092. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


TEĎ JE PŘIPRAVÍM O JEJICH MODLY A UKÁŽU JIM SVOU SPRAVEDLNOST


Mé drahé děti,

co jsem vám až dosud prorokoval, to se nyní uskuteční. Přichystejte se! Nyní se naplní slova evangelia [Mk 13, 19,20]: "Neboť v ty dny bude takové soužení, jakého nebylo od počátku, kdy Bůh stvořil svět, až do nynějška, a jakého už nikdy nebude. A kdyby Pán ty dny nezkrátil, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, které on vyvolil, ty dny zkrátí."

Mé děti, nebojte se. Důvěřujte Mi. Nemůže se stát víc, než kolik dovolím. Má církev se musí očistit, a Mě, svého Mistra, teď bude následovat na Golgotu a na kříž. Buďte Mi věrni až do smrti, neboť jen tak získáte nebe. Svou církev musím prosít, neboť už mám dost pokrytectví z falešného evangelia! Už déle nestrpím, aby se Mi vysmívala. Bůh jsem Já. Už mám dost falešných bohů, mezi nimiž Mě vykresluje jako vlídného starce, který každému dává odměnu, ale spravedlnost nevykonává. Stojí přece v Písmu svatém [Zj 2, 23]: "...a její děti zahubím. Tak poznají církevní obce, že já pronikavě vidím až do toho, co člověk chce a cítí a že odplatím každému z vás podle vašich skutků." Když starozákonní vyvolený lid opustil Boha a uctíval modly, vždy jej napadl nepřítel, nabral jej na ostří meče a vzal do zajetí.

Když jsem oplakal Jeruzalém, řekl jsem toto [Lk 19, 42-44]:
"... a řekl: Kéž bys tento den i ty poznalo, co vede k pokoji! Nyní je to však tvým očím skryto. Neboť přijdou na tebe dni, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení."

[Lk 21, 20-24]:
"Až však uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v hlavním městě, ať z něho odejdou, kdo budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dni odplaty, kdy se splní všechno, co je o tom psáno. Běda těhotným a kojícím v těch dnech! Neboť přijde velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: Jedni budou padat pod ostřím meče, druzí budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalému budou šlapat pohani až dotud, kdy se naplní čas určený pohanům."

Moje děti, má svatá Matka se před 99 roky zjevila ve Fatimě. Prosila o litování hříchů a o pokání. Kam až se od té doby spustil svět? Lidé hromadí hřích na hřích a jejich hříchy volají po trestu. Teď je připravím o jejich modly a ukážu jim svou spravedlnost. Kdo se dosud neucházel o mé milosrdenství, které jsem vylil na svět, ten potom okusí mou spravedlnost. Neboť za hřích patří trest. Už vás nebudu dále prosit. Až dosud jsem to činil zbytečně. Změnili jste svůj život jen málo. Teď slavnostně vyhlašuji, že má ruka udeří na každého hříšníka. Běda těm, které smrt najde nepřipravené. Budou navždy zatraceni. Dnes ještě můžete svých hříchů litovat a vyzpovídat se.

Dnes ještě můžete přijímat s čistým srdcem, ale zítra už nebudete moci přistupovat ke svátostem. Mé kostely budou zpustošeny, moje svaté Tělo rozšlapáno, moji kněží zmasakrováni a moji praví věřící budou zabiti pro svou víru. To všechno bude činit barbarský lid, protože se myslí, že tím slouží Bohu. Jako Mne ukřižovali na kříži, tak i vás pošlou na smrt. Ale jako Já jsem vystoupil ke svému Otci, tak i vy vstoupíte se Mnou do Otcova Domu.

Takže se nebojte! Odvážně Mě vyznejte před touto barbarskou hordou. Nebojte se jich! Dokážou zabít jen vaše tělo, ale vaše duše je moje. To Já vás vezmu do nebe, před Světlo mého Otce, kde se budete bez konce radovat ve slávě Boží. Nechť se bojí jen hříšníci, ti se mají čeho bát, neboť když se bezodkladně neobrátí, přijdou do pekla, kde na ně čeká oheň, červi, démoni, věčná muka a utrpení.

Mé děti, všechno jsem vám dal na vědomí. Miluji vás, ale nedokážu vás spasit bez vaší účasti. Dostali jste svobodnou vůli a Já ji chovám v úctě. Proto existuje peklo a očistec. Hříchy už volají do nebe. Zaplatím všem podle jejich skutků a hněv mé spravedlnosti nenechá na sebe čekat. Obraťte se teď, abyste i vy mohli být mezi blaženými v mém království.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Pak mě Pán Ježíš nechal několikrát otevřít Písmo svaté Nového Zákona a žádal, abych zapsala do poselství každý citát.


Mt 25, 41-46:
41: Potom řekne těm po levici: "Pryč ode Mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě."
44: Tu mu na to řeknou také oni: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?"
45: On jim odpoví: "Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali."

Řím 12, 19: Nezjednávejte si svoje právo sami, ale nechejte Boha, aby on spravedlivě potrestal. Stojí totiž v Písmu: "Mně patří odveta, já odplatím", praví Pán.

1Petr 4, 7: Brzy už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě.

1Petr 4, 11: Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.

1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!

2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, musí podstupovat pronásledování.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět