100. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


VĚŘTE, ŽE POTŘEBUJETE UTRPENÍ, KŘÍŽ, ABY BŮH VYZKOUŠEL VAŠI VĚRNOST


Mé drahé děti, vyvolení mého srdce,

jste mou velkou radostí. Vyvolil jsem si vás, abyste poslouchali má slova a obrátili je v činy. Neboť nebe i země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Moje slova jsou duše a život. Dávají věčný život těm, kteří je obrátí v činy a žijí podle mého učení, jsou ale věčnou smrtí pro ty, kdo je nechávají bez povšimnutí a jdou po široké cestě, která vede do zatracení.

Moje drahé děti, snažte se jít po úzké cestě, která vede k životu. Žel, jen málo ji najde. Úzkou cestou je evangelium proměněné v činy. Plnění každodenních povinností a prožívání čisté, nesobecké a bezpodmínečné lásky.

Co znamená milovat správně Boha? Milujte Boha, protože existuje bez počátku od věků a navěky, a milujte Ho za všechno, jak za dobro, tak i za zlo. V tom spočívá bezpodmínečná důvěra a víra v Boha, že i když dopustí zlo, je to k vašemu užitku. Věřte, že potřebujete utrpení, kříž, aby Bůh vyzkoušel vaši věrnost a poslušnost, že Ho milujete i tehdy, kdy se nestane to, po čem toužíte.

Přečtěte si Knihu Job, kolik zla a utrpení jsem dovolil, když si Joba vyžádal Satan. Po tom všem zůstal Job věrně u Mě. Nebouřil se proti Mně a nehřešil. Vezměte si z něj příklad. Když se modlíte, velebte Mě pro Mne samého a za všechno, co dovolím, i za to, od čeho vás ochráním. Důvěřujte Mi slepě a úplně se Mi odevzdejte. Taková modlitba plná důvěry a sebeodevzdání Mě ve vás oslaví nejvíce.

Když prosíte, proste slovy Otčenáše: "Pane, můj, buď vůle tvá." Vezměte si příklad ze Mne, když jsem se modlil v zahradě Getsemanské. Jako Bůh jsem už předem viděl všechna svá muka, mé mučivé utrpení a mučivou smrt. Jako člověk jsem tím strašně trpěl a potil jsem krev, a přece jsem dokázal vyslovit: "Otče můj, ne jak chci Já, ale jak chceš Ty". Když se vy budete takto modlit, budete zakoušet zázraky, převyšující všechny vaše lidské představy. Postarám se o vaše starosti, dám vám okusit svou božskou milující přítomnost jako odměnu, že jste všechnu svou důvěru vložili ve Mne.

Teď se vrátím k lásce k bližnímu. Pomáhejte nesobecky a čistě svým, na vás odkázaným bratrům, a nečekejte, že vám to oplatí. Z lásky ke Mně si navzájem odpusťte, a když pomáháte a činíte dobro, nechť jsou před vámi má slova: "Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro Mne jste udělali."

Tady vám předepíšu pořadí důležitosti v pomoci bližnímu:

Na prvním místě nechť je pomoc vaším bratrům ve vaší víře! Ve Mně jste bratři a tvoříte jednu rodinu. Když pomůžete bratru, pak on bude kvůli vám chválit a velebit mé jméno.

S tím je rovnocenná láska ve vnitřním kruhu rodiny – k manželovi/manželce a dítěti. Oni ať jsou pro vás ti první, neboť je vaší každodenní povinností se o ně postarat.

Třetí kruh je všeobecná láska, když někomu neznámému učiníte dobrý skutek, nebo když žebrákovi dáte almužnu, to je vnější kruh. I zde je třeba projevit lásku a ochotu pomoci, ale ani zdaleka v té míře, jako v prvních dvou kruzích.

Moji drazí, učím vás s velkou láskou, neboť vím, že obrátíte má slova v činy a tím oslavíte mé jméno.

Přijměte mé posilující požehnání, které vám dávám láskou mého srdce, převyšující všechno lidské chápání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšPosilnění z Písma svatého:

Mk 4, 1: Zase začal učit u jezera. Shromáždil se k němu velký zástup lidí. Vstoupil proto na loď na jezeře a posadil se. Celý ten zástup stál u jezera na břehu.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět