097. Poselství Ježíše Izraeli ze dne 20. května 2011.

Nástroj: Anna Marie (USA).


Ó IZRAELI, MŮJ LIDE, JÁ JSEM VÁŠ PÁN


Ježíš: Ó Izraeli, ó Izraeli. Můj milovaný a vyvolený lide. Opustil jsi Přikázání mého Otce a zabloudil jsi. Vrať se do Otcovského "Domu Lásky a Modlitby".

Vrať se ke svému Otci v nebesích s kajícím srdcem. Otevři své srdce jeho lásce a najdeš Mě, božského Spasitele světa. Přišel jsem jednou, abych ti ukázal cestu k věčnému životu. A Já se vrátím v celé své slávě jako vítězný Mesiáš, o němž promlouvali všichni proroci.

Můj milovaný lide. Miluji každého z vás a toužím požádat mého Otce, aby vám ukázal váš osud, jenž leží v samém středu mého Nejsvětějšího Srdce. Mé Srdce ještě bije nesmírnou láskou pro vás, mé rodáky. A přesto ještě odmítáte otevřít své oči, abyste uviděli mé božství, Syna živého Boha.

Ó Izraeli, můj lide, Já jsem váš Pán a vy budete svědky mého příchodu před vašimi zraky a Já potvrdím mé věrné služebníky před celou věčností.

Uvidíte Mě po pravici Otce. Ó Izraeli, modli se.

Neboť zničení a zpustošení přijde na tebe kvůli mému návratu.

Modlete se teď, abyste vy a vaše rodiny byli ušetřeni ve dnech hněvu, jež přijdou na Svatou zem.

Požehnán buď Bůh, můj Otec!

Anna Marie: Můj Pane, je v Písmu odkaz, doprovázející toto poselství?

Ježíš: Ano, Izajáš 42, 11-25. Slepota a zkaženost Židů.

Převzato: http://www.greenscapular.org
zpět