vytvořili duchovní a těžkou fyzickou prací, se hroutí v mžiku oka pro nedostatek pokory. Ten, kdo je pyšný, živí zlo.

Oznamuji vám vítězství mého Neposkvrněného Srdce a pro tento triumf potřebuji každé z vás, mé děti: Ty, které neurážejí mého Syna, ty, které neurážejí své bratry, pokorné, ty, které se nestaví na odpor Bohu.

Miluji své děti, ty, které nabízejí své utrpení pro spásu svých bratrů, ty, které zůstávají pozorné ke svým bližním, ty, které neospravedlňují hřích, ty, které se účastní na Božím Slovu, ty, které evangelizují svým svědectvím, ty, které prosí o odpuštění za své chyby.

Milované děti, oznámila jsem vám příchod anděla pokoje, jenž přijde pomáhat lidem mého Syna v nejkrutějších okamžicích, které budou prožívat.

Bude pokojem, láskou, milosrdenstvím, odpuštěním, nadějí a vírou pro všechny z vás.

Lid mého Syna nebude opuštěn.

Nacházíte se v okamžiku, kdy Zlý nečíhá v záloze, ale vrhá se na Boží děti. Proto jsem mezi vámi, abych vám pomohla.

Démon útočí na všechny vaše smysly, neodpočívá, i nadále dává pozor, aby odpálil své zbraně nejednoty, a s bolestí se dívám, jak jste slabí, že okamžitě padáte do nejednotnosti. To proto, že jednáte impulsivně, nepřemýšlíte, jak reagovat, nebo jak váš čin ovlivní vaše bratry.

V malých věcech uvidíte velké děti Boha.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za Evropu, bude trpět mučivou pohromou terorismu.

Milované děti, modlete se za Turecko, tuto zemi pokryje krev a zlá vůle zanechá svou stopu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se, hrozba Zemi se vynoří z kosmického prostoru.

Milované děti, modlete se, svobodné zednářství neočekávaně udeří v církvi mého Syna a já se tím trápím kvůli vám, mé děti.

Milované děti, modlete se za Venezuelu, bolest visí jako mrak nad tímto lidem, který nenechám opuštěný. Bude otřesena.

Pobřeží se bude třást, vody moře proniknou do země.

Lidstvo bude překvapeno silou přírody, až jím zatřese.

S okamžikem probuzení příroda nebude otálet. Jakmile člověk hřeší, příroda ho volá, aby se vrátil k přátelství s Bohem. Člověk trpí skrze živly, očišťují ho. Sopky se projeví neočekávanými erupcemi. Povrch země změní svou barvu a člověk bude stále usilovat, aby ji předal ďáblu.

Mé děti, vědecký objev přivede církev a vědu do velkého konfliktu, který zneklidní lidstvo.

Vyzývám vás, abyste přijímaly mého Syna v eucharistii řádně připravení.

Vyzývám vás, abyste se modlily růženec a rozjímaly nad každým slovem, které se vztahuje k životu mého Syna.

Odevzdejte každý okamžik Boží vůli a svěřte se svatému Michaelovi archandělu a jeho legiím.

Člověk se musí rozmyslet před tím, než zlo způsobí, že se stane pronásledovatelem vlastní rodiny.

Slyším bědování člověka, který nenaslouchá voláním nebes. Má bolest nemá srovnání, tak je prudká.

Děti, je to přesně lidské ego, které musíte ovládnout, aby řeklo "ANO!": ano, ve prospěch dobrých skutků a dobrého díla.

Vyberte si milost, neponořte se do hříchu, protože pak tento hřích vás povede do utrpení, a lidská bytost není stvořením utrpení, ale slávy.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé požehnání.

Matka Maria
zpět