088. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


KDYŽ MĚ PŘED LIDMI VYZNÁTE, TAK I JÁ VÁS VYZNÁM PŘED MÝM OTCEM


Moje drahé děti,

času ubývá. Žel, velmi mnoho lidí žije v marnivosti a jejich dny, roky míjejí a celý život upadá do rozkladu. Nemá žádnou hodnotu, neboť promarnili příležitost a nepřijali poklady, které by ode Mne dostali skrze mé milosti. Ale čas těch, kdo svůj život odevzdali Mně a sami sebe obětovali mé svaté službě, je jako kvetoucí ratolest na vinném keři, která přinese hodně ovoce a zachrání velké množství duší pro věčnou spásu.

Moje děti, dostaly jste čas k tomu, abyste do Otcova domu přišly s hojnou úrodou. Během svého života se nejdříve namáhejte na přípravě vaší vlastní svatosti života a zachraňujte duše. Vytrhněte je ze Satanova spáru svými modlitbami, utrpením, oběťmi obětovanými Mně a učením, které předáváte hříšným duším. Jednáte-li takto, budete mými spolupracovníky a Já řeknu i vám to, co Petrovi, že vás učiním rybáři lidí. Nedělám rozdíl mezi svými apoštoly a mezi všemi, až do konce světa žijícími lidmi, kteří Mě následují. Vám všem jsem řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý můj Nebeský Otec!" [Mt 5, 48].

To se nevztahuje jen na kněze a řeholníky, ale na každého člověka, neboť ten se dá posvětit v každém životním stavu, a všude je zapotřebí svatých. I vám říkám totéž, co jsem řekl apoštolům: "Jděte a učte všechny národy!" To se nevztahuje jen na misionáře a na moje kněze, ale na každého člověka tam, kde žije: Ve své rodině, na svém pracovišti, ve svém okolí, aby, stejně jako vy, svým životním příkladem, svými skutky a svými slovy, šířil mé evangelium.

V takových duších mám velkou zálibu a říkám vám: velkou odměnu dostane ode Mne i ten nejjednodušší, nejmenší člověk, který Mě zastupuje ve své rodině a ve svém okolí, podobně jako moji velcí kněží, moji svatí, kteří jsou před světem známí a vážení, neboť vše je má milost. Já rozdávám talenty a podle zdatnosti s jakou je zúročují, jim dávám odměnu.

Moje děti, hodina už nadešla. Jako tmavý mrak mlhy sestoupí dolů na svět těžký hněv mé spravedlnosti. Jen vy, i když je vás velmi málo, zadržujete svými modlitbami mou ruku, chystající se udeřit. Jen s ohledem na vás dávám světu příležitost k obrácení, ale už ne na dlouho. Čas uplyne a Já každému zaplatím podle jeho skutků.

Mé děti, přichystejte se! Čeká vás nikdy neviděné pronásledování. Očistím zemi. Zůstane jen velmi málo lidí a ti, kteří budou žít, budou závidět mrtvým. Tak pustou a prázdnou pouští bude zem, že ti, kdo zůstanou, si budou myslet, že jsou sami. Nebude komunikace, nebudou média, bude jen Bůh. Když se k němu bude člověk modlit s věřící duší, najde vyslyšení a dostane se mu pomoci.

Moje děti, tuto zem musím očistit, neboť kdybych tak neučinil, zatratilo by se velké množství duší. I ve vašich současných dnech jich velmi mnoho padá do pekla, neboť lidé svými zlými a podlými činy a svými hříchy vysvobodili všechny ďábly a démony z pekla, kteří bloudí po zemi a navádějí lidi k zlomyslnostem. Modlete se! Modlete se! Modlete se! Teď ze všeho nejvíce potřebujete modlitbu.

Když Mě budete prosit se silnou vírou, obrátím ještě mnoho duší a přivedu je na cestu Pravdy. Kdybyste viděli, kolik je démonů na zemi, kteří se snaží svést lidi k všelikému zlu, umřeli byste strachem. Tyto zlé duchovní hordy jsou tak odporné, že byste zemřeli děsem. Útočí na každého člověka v jeho slabém místě. U někoho je to moc, u jiného tělesná rozkoš, u dalšího mamon, a skrze ně je dokážou spoutat a uvrhnout do zatracení.

Moji maličcí, když k vám přivedu člověka, jenž prosí o vaši pomoc, protože je v hříchu, činím to proto, že skrze vás chci zachránit jeho duši. Za takové lidi se modlete a postěte, dokážete-li to, a veďte ho ke Mně na dobrou cestu, k pravdě, k čistotě a k svatosti života. Nebe se z takových duší bude nejvíc radovat, neboť je lepší mít radost z jediného obráceného než z 99 spravedlivých.

Mé děti, velmi vás prosím, ohlašujte mé Slovo při každé příležitosti, ať je to vhodné, nebo ne. Každému vyprávějte o Mně, o učení v evangeliích. Ať jsem jejich středem, ať jsem ten, kdo je vždy v jejich životě na prvním místě. Když Mě před lidmi vyznáte, tak i Já vás vyznám před mým Otcem a jeho svatými anděly, což znamená, že budete mít v nebi svůj podíl ve velké cti a úctě, navěky věků.

Moji drazí maličcí, přijímejte mé učení, moje slova obracejte v činy a Já vám požehnám s překypující láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšPosilnění z Písma svatého:

1Thes 5, 19-20:
19: Nezhášejte oheň Ducha,
20: dar promlouvání z vnuknutí nepodceňujte;
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět