096. Poselství Matky Spásy ze dne 11. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ACH, GENERACE, ZMĚNĚNÁ K NEPOZNÁNÍ, JAKÉ UTRPENÍ PŮSOBÍTE MÉMU SYNU!


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

můj Syn se dívá na tuto generaci a žehná těm, kdo zůstávají věrní...

Můj Syn žehná těm, kteří byli ztraceni a litovali svých zlých činů a jednání...

Můj Syn žehná těm, kteří jsou ještě ztraceni, aby znovu obnovili svůj krok a udrželi se na cestě, vedoucí k sjednocení s Boží vůlí...

Můj Syn cítí zármutek ze svých dětí, které Ho nemilují a ani se Mu nechtějí přiblížit...

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak jen je tato generace ztracená! Nemá strach urážet mého Syna, opírá se o jeho milosrdenství a neví, že nebude-li se kát, Boží milosrdenství je svázáno a nemůže jim pomoci.

Boží milosrdenství je otevřeno všemu jeho lidu...

Přimlouvám se za všechny, ale je třeba, aby lidé poznali svůj omyl, káli se a chtěli učinit nápravu.

Nabízím vám svou ruku, abych vás vedla po cestě dobra, rozhodnete-li se vzít mě za ruku. Ujišťuji vás, že každé vaše úsilí se bude počítat. Děti, znovu vás vybízím, abyste opravdově pracovaly pro Boží království, buďte věrní, dejte stranou světský život, pravé děti mého Syna nemohou sloužit dvěma pánům, nemohou žít v tom, co je světské a znečištěné a žít proti hříchu. Nemůžete se stále vystavovat pokušení, je to nebezpečné, zlo zůstává bdělé, aby způsobilo váš pád.

Milované děti, zlo oslabuje člověka tím, že útočí na jeho smysly.

Žijete uprostřed zmatku. Církev mého Syna byla rozdělena, podlehla modernismu a postupně se vzdálila od poslušnosti ke svatosti, k níž je povolán lid mého Syna. Morálka v církvi mého Syna měkne jako vosk v ohni, jak je volně překračována. Jako Matka trpím, když vidím, jak se mé děti znečišťují v blátě nečistoty všeho druhu. Mé děti dovolily, aby jejich myšlenky zdegenerovaly a aby bez toho, že by pocítily vinu a výčitky svědomí, páchaly nečisté činy.

Tato generace překračuje Boží Zákon a tvoří své vlastní zákony podle svých potřeb, a tím těžce uráží mého Syna.

Milované děti, nevidíte, že vaše činy, které vás vedou k duchovní smrti, jsou ty, které jsou skryté, takže svědomí vás nevede ke kajícnosti.

Mnozí z vás patří k různým skupinám v církvi mého Syna a každý den se modlíte. Činíte to, abyste utišili své svědomí, protože nevedete správně svůj život v souladu s vírou, kterou vyznáváte. Tyto dobré skutky, tyto činy a modlitby jsou mrtvé, chybné, neplodné skutky, mající za účel rozptýlit svědomí, aby svědomí neodhalilo zápach, jenž pokrývá životy těch, kdo jednají nesprávně.

Moji milovaní, v tomto čase mnoho mých dětí ovládá zmatek, protože jsou vedeny na špatnou cestu. Čím více se člověk odvrací od mého Syna, tím více se zvyšuje pronásledování mých dětí. Člověk zapomíná na svého Pána a přijímá ďábla jako svého boha.

Lidstvo klesá do satanského a temného; ďábel vás vítá a poskytuje vám všechny druhy zhýralosti, aby vás pokryl hamižností, nečistotou, nemorálností, atd., což jsou spojenci zla, kteří dovolují ďáblu vás ovládnout. Když lidské bytosti dovolí zlu, aby je ovládlo, dá jim, co potřebují, aby šířily zlo prostřednictvím podvodu.

Ach, generace, změněná k nepoznání, jaké utrpení působíte mému Synu!

Sociální bouře budou pokračovat, ekonomika bude klesat a člověk povstane proti člověku.

Příčinou velkých vzbouření jsou rozdíly mezi sociálními třídami. Boj, vyvolaný touto pohnutkou nebude otálet, přelidnění varuje před velkými ekonomickými změnami, které povedou společnost ke ztrátě pokoje v každém ohledu. Strach bude neustále přítomen tváří v tvář násilí a terorismu.

Člověk se bude cítit cizincem ve své domovině...
Starší nebudou respektováni na své vlastní půdě...
Ženy budou mít strach ve svých vlastních domovech...
Ten, kdo byl pozván, se náhle stane vlastníkem domu...
Mládež, dobře přijatá v jistých zemích, povstane proti dospělým a vezme si, co jim nepatří, použije násilí proti věrným mému Synu...

Chrámy už nebudou domy modliteb a uctívání, ale stanou se pro mé děti obávanými místy, kde budou čelit násilí, které bude stále vzrůstat v důsledku rostoucí vlny stoupenců Satana.

Moji kněží, kteří jsou věrní mému Synu, budou bičováni, protože nosí kněžský oděv a smrt je bude stále doprovázet, protože neustoupili před hrozbami těch, kdo se připojili k hordám Zlého.

Milované děti, hlad se rozšíří po zemi, klima se všude změní do té míry, že plodiny zchřadnou horkem, deštěm a vlivem škůdců, hladomor se stane široce rozšířeným kvůli blízkosti velké komety, která se bude stále víc blížit k zemi. Národy velkého bohatství upadnou do chudoby. Blízkost velké komety způsobí, že některá pobřežní města budou zaplavena, jak to dříve nikdy nebylo viděno. Chudoba bude mít své místo mezi lidmi. Zapomněli jste vše, před čím jsem vás varovala.

Velký národ, kde žijí mé děti, které přišly ze všech míst, bude velmi trpět, oceán se nad něj pozvedne, utiší povyk a zastaví všechny činy, které jsou proti mé Boží vůli.

Mé děti, modlete se za Anglii, mor je u jejích bran, její půda se bude třást.

Mé děti, modlete se za Čínu, bude trpět, její půda se bude třást. Na lidstvo vylije bolest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude otřesena, teror nabírá na síle.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

můj Syn vás drží na svém klíně. Zlo vzrůstá, ale láska mého Syna k jeho lidu je nekonečná a andělské legie přijdou rychle ochránit každého, kdo je bude prosit o ochranu. Neodmítejte Boží ochranu, oddělte se od všeho, co vyvolává váš pád a napřáhněte ruce ke své Matce, která vás miluje. Nikdy jsem neopustila své děti, v žádném okamžiku, a nezáleží na tom, jak krvavé byly. Tato Matka vás chránila a bránila, když se zlo přiblížilo, aby je zničilo.

Nevzdalujte se od eucharistické potravy. Každý z vás je chrámem Ducha Svatého, a proto jste chráněni andělskými legiemi. Zůstávejte na přímé cestě, která vás vede ke spáse duše.

V tomto čase vás důrazně volám, abyste setrvaly v Božím Zákonu, abyste se neztratily na falešných cestách. Buďte věrné Slovu mého Syna v Písmu svatém a dávejte pozor na vysvětlení, odhalené v těchto výzvách.

Jste lid mého Syna a já vás neopustím. Čím krutější bude okamžik, tím větší bude má ochrana nad vámi.

Děti, nemějte strach, Boží láska zmírní těžké chvíle a dá vám duchovní sílu, jaká dříve nebyla Božímu lidu nikdy dána.

Nemějte strach, neboť tato Matka vás miluje.

Vyzývám vás, abyste se sjednotily s Nejsvětějším Srdcem mého Syna a s mým Neposkvrněným Srdcem.

Buďte vytrvalí, neztrácejte víru, zachovejte si důvěru v mého Syna.

Žehnám vám.

Svatá Matka Maria
zpět