1008. Poselství Boha Otce ze dne 25. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZEMĚ BUDE TRUCHLIT


V přicházejícím čase, země bude v porodních bolestech. Země bude truchlit, zvířata budou truchlit, dokonce tráva bude truchlit, neboť hříchy poskvrnily zemi a mé soudy přicházejí. Celé stvoření bude křičet o úlevu, až můj hněv bude vylit na zemi.

Poznámka: Viděla jsem v duchu, že každý druh žijících věcí, od bakterií a virusů ke zvířatům a ptákům a dokonce i rostlinný život se obrátí k lidstvu, jako kdyby věděli, že to byl náš hřích, který zničil nádherné Boží stvoření!

Strašná cena bude zaplacena za hříchy, kterých si užíváte dnes, neboť mzda hříchu je smrt. Bude mnoho plačících a skřípajících zuby, až můj hněv bude vylit na ty, kdo žijí na Zemi. Mnoho utrpení se bude hojně vyskytovat, protože vše, co je psáno v mém svatém Slovu, se uskuteční.

Ti, kdo se kají a věří, si vezmu rychle, aby už víc netrpěli. Ti, kdo se vzpírají a lpějí na své nevíře, budou ponecháni na zemi, aby si to ještě jednou rozmysleli.

Bůh Otec


Oz 4, 1-3
1: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
2: Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.
3: Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.

Oz 4, 6-7
6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.
7: Čím je jich víc, tím více proti mně hřeší; já jejich váženost zlehčím.

Jl 1, 15-20
15: Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
18: Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží.
19: K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.
20: Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.

Iz 13, 9-13
9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
10: Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří.
11: A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost ukrutníků.
12: Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.
13: Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.r />
zpět