084. Poselství Matky Spásy ze dne 15. září 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEMĚLI BYSTE HLEDAT VE SVĚTĚ, CO ŽIJE UVNITŘ KAŽDÉHO ČLOVĚKA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé mateřské požehnání vás provází, protože Matka stojí na straně svého děťátka.

Volám vás, abyste znovu objevily pravdivé tajemství, které žije a pulsuje ve vás.

Pravé tajemství je můj Syn, On žije ve vás...

Neměli byste hledat ve světě, co žije uvnitř každého člověka.

Pocity člověka jsou nesčetné a city srdce tak nepředvídatelné, dokud touha změnit svou cestu se nestane prvořadým cílem.

Můj Syn vás volá, abyste se obnovili, to znamená: Sjednotit se s Ním v plném rozsahu tohoto slova.

Lidské ego zůstává spící v mých dětech. V jednom okamžiku se rozhodnete zůstat s mým Synem a v dalším už ne...

Ego ovládá člověka natolik, že se nerozhodne ani ano, ani ne, zůstává vlažný a dovolí tomu, co ho vede jednat a pracovat pro dobro, aby bylo ovlivněno okolnostmi chvíle a příležitostmi, které pokládá za prospěšné.

Moji milovaní, v této chvíli se hřích stal v člověku zvykem.

Vyzývám vás, abyste v sobě učinili zvykem milost, která se dokáže hříchu postavit. Milost vede k jednotě, překonává člověka a osvěcuje ho.

Lidstvo neustále zvětšuje zlo, které spáchalo dříve. Zlo, které člověk způsobil, ho dosud drží jako zločince, který člověka samotného překonává velkou nelaskavostí vůči svým vlastním bratrům. Myslíte si, že tyto nepředstavitelné činy okamžiku budou neopakovatelné. Není tomu tak.

Tato generace měla být připravena k boji proti zlu a vědět, že v této chvíli se v ní rozvinuly chapadla zla, rozšířily se po Zemi a vzaly do zajetí mé děti, aby některé z nich fyzicky ubližovaly svým bratrům, jiné zraňovaly srdce, jiné smysly, jiné podváděly lidstvo a jiné přímo bojovaly proti církvi mého Syna.

Zlo uchvátilo mé děti s velkou rychlostí, danou spěchem ovládnout svět. Ti, kteří slouží zlu, věří tomu, co jim zlo dá poznat, a proto mé děti nevěří, že tento okamžik je rozhodující, protože je popírán v nitru mých kněží.

Zlo není fantasie... Ti, kdo milují mého Syna, se musí sjednotit a poznat jeden druhého, být zakořeněni v Božím zákonu, neboť každý se musí rozhodnout být mluvčím pro svědectví lásky mého Syna.

Zlo pracuje s jedem lži, lež je částí jednání a práce člověka, který ji není schopen odhalit a pokračuje v tom, co je nesprávné a hříšné.

Probuďte se, mé děti! Můj Syn krvácí kvůli malomyslnosti, které je vystaven jeho lid, z krutosti s jakou jsou pronásledováni křesťané... a vy jste se ještě nerozhodli vyhledat obrácení.

Milované děti, pronásledování se všude rozšíří, nedívejte se z dálky na to, co k vám může přijít, aniž byste na to myslely, nebo hledaly.

Ďábel se zmocnil mysli, srdce, rozumu, myšlenek, lidského ega, lidského intelektu, touhy lidí a všeho, co může uchvátit, aby mu lidé dovolili je ovládnout a vést je k páchání nejneuvěřitelnějších činů, které provedou některé z mých dětí.

Ďábel vede lidi, aby opakovali činy jeho zlých duchů, a jako výsledek duchovní nezodpovědnosti mých dětí, odmítají zpověď, pokání, přinášení svědectví víry, odmítají říct ne hříchu, žijí vlažným duchovním životem, bez závazků a nejsou si vědomi, co eucharistie ve skutečnosti je.

Satan není mocnější než můj Syn...

Je to člověk, kdo se odevzdává zlu, a především mu odevzdává svůj život. Potom zlo, které se stává v člověku zvykem, ho vede ke ztrátě jeho duše, pokud se neprobudí tváří v tvář škodám, které působí.

Já, jako Matka celého lidstva, vás volám, abyste se nebáli přinést svědectví víře v Nejsvětější Trojici. Nebojte se, že jste mé děti, nebojte se, že poznáváte lásku mého Syna, která ve vás přebývá. Pravá síla člověka přichází z dobra, zbytek není pravdivý. Hledání Pravdy je namáhavé a nenajdete ji snadno, nejste-li připraveni být neúnavnými hledači Věčného Boha.

Děti, zdánliví křesťané jsou v tomto okamžiku ve velkém nebezpečí, pokud se neprobudí a nepřevezmou kontrolu své svobodné vůle, aby ji vedli k věčné spáse.

Lidé se stali zvrácenými, jejich stav je dramatický, nejvážnější v historii lidstva. Proto vám neustále oznamuji očistu, které čelíte.

Oheň je očistný a posílá signály lidem, že očistí všechny. Sopky, které se zdály spící, se probouzejí. Oheň vyjde ze země, bude úmorné horko, až se země otevře na několika místech a vyvrhne ven horko, které držela uvnitř.

Slunce vyšle své erupce k Zemi, některé ovlivní vědecký pokrok a jiné Zemi, zaplaví planetu horkem a člověk se bude muset vrátit ke starobylým a nemyslitelným nástrojům a prostředkům k přežití.

Země se bude intenzivně otřásat...

Modlete se, děti, modlete se za Chile, bude trpět velkým zemětřesením.

Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, země se bude třást.

Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, znovu rozšíří znečištění, bude se třást.

Modlete se za Itálii, bude znovu trpět.

Modlete se za Spojené státy, přijetí zla je jejich vlastní pohromou, budou otřeseny.

Modlete se za Severní Koreu, bude rukou, která udeří.

Zejména volám lidi Argentiny, aby znovu uvážili své činy. Násilí nebude mít hranice, nebudou-li v jednotě mých dětí. Tito lidé zakusí bolest, neomezí-li agitaci, jíž je vystaven tento národ.

V tomto okamžiku jsou lidé rozrušováni, aby nepokoje panovaly po celém světě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, budete žít to, co jste zasely...

Vnitřní stav člověka se odráží v tom, co prožíváte v tomto okamžiku.

Naplňujte učení mého Syna každý týden. Očistěte své smysly, aby uctívaly Boha nade vše a milujte své bližní, jako můj Syn vás všechny miluje.

Mé požehnání je s vámi všemi, drahé děti.

Matka Maria
zpět