1000. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. října 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

AŤ SE STANE COKOLI, NEODCHYLUJTE SE OD PRAVÉHO UČENÍ


Boží lidé,

budete stále ochraňováni našimi legiemi, ale jen když nás zavoláte, budete nás prosit a vzývat. Musíte nás prosit a žádat o veškerou pomoc, která vám chybí kvůli nedostatku víry.

Země je zbarvena krví nevinných a člověk upadl do vážného nedostatku sebekontroly, protože žije v opovržení Božím řádem a vším, co z něj pochází, a pohrdá naším a vaším Králem Ježíšem Kristem a naší a vaší Královnou, Matkou nebe a země.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mor, rozptýlený rukou ďábla, rychle kontaminuje vzpurnou mysl lidských tvorů.

Tento čas je pro člověka neuvěřitelně nebezpečný. Démon a jeho stoupenci využívají mimořádnou nedbalost lidských tvorů, aby způsobil zmatek a vážná rozdělení mezi nimi k tomu, aby je vzdálil od Boha a přiblížil k hříchu.

Před velkým bojem, uprostřed přípravy na velkou bitvu, způsobí demonstrace moci démonů velké napětí mezi lidmi, zvláště když ďábel ví, že jeho dny jsou sečteny a hrozí jeho bezprostřední porážka.

V tuto chvíli je Zlý držitelem nejnakažlivější rakoviny ze všech. Rakovinu, která obsahuje pýchu, nedostatek lásky a rozdělení a ví, jak ji vštěpovat do těch, kteří mají to, co potřebují k pobytu a rozmnožování, do těch, kdo věří, že jsou nadřazení svým bratrům. Démon používá tato povýšená stvoření k rozptylování Božích dětí, které bojují, aby zůstaly na Božích cestách a získaly věčný život.

Semena vzrostla a plevel rostl mezi pšenicí [Mt 13, 24-30]. Přesvědčivé a falešné ideologie utlačují slabé tím, že je ovládají a rostou, aby zvýšily svou moc a své velké zlo.

Komunismus se dále šíří v skrytu a získává moc v důsledku Boží vzdálenosti od lidí, a také vzdálenosti od jejich Krále a Pána Ježíše Krista. Člověk rychle zapomíná. Bude znovu ovládnut, zesměšňován a ponížen, jak to v minulosti nesčetněkrát prožil, dokud nakonec nepozná, jak velice se vzdálil od Boha. Člověk se bouří proti tomuto útlaku a nechápe, jaká je skutečná příčina jeho utrpení. Je to odstup od svého Tvůrce: Protože jste neposlouchali!

Pohrdli jste požadavky naší Královny a Matky ve všem, co vám sdělila ve Fatimě. Nesplnili jste žádné úkoly, které vám dala vaše Matka, abyste zabránili současnému a budoucímu chaosu. Boží lid bude trpět kvůli své neposlušnosti, což jim způsobí úpadek ducha kvůli přijetí temných ideologií.

Vy, Boží lidé, se musíte sjednotit v modlitbě a v činnosti, aniž byste skrývali čest a slávu, kterou vyznáváte Nejsvětější Trojici a naší Matce a Královně nebes a země. Boží lidé žijí ve zmatku, jakoby nebeské záležitosti byly o neživých věcech, kterým nezáleží na dobru, ani na zlu.

Stejně jako v minulosti jsou prostí lidé, chudí a pokorní, skutečnými ctiteli pravého učení církve. Jsou to semena, která přinášejí plody věčného života, a proto náš Král pokračuje v setbě do duší a každý ví, jaké ovoce nakonec vydá.

Je naléhavé, abyste se na sebe podívali a prozkoumali své nejvnitřejší já a ti, kteří mají srdce otrávené neláskou, musí neodkladně hledat lék Boží lásky, aby je démon nepodněcoval dopouštět se chyb, kterých budou litovat.

Přízrak války se pohybuje na různých místech země a rozptyluje Boží děti, aby nezůstaly ve střehu a podlehly zmatku.

Boží lidé: Ať se stane cokoli, neodchylujte se od pravého učení. Bůh je stejný jako včera, dnes a navždy [Žid 16, 8].

Lidé našeho Pána Ježíše Krista, modlete se za Argentinu a její bratrské země. Podrážděnost člověka stoupá ke svému vrcholu. Bratr povstane proti svému bratru a pokoj bude minulostí. Argentina bude otřesena.

ARGENTINA MUSÍ BÝT ZASVĚCENA NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.

Modlete se a napravte se před naší Královnou a Matkou, aby se mysl, roznícená žízní po moci, se poddala, a nakonec se mohl vrátit do těchto národů pokoj.

Lidé našeho Krále a Pána, modlete se za Latinskou Ameriku, je napadena komunismem, chapadlem antikrista. Svoboda je pro toto chapadlo největší překážkou, ale dnes už tomu tak není. Proto se zejména chudé země stanou vězni světové velmoci, která je bude utlačovat a předá antikristu.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se. Tato generace už nezná Boha, zná jen domýšlivost, aroganci a velikost těch, kteří proslovy a propracovanými slovy získávají půdu pro zlo, což vede masy, aby se vzbouřily proti morálce, náboženství, pravdě a bezúhonnosti.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tato generace trpí kvůli své pýše a bude trpět ještě víc, protože nastal čas otřesů země.

Nedopusťte, aby zlo opojilo vaše srdce, nebo zamlžilo vaši mysl. Ocitli jste se na konci velkých událostí. Soustřeďte se na život v Nejsvětější Trojici, nenechejte se oklamat těmi, kdo vás chtějí oddělit od věčného života. Udržujte víru, naději a lásku.

Přijímejte našeho Krále v eucharistii, modlete se, modlete se s láskou, modlete se s vírou, modlete se s vědomím každého slova, které vychází z vašeho srdce, nejen z vašich rtů.

Lidé našeho Krále, právě teď musíte milovat tak, jak miluje sám Bůh, jednat tak, jak jedná a buduje Bůh: v jednotě.

Děti našeho Krále a Pána, neutiskujte se navzájem, neboť vy také budete brzy odkázáni na pomoc těch, jimiž dnes pohrdáte. Nemůžete jít dál samy.

Ochraňujeme vás; nebeské legie vás ochraňují. Nevzdalujte se od modlitby, modlete se svatý růženec se zanícením a láskou k naší Královně a Matce nebe a země.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.

Svatý archanděl Michael

zpět