089. Poselství Matky Spásy ze dne 23. září 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEZNÁTE OPRAVDOVOU LÁSKU, NEBOŤ TA JE V KAŽDÉM OKAMŽIKU PŘEKONÁNA ZÁJMEM PROSPĚCHU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte mé požehnání.

Lidstvo je mým neustálým žalem...
Mé děti jsou mým velkým pokladem a současně mou velkou bolestí.

Někteří z těch, co se nazývají mými dětmi, nejsou plně v souladu s láskou, o níž říkají, že ji pro mě mají, neboť jako stoupenci mého Syna ignorují mé učení a nejsou ochotni plnit Boží Zákon. Neustále zraňují mé srdce a já se neustále přimlouvám, aby můj Syn tolik netrpěl.

Neznají opravdovou lásku, neboť ta je v každém okamžiku překonána zájmem prospěchu a neměli byste ignorovat, že takový zájem je největším sebeklamem, s nímž se člověk noří do chaosu.

Pýcha, která není přemožena, stejně jako nezralost, přivádí ty, kteří říkají, že mě milují jako Matku, ke ztrátě rovnováhy, kterou si každé opravdové dítě mého Syna musí udržet. Nezapomeňte, že tento požadavek je podmínkou, aby vás ďábel neutlačoval. Rychle zapomínáte, aniž byste přemýšleli o následcích pro duši, že ďábel číhá, aby vás zaplavil pýchou a přivedl k odmítnutí odpuštění mezi bratry, což vede k nedostatku duchovní slušnosti.

Svou duchovní slabostí lehce ztrácíte rozum a stáváte se snadnou kořistí nástrah ďábla, který vás, jako Boží dítě, přiměje k nevhodnému chování.

Přichází chvíle, kdy člověk, který se sám označuje za křesťana a milujícího Matku Boží, se stane nespravedlivým vůči svým bližním a k sobě samému. Svědomí nebude schopné zadržet nechtěné zlo, což povede k nespravedlnosti mezi stejnými dětmi mého Syna. Veškeré poznání člověka ochromí jeho rozum, je-li znečištěno zlými touhami, hořkostí, šílenstvím, nedostatkem moudrosti, sobectvím a nedostatkem lásky.

Člověk došel k tomu, že zapomněl, co je veřejné blaho proto, že mu chybělo dobro, a odmítl osobní dobro, k němuž musíte směřovat, abyste pak byli svědectvím toho, Který ve vás přebývá. Pro lidi je snadné zapomenout na to dobré, co jim dal můj Syn. Zapomínáte a zapomenete, protože používáte dobro, které jste dostali, abyste působili zlo.

Milované děti, některé z vás padáte do marnivosti tím, že ukazujete své rozsáhlé znalosti v důležitých oblastech života. Je to však čistá marnost, protože tyto znalosti jsou prázdné.

Lidské ego je velký uchvatitel místa, které by mé dítě mělo zaujmout v oblasti lidských schopností, aby tyto nebyly překážkou, ale požehnáním ve službě všem.

Člověk, jehož inteligence neprohlubuje učení mého Syna, je prakticky nikdo, protože tato inteligence ho nepřivádí k tomu, aby odložil špatné chování a neukázněné návyky, které jsou živeny jeho špatným chováním. Právě v něm se ukazuje neblahý nedostatek lásky, skrze činnost a jednání, jemuž chybí náležité pochopení toho, co je skutečný následek vyvolaný silou dobrého úmyslu a správného vykonávání toho, co nařizuje můj Syn.

Boží vůle mi dává moc přímluvy, ale lidstvo se rozhodlo, že nepotřebuje mého Syna, aby našlo dokonalost, a ignoruje skutečnost, že člověk není Bůh. A to vše je částí intrik Satana proti lidstvu, kterými je v této chvíli mobilizace zlých duchů proti člověku.

Zlo je na vzestupu, nezastaví se, dokud se neobjeví antikrist, proto útočí na mé děti tisíci způsoby, nemilosrdně proniká psychiku člověka, aby ten, kdo je daleko od mého Syna, náhle ztratil zdravý rozum, a aby zjevně dobrý člověk se choval úplně mimo sebe.

Kvůli tomu jsem vás žádala zdvojnásobit vaši bdělost a zůstávat stále ve stavu milosti...

Jinak kdokoli, jenž není ve stavu milosti, se vystavuje uchvácení silami zla, které chtějí zničit vše, co je mého Syna.

Lidstvo se pohybuje ve lži, protože král lží je králem lidstva. Nenajdete řád ve svém životě, dokud znovu nezískáte přátelství se Stvořitelem.

Drahé děti, ztratily jste lásku k životu. Ztrácíte spásu, nechali jste se od Boha oddělit, a tím jste se úplně zbavily toho, co je pro lidi duchovní potravou. Ne proto, že vás Bůh opustil, ale proto, že lidstvo, po oddělení od božského, kleslo na nejnižší úroveň, protože žádný člověk nemůže Boha překonat.

Liská moc dokázala zdegenerovat lásku v člověku, zvýšila pocit síly v lidském stvoření. Lidské myšlení zakrňuje, protože srdce zkamenělo pocitem schopnosti překonat Boha a rozhodovat o životě.

Trpím bolestí způsobenou mému Synu kvůli ničení člověka člověkem v tomto rozhodujícím okamžiku, kdy přízrak války nabývá stále větší důležitosti v očích světa, kterou člověk popírá, i když ji žije právě teď! Třetí světová válka náhle zasáhne svět. Státy nabývají vojenskou moc a lidstvo je omezeno na čekání a k neznalosti o činech mocných.

Věnujte pozornost mému volání, neboť ďábel a jeho zlí duchové vylévají nesvornost, a vzhledem k velkému počtu mých dětí, které nevkládají svou naději do mého Syna, se rozrůstá úrodná půda, kde se daří zlu, které utlačuje a drtí duši.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vy žijete, aniž byste prožívaly okamžiky před velkou tragédií rozšíření války, které by vám dovolily pohlédnout na sebe. Proto je v tomto rozhodujícím okamžiku nutná a nepostradatelná modlitba, kdy úkol přinést svým bratrům znalost a svědectví vede automaticky k proměně v čin.

V tomto okamžiku je úsilí jedním z posledních kroků před cílem. Jednota musí být posílena a musíte si vzájemně dodávat sílu při vědomí, že můj Syn neopustí svůj lid, a že jeho lid Mu musí zůstat věrný.

Mějte důvěru v sliby Boha jeho lidu, nemějte strach. Obraťte spáchané zlo, díla a zavrženíhodné činy... Kajte se, mé děti, kajte se!

Modlete se, děti, modlete se, slunce posílá své teplo k zemi a lidstvo tím bude trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se, lidstvo zaměřilo svůj život na boha peněz, ekonomika se znovu propadne a člověk si bude zoufat kvůli nedostatku víry v Boží pomoc.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude silně otřeseno, vulkány promluví k člověku, přemoženého hněvem sociálních protestů.

Modlete se, děti, modlete se, moře je neklidné a vrhne se na zem, která se bude silně třást.

Modlete se, děti, užaslé lidstvo se bude dívat na náhlou katastrofu, která otřese světem. Potom zapomene, že trpělo.

Modlete se, děti, modlete se, nezapomeňte se stále modlit jeden za druhého, modlete se bez odpočinku v modlitebních řetězcích, modlete se, neopakujte modlitby zpaměti, modlete se srdcem, prožívejte každé slovo.

Já zůstanu s vámi a budu se přimlouvat za kající hříšníky a žehnat těm, kdo trpí.

Modlete se, mocné národy si zvolily Zlého za svého pána a vrhnou se proti mým dětem. Povstání mezi lidmi se šíří jako nakažlivá epidemie. Spojené státy silně trpí. Kvůli bolesti budou muset opustit své způsoby jednání.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
ne všechno je bolest a utrpení. V každém okamžiku, kdy vidíte ve všem, co se vám stane, ruku mého Syna, jenž vás připravuje a miluje vás, očišťuje a miluje vás, jenž vás varuje a neopouští vás, doprovází vás v utrpení s láskou a jenž si nepřeje, aby kdokoli byl ztracen, budete milovat mého Syna nade všechno a svého bližního jako sebe sama.

Andělské legie jsou nad lidstvem. Jakmile bytost vykřikne, je jí okamžitě pomoženo. Pomáhají mým dětem, aby nepadly za kořist zlu. Někteří tuto pomoc vítají, jiní jí pohrdají.

Vás, kdo si chtějí udržet víru, prosím jako Matka, abyste se nevysmívali pomoci, kterou Dům Otce sesílá různými prostředky. Otevřete váš duchovní zrak, abyste uviděli zázraky, k nimž bez přestání dochází před vašima očima.

Můj Syn je naživu s tlukoucím srdcem...

Nabízím dětem, které urážejí naše Nejsvětější Srdce, svou náruč a mou přímluvu, budou-li se kát, vyzpovídají se a slíbí úmysl nápravy.

Nemějte strach, zůstávám s vámi.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět