095. Poselství Matky Spásy ze dne 7. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEODKLÁDEJTE OBRÁCENÍ NA POZDĚJŠÍ DOBU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

má mateřská láska čeká na volání mých dětí, abych jim rychle přispěchala na pomoc.

Přeji si, abyste přišly blíže k mému Synu, byly těmi, kdo plní Boží vůli a zachovávají Boží Zákon v každém okamžiku svého života.

Neustále vás pozoruji a ochraňuji, protože tím, že žijete uprostřed neklidu světa a nejste si vědomy hloubky Božího Slova, jste snadnou kořistí pro ty, kteří se zasvětili službě Zlému.

Moji milovaní svatí archandělé Michael, Gabriel a Rafael, spolu s nebeskými legiemi, ochraňují silněji než dříve ty, kteří to dovolí, neboť jsou obranou, ochranou a světlem lidu mého Syna.

Tato generace je povolána zůstat ostražitá, jasně vidět realitu a neustále čelit neočekávaným reakcím člověka v této době.

Děti, jste neustále napadány temnotou, která doprovází démony a zůstává bdělá, aby jednala, když vás zaplaví netrpělivost. Netrpělivost vede k hněvu a hněv zamlžuje vaše myšlení. Přesně v tomto okamžiku, kdy zlo proniká rozum, uchvátí jej a zničí, zotročí člověka tak, aby urazil mého Syna strašným činem.

Velké dílo Stvoření pozorně pozoruje člověka ve vzpouře proti svému Stvořiteli a dívá se, jak neúnavně páchá hřích za hříchem a urážku za urážkou.

Jako děti Otce vlastníte velké dary, které necháváte spát. Duch Svatý vylévá své dary na každého z vás, aby v tomto čase člověk pracoval a jednal správně v poslušnosti a lásce.

Lid mého Syna se stal duchovně vlažným tím, že koná negativní činy, které ho přivádějí blíže k temnotě, kde se pohybuje zlo, které se raduje ze zkázy člověka.

Některé z mých dětí se cítí posilněny zaujímáním negativních postojů, protichůdných k osobnímu a společnému dobru. Nepřestávají zvětšovat velká neštěstí, do kterých vrhají duše těch, kteří jednají v neustálé vzpouře a provádí hanebné činy proti všemu, co reprezentuje mého Syna.

Kříž: Znamení Boží lásky, znamení spásy, znamení Vykoupení, s nímž je zacházeno s pohrdáním, uprostřed plivanců, které na ně chrlí stoupenci zla a někteří křesťané, oblečení do roucha beránčího.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čas ubíhá uprostřed povstání v různých zemích, uprostřed štvaní, které vyvolává hněv, chaos a protesty kvůli tomu, po čem lidé touží, aniž by si byli vědomi duchovní škody, kterou sami sobě působí.

Lidstvo ustrnulo ve své tvrdohlavosti, protože nepřijímá má volání, popírá je, a také zlehčilo sílu, s kterou jedná příroda, aby se pokusilo překroutit, co jsem vám oznámila.

Ďábel zaplavil zemi, aby obrátil člověka proti Bohu. Spojenci zla dosáhli toho, že antikrist manipuluje lidstvo už od minulých dob tím, že roubuje zlo do ducha lidí. Antikrist se chopil moci bez toho, že by se objevil na veřejnosti, a tím zesílil škodlivé činy této generace, jíž pak připomene, že si ukovala své vlastní neštěstí.

Lidé použijí, co vytvořili svýma rukama, aby si ve válce zaručili převahu. Vidím, jak někteří čekají na začátek války, i když ta již pustoší vše na své cestě. Potají připravují nasazení atomových zbraní, výsledku činů ďábla ve zneužité vědě.

Tato generace bude na nejvyšší míru trpět rukama těch, kdo pozvedli antikrista proti lidu mého Syna, jako výsledek trvalé činnosti zednářství, iluminátů, komunismu, vzpoury, falešnosti, nedostatku víry a satanismu, který infiltroval církev mého Syna a podnítil ji, aby chapadla zla byla bezohledně spuštěna proti celému lidstvu.

Oheň je v tomto okamžiku velký očisťovatel lidstva.

Prolévám slzy po celé zemi na různých místech a volám vás k obrácení, abyste netrpěli tím, co není Boží vůlí.

Oheň sopek se vylévá ven. Mé děti se dívají a uvidí, oněmělí úžasem, sílu přírody, ale brzy zapomenou.

Lidé nepoznávají svou potřebu Boží pomoci. Uprostřed nejneočekávanějších otřesů se budou stále oddávat zlu ve všech jeho podobách a podaří se jim, že země bude naříkat, že na sobě musí nést tak zvrácenou generaci.

Berete Boží milosrdenství jako štít, abyste činili zlo...
Hlásáte Boží milosrdenství, abyste hájili zlé činy...
Oznamujete Boží lásku a Boží odpuštění, abyste skryli hříchy lidstva...

Děti, jaké místo jste dali tomu, co je správné?
Kde je pro vás Boží spravedlnost?

Vyhostili jste Boží spravedlnost do minulých generací a pokračujete v bloudění, a svobodnou vůlí všude rozmnožujete hřích.

Nebyla Sodoma a Gomora zničena pro svou zkaženost? Zlo je nekontrolovatelná pohroma, z níž povstávají nejstrašnější hříchy, jimiž se lidstvo samo vydává do zatracení.

Děti, jste klamány, těžce klamány velkými globálními organizacemi, které byly vytvořeny, aby vám pomáhaly. Lidstvo bylo použito k experimentům s různými potravinami, léky a oděvy, obsahující škodlivé látky pro lidské tělo. Kvůli tomu jsme vás prosili už dříve, abyste byli obezřetní vůči jídlu, zejména proto, že v některých potravinách je tolik toxických látek, že lidské tělo na ně reaguje nemocemi způsobující smrt.

V globálních organizacích existují instrukce, jak vyhubit velkou část světové populace. To se vám může zdát rozporuplné, ale nikoli pro ty, kteří provádějí rozkazy antikrista, jemuž vytrvale slouží.

Společnou myšlenkou těch, kdo zásobují tuto generaci potravinami, léky, oděvy, technologickými zařízeními atd. je dosáhnout toho, abyste se přizpůsobili vytvoření jediné vlády, která bude vládnout světu s jedinou měnou a zavedení jediného náboženství. Toto jediné náboženství odstraní náboženství, které ustanovil můj Syn.

Eucharistie bude zakázána, oddanost ke mně bude trestána smrtí, lid mého Syna bude pronásledován a můj Syn znovu ukřižován...

Drahé děti, nesmíte zapomenout na ďábelský plán Zlého, který chce zničit lid mého Syna; naplňujte Boží vůli.

Dům Otce neignoruje úsilí svých dětí uchovat si věrnost a statečnost jako děti Stvořitele, neustálou snahu, aby nebyly přemoženy pokušením. Boží pomoc je nekonečná, stejně jako je nekonečná Boží láska k jeho věrným.

Anděl míru přijde, aby obnovil jednotu Božích dětí, které se ocitnou rozptýlené a připomene lidu mého Syna skutečnou hodnotu eucharistie jako sílu a potravu, jednotu a lásku, nejen pro tělo, ale také pro mysl člověka. Jako potravu věčného života, která nezaniká svým požitím, ale která trvá, dokud se bytost nalézá v řádném stavu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, trpí neustálým náporem přírody.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, lpění na zlu způsobuje, že mají být očištěny, země se otřásá, nemoc se rychle šíří.

Modlete se, děti, modlete se, Japonsko je pohromou lidstva.

Modlete se, děti, modlete se za Chile, silně se otřásá.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, cesta k mému Synu není udělána z trní, jestli ve vás zůstává vkořeněna láska k dosažení věčného života.

Pokud člověk nemyslí jen na sebe, naděje v Boha tak lehce nepohasne, neboť srdce Božího Syna se k Němu zvedá.

Neváhejte, nebojte se věřit v Boha, v jeho lásku a být dárci dobra. Neodkládejte obrácení na pozdější dobu.

Buďte svědky oddanosti k mému Synu a sjednocení mého Syna s každým z vás.

Žehnám vám.

Nejsvětější Matka Maria




zpět