090. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ZANEDLOUHO ZAVŘOU MÉ KOSTELY, BUDOU HLÁSAT FALEŠNÁ A CIZÍ UČENÍ


Moje drahé děti,

už žijete v době, kdy se stane všechno, co jste ode Mne slyšely. Nebe a země pominou, ale má slova k vám nikdy nepominou. Jako déšť, který padá z nebe, se nevrátí, dokud nezalije zem a nevyklíčí rostliny, tak i moje proroctví se naplní ve svém čase, kdy se projeví všechno, co jsem pro vás stanovil v mém věčném plánu.

Moje děti, tato zem se teď tak zkazila, tak se rozmohl hřích, že to přivolává zadostiučinění. Všechna vaše slova a skutky mají následky. Následkem hříchu je trest. Dobré skutky a zachovávání Božích Zákonů zasluhují věčnou odměnu, věčnou radost v nebi.

Mé děti, teď žijete hodinu velké zkoušky. Teď, ve vašich dnech, oddělím hříšníky od spravedlivých. Dávejte pozor, jak žijete. Buďte stále připraveny na smrt, neboť velmi náhle udeří smrt na ty, kteří oddalují svoje obrácení a cítí se dobře v kaluži hříchu, jako prase v mléku.

Moje děti, očistěte si duši ve svátosti zpovědi. Přistupujte ke Mně, kdy jsem ještě přítomen ve svátosti oltářní, neboť pravím vám, zanedlouho zavřou mé kostely, budou hlásat falešná a cizí učení. Moji věrní a praví kněží budou odvlečeni a zabiti. Moji praví a věrní věřící se stanou mučedníky. Ale to všechno se musí stát, protože se ukáže, kdo je pravý a věrný, a kdo ne.

Moji maličcí, čas nadešel a hodina je zde. Už se hlásá falešné učení. Vláda Satana se na zemi tak rozšířila, že kdyby to bylo možné, tak i vyvolení by byli svedeni. Proto, moji maličcí, všechno prozkoumejte, porovnejte s evangeliem a přijímejte jen to, co se s ním shoduje, a vše jiné odvrhněte, i kdyby to říkal kdovíkdo. Teď přijdou tak těžké časy, že kdybych je nezkrátil, ještě i vyvolení by upadli do omylů a opustili by Mě. O vaše duše se teď vede hrozná duchovní válka. Tady na zemi se to hemží všemi démony a ďábly pekla, kteří doslova hledají, koho by zhltli. Buďte silní ve víře a postavte se jim!

Mé maličké děti, kdybyste jen viděly to bitevní pole, tuto válku, bitvy, které teď zuří, umřely byste hrůzou. Vyproste si u Mě milost silné víry, postavte se proti Zlému, nedávejte se s ním nikdy do řeči a nebojte se ho. Postavte se mu! Do rukou jste dostaly duchovní zbraně. Proste pro sebe o ochranu mé svaté Krve a pláště vaší svaté Nebeské Matky! Nechť je vaší zbraní růženec, modlitba svatého Michaela archanděla a modlitba Pomoz mi teď, Maria.

Slova modlitby pálí mého protivníka, zrnka růžence a vaše víra ho ochromuje.

Moji maličcí, kdybyste věděli, s jakou velkou převahou získáte vítězství nad zlými duchy vašimi modlitbami plných víry, nepřestávali byste se modlit. Vaše modlitby se rozšíří až na konec světa, na každou v těle žijící duši. Důvěřujte Mi, Já jsem přemohl svět. Můj protivník, Satan, je věčný poraženec. Nevěřte mu, nepodléhejte jeho klamům. Chyťte se mé ruky, proražené hřebem za vás. Posilněte si svou duši mým vzácným svatým Tělem a mou vzácnou Krví ve svatém přijímání.

Moje děti, dal jsem vám všechno. Svěřil jsem vám nesmírný, největší poklad – sebe samého. Jste nositeli Boha!

Moje děti, nesnižujte se ke zlým duším, ať k vám nedosáhne útok protivníka. Důvěřujte Mi zcela, neboť Já jsem věčný vítěz a Satan může jen tolik učinit, kolik mu dovolím pro užitek vaší duše, abych vás vedl ke spáse.

Moji maličcí, čas už nadešel. Už žijete v konečném velkém boji, po němž bude následovat vítězství Neposkvrněného Srdce mé svaté Matky. Nyní zuří boj mezi církví a anticírkví, mezi evangeliem a antievangeliem. Teď se rozhodne o vašem věčném osudu v závislosti na tom, ke komu se přidáte – k Bohu, nebo k Satanu. Nelpěte tady na zemi na nikom a na ničem. Vzdalte se od mamonu, od těla, moci a od každého hříchu, který je jen falešným leskem a vede do pekla. Ponořte se do mé vroucí lásky! Má láska je jako horoucí oceán plamenů, který hoří, ale nepálí. Je hebký, měkký a je úžasným světlem, radostí, věčným štěstím.

Moje děti, ponořte se v Boha, v Němž žijete, pohybujete se a existujete. V Boha, do věčné nekonečné lásky, jenž je Trojjediný, a přece jeden. V Otce, který svého nejdražšího jednorozeného Syna dal za vás, aby ten, kdo v Něho věří, se neztratil, ale aby měl věčný život. Aby měli věčný život v Duchu Svatém, jenž vás učí všemu, co vám řeklo vtělené Slovo. On je ten, kdo dokončí dílo vykoupení. Ten, kdo vaše srdce naplní horoucí láskou Boha a kdo se za vás modlí podle zalíbení Boha. Ach, moji maličcí, kdybyste jen pochopili, jak velký poklad vlastníte, celý svět byste pokládali za odpad, jímž, vzhledem k Bohu, také je.

Moji maličcí, kvůli vám jsem sestoupil ze slávy mé a mého Otce a jako malé, chudé dítě jsem přišel na svět ve stáji. Ale láska Marie a Josefa Mě za všechno odškodnila. Největší bohatství a přepych by nevydal za tisícinu toho štěstí, za starostlivou čistou lásku těchto dvou lidí. Symbolem Nejsvětější Trojice se na tomto světě stala svatá rodina. Tehdy se naplnilo stvoření věčného plánu, podle něhož stvořil Bůh člověka jako muže a ženu a obdaroval je potomky. To se ve svaté rodině, ve Mně, Marii a Josefovi naplnilo podle věčného Božího plánu.

Mohlo se to naplnit proto, že tam vládla Boží láska a všichni tři jsme milovali z čistého srdce jeden druhého. Ach, kdybyste pochopili, že největší hodnotou na světě je láska, neběhali byste za časnými, falešnými modlami, a kdybyste pochopili, proč jsem ji dal za hlavní příkaz, celou svou silou byste se snažili o lásku a prosili byste Ducha Svatého, aby On miloval ve vás a skrze vás, neboť to je jedinečné štěstí a zárodek věčného života, který vede ke spáse.

Moji drazí maličcí, milujte Boha celým svým srdcem, celou svou silou a celou svou myslí a jeden druhého zase tak, jak jsem Já miloval vás, kdy jsem ještě za vás dal i svůj život.

Mé děti, dávejte pozor, neboť Satan je velmi prohnaný, dokáže překroutit význam všeho. Uchovejte si křesťanské hodnoty, k nimž jsem vám dal příklad, nikdy se nevzdejte vaší víry a vždy dodržujte pořadí v lásce. První je Bůh, druhý je váš bližní, k němuž patříte i vy. Nepokládejte zvířata a rostliny za rovnocenné s člověkem a nepokládejte křesťanskou víru za rovnou s jinými náboženstvími.

Hlavně vy, kteří jste se narodili do skrze Mne založené katolické, univerzální církve, jste dostali nejvíc a z toho vydáte největší zúčtování. Nenechejte se svést, abyste vstoupili do sloučeného náboženství. Vy se držte mého učení, obracejte evangelium v činy, a co nejčastěji přistupujte ke svátostem! Zpovídejte se, přijímejte svatou eucharistii, každou neděli se účastněte mše svaté, ale když můžete, i během týdne. To je pramenem síly. Neboť potom Já žiji ve vás a se Mnou si Satan neví rady.

Žehnám vám nekonečnou láskou a věrností mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšPosilnění z Písma svatého:

1Thes 2, 13: To je důvod, proč i my děkujeme bez ustání Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste je ne jako slovo lidské, nýbrž – jak to skutečně je – jako slovo Boží. A protože věříte, ukazují se na vás také jeho účinky.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět