081. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2016

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KDE JE ŘÁD, KTERÝ JSEM DAL MÉ CÍRKVI, ABY ZACHRAŇOVALA DUŠE?


Můj milovaný lide,

nejste dětmi bez matky!
Má Matka je Matkou lidstva a Královnou a Paní celého stvoření.

Obraťte se k naší Matce, vztahuje k vám ruku, abyste si nyní udrželi nutnou sílu a nebyli ztraceni. Má Matka k vám přichází, aby vám dala svou mateřskou lásku, abyste vy, moji věřící, byli těmi, kdo přinesou svým bratrům dobrou zprávu o mém Druhém příchodu.

Můj milovaný lide, k obrácení nedochází jen minimálním úsilím ze strany člověka. Ten, kdo z celého srdce chce dosáhnout spásy, musí ze svého života vykořenit:

  •  Špatné skutky, zlé myšlenky, zlé touhy, chamtivost, hrabivost, zoufalství...

  •  Pýchu, netrpělivost, falešná svědectví, lži, zlo, souzení bližního...

  •  Odepření pomoci svému bližnímu, strach, nevlídnost, nevhodné pocity,      nesnášenlivost...

  •  Soutěživost, dychtivost po materiálních věcech, odmítnutí duchovního růstu...

  •  Musí přestat žít z lidské vůle, musí podřídit svou inteligenci mé vůli a vykořenit vše,      co je v rozporu se skutky milosrdenství a Božími zákony, mezi nimiž jsou svátosti.

Člověk vidí jen své fyzické tělo: kůži, se svými různými vrstvami, které ji tvoří, oči, nos, ruce a nohy, aniž by se zastavil a vzdal díky za dýchání, za potěšení ze zraku, aniž by přemýšlel o jiných svých bratrech, kteří takové schopnosti nemají.

Člověk nevzdává dík naší Trojici za vše, co nechává nepřetržitě fungovat v lidském těle.

Člověk jedná mechanicky a věří, že může takto spoluexistovat se svým duchovním organismem. Je to velký omyl! Ten, kdo neživí své duchovní tělo, neroste a nepřichází ke Mně s rychlostí, kterou by měly dosáhnout všechny mé děti.

V jednání a činech člověka jsou vtěleny naše díla a činy. Žel, mé děti osekaly a zničily tato díla a činy ve své duchovním organismu a z toho důvodu nejdou vzhůru, ale dolů, bez toho, že by dosáhly života v Duchu a Pravdě v naší podobnosti.

Moji milovaní lidé, nebyli jste Námi povoláni žít v hříchu, nebo s hříchem, ale povznést své duchovní smysly, které si hřích podmanil u každého člověka.

Děti, nesmíte zůstat vázány na nejnižší úroveň v duchovní rovině, ale jste povolány stoupat a probudit celý nadpřirozený organismus, jenž vlastníte, abyste svobodně formovaly své lidské ego, aby náleželo více nebi než zemi.

Moji lidé, přikazuji vám, abyste tuto moji výzvu brali vážně, abyste si s vážným úsilím a s naléhavostí uvědomili realitu, v níž žijete pro své osobní a společné dobro, nebo jak jste vzdáleni od mého Domu.

Každý z vás je správcem osudu své duše. Před sebou máte dvě cesty a vaše rozhodnutí je svobodné, ale současně musí být živeno tím, o čem člověk nemusí vědět a z toho důvodu si odepře věčnou spásu.

V tomto čase lidstvo brzy zakusí celou řadu událostí s větší silou a mocí, včetně sopečných erupcí. Ty, jsou výsledkem silné reakce, která dokáže vytvořit proces, v němž sopečná hmota vyrazí ven s větší mohutností.

Není to strach, který vás přivede k tomu, abyste Nás milovali. Člověk miluje naši Nejsvětější Trojici pro Pravdu, která vychází z jejího lůna, ale My také člověka žádáme, aby zastavil hněv a touhu po pomstě, které mají velkou negativní sílu.

Člověk miluje naši Trojici, protože žije naší pomocí, naší láskou, naší ochranou, pokud se jeho rozum neuzavírá naší Pravdě, která nese Boží Lásku projevenou v každém detailu nejen v člověku samotném, ale v celém Stvoření.

Lidé kráčejí ve stopách novinek, aniž by pomysleli na to, že novinky jim kradou duši. Novost hříchu ve svém nejsilnějším projevu, dělá z člověka tvora k nepoznání, když běsní proti svým bratrům, aby je zničil. Novost zla, které se naroubuje na toho, kdo ji přijme, promění člověka svým jedem na tvora s nejhoršími myšlenkami, nejprudšími činy a největším bludařstvím v lidské historii.

Můj lide, novinka je agrese, je to zkušenost toho, jak sloužit Satanovi, vzdávat mu poctu, dokud se člověka nezmocní a nevnikne dovnitř a poskytne mu moc a zlovolné vlastnosti, s nimiž si člověk myslí, že vlastní vše. Nedbá na skutečnost, že myšlenka mu nepatří, když se sám předal Satanovi, protože ten nerespektuje svobodnou vůli, ale podmaňuje ji svým zlým záměrům, protože jeho cílem je ovládnutí člověka.

Čas míjí a mé děti se ztrácejí...
A kde je řád, který jsem dal mé církvi, aby zachraňovala duše?

Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět na svém území a jeho sopky se probudí.

Modlete se, děti, modlete se za Řecko, zem se třese a půda je zaplavena vodou.

Modlete se, mé děti, hrozba lidstvu z vesmíru se blíží, uvidíte ji, jak se přibližuje. Mé děti budou mít strach.

Modlete se, děti, modlete se, provokace na moři už nebude provokací a omyl rozpoutá hrůzu.

Modlete se za Spojené státy, země se bude silně třást.

Modlete se za Japonsko, bude stále znečišťovat lidstvo.

Můj milovaný lide, ďábel útočí na mé děti, chrlí pokušení, aby oběhlo Zemi jako vítr a mé děti se staly kořistí hříchu. Země bude nasycena napadením zla, lidé posedlí ďáblem se budou potulovat po ulicích a usilovat o zabití velkého počtu lidských bytostí. Zlý má v hledáčku rodiny, aby je rozdělil a rozbil. Jednota činí Zlého zuřivým. Proto nesvornost je vítězstvím pro Zlého a postupně lidi rozptýlí, aby nežili v bratrství.

Můj lid, sjednocený a shromážděný v mém Těle, Krvi, duši a božství je osvícen mým Duchem Svatým. Z toho plyne vědomí, že být mým dítětem není fráze, ale naplněním mých Přikázání a neotřesitelné víry, že můj lid je zřítelnicí mého oka.

Vlažnost není dobrým společníkem, je sklonem dovolit lidskému egu rozmary, aby se neoddalo naplnění Pravdy. Mé ubohé děti, které jste ve vlažnosti! Budete vyvrženi z úst mého Otce.

Moji lidé, lásko mého srdce! Přicházím k vám jako žebrák lásky v tomto okamžiku Pravdy, v němž s vámi mluvím, abyste se neztratili a vrátili se na cestu Pravdy, kterou naše Láska vyzařuje k lidstvu, několik okamžiků před tím, než budete vyzkoušeni naším božstvím.

Amen.

Váš Ježíš
zpět